Sök

Hjälp och stöd

Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former, beroende på vilken typ av brott du blivit utsatt för.

Vid anmälan av ett brott ska du få information om vilka andra myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälp. Det är din kommun som har det yttersta ansvaret för dig som brottsutsatt. Flera kommuner har speciella stödcentrum för brottsutsatta.

Stöd från andra organisationer

Stödperson

Du som har utsatts för brott har rätt att ta med dig en stödperson under förhör hos polisen, om det inte påverkar utredningen, och i samband med rättegången. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Målsägarbiträde

Du kan även få ett målsägarbiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägarbiträdet stödjer dig genom hela den juridiska processen. Målsägarbiträdet är oftast advokat. Om du önskar ett målsägarbiträde talar du om det för polis eller åklagare. Det är domstolen som beslutar om du ska få ett målsägarbiträde.

Målsägarbiträde kan du få om du har blivit utsatt för ett integritetskränkande brott, till exempel

 • sexualbrott
 • misshandel
 • olaga frihetsberövande
 • rån
 • annat brott som kan ge fängelse.

Vittnesstöd

Ett vittnesstöd är en person som har kunskaper om rättsväsendet. Vittnesstödet ska finnas till hands i domstolen för att ge allmän information och stöd till vittnen, men även till dig som målsägande, före och efter en domstolsförhandling. Vill du ha mer information om stöd till vittnen kan du kontakta tingsrätten eller hovrätten där rättegången ska hållas.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning kan gälla till exempel skadeståndstalan som polis och åklagare inte hjälper till med, eller förhandlingar med försäkringsbolag. För ytterligare information kontakta Rättshjälpsmyndigheten eller en advokatbyrå som lämnar rådgivning enligt rättshjälpslagen

Rättshjälpsmyndighetens webbplats

Få hjälp med medling

Medling innebär att du som utsatts för brott träffar gärningspersonen för att prata om brottet med hjälp av en opartisk medlare. Syftet med medling är i första hand att gärningspersonen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser, och att du som blivit utsatt ska få möjlighet att bearbeta dina upplevelser av brottet. Medling vid brott är en del av rättssystemet, men är ingen egen påföljd.

Att delta i medling är frivilligt för båda parter.

Det är obligatoriskt för landets kommuner att erbjuda medling då gärningspersonen är under 21 år. För närmare information om medlingsverksamhet på din ort, kontakta

 • polisen där du bor
 • socialtjänsten
 • din kommuns Stödcentrum.

Brottsoffer- och personsäkerhetshandläggare

I alla polisområden har polisen brottsoffer- och personsäkerhetshandläggare. Ring 114 14 och fråga efter brottsoffer- och personsäkerhetshandläggare på din ort.

Information från Kriminalvården

Har du blivit utsatt för brott där våld eller hot om våld har förekommit, och den som hotat blivit dömd, kan Kriminalvården i vissa fall lämna ut information till dig när den dömde exempelvis får permission, inte kommer tillbaka från en permission, rymmer eller friges.

Tolk

Om du är hörselskadad, döv, har en talskada eller har begränsade kunskaper i svenska får du kostnadsfri hjälp av en tolk. Vid kontakt med polisen, tala om att du behöver tolk.

Hjälp vid funktionsnedsättning

Det finns hjälp att få utifrån vad din funktionsnedsättning medför, det vill säga vilka behov av hjälp du har. Vid kontakt med polisen, tala om vad du behöver.

 • Döv och hörselskadad: Polisen kan erbjuda tolk.
 • Synskadad: Polisen kan se till att du får information uppläst eller som lagrad information.
 • Rörelsehindrad: Polisen ser till att lokalerna är tillgängliga för dig.
 • Kognitiva funktionsnedsättningar: När du har kognitiva funktionsnedsättningar, som begåvningsfunktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter med flera, anpassar sig polisen efter dina behov.

Information till brottsoffer ljudfil

Ljudfilen är ungefär fem minuter lång. De sista två minuterna får du postadress, telefonnummer och internetadresser till polisen, andra myndigheter och ideella organisationer. Du behöver ha en spelare, till exempel Windows Media Player, för att kunna lyssna på filen.

Brottsofferinformation som ljudfil (Mp3, öppnas i eget fönster) (mp3, 5 MB)

Du som vill ändra ditt våldsamma beteende

Det finns också hjälp att få för dig som vill ändra ditt våldsamma beteende, något som erfarenheten visar att de flesta vill. De som söker hjälp för att sluta använda våld är nästan alltid oroade och skrämda av sitt våldsamma beteende. De känner ofta skam och skuld. I de flesta kommuner finns jourer och särskilda mottagningar som är vana vid att hantera den här typen av frågor och som kan hjälpa till.

Nationell hjälplinje preventell