Skydd för hotade personer

Om du blir hotad eller utsatt för påtryckningar eller våld kan du få hjälp att skydda dig. Polisen kan erbjuda skydd till dig som har behov av det.

Polisen avgör om det finns ett behov av skydd och vilket sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet. Bedömningen utgår från hur allvarligt brottet är och hur stor risken är att det genomförs.

Vad gör jag om jag känner mig hotad?

Om du har frågor eller upplever att du behöver skydd ska du vända dig till polisen. Anmäl till polisen genom att ringa 114 14 eller besök en polisstation. Är hotet akut ring 112. Polisen kan även ge dig tips om hur du kan skydda dig själv och information om vilka skyddsåtgärder som finns att få, till exempel tekniskt kortvarig bevakning och skydd, såsom säkerhetslås och olika typer av larm.

Är hoten mot dig internetrelaterade, mottagna via mejl eller via mobiltelefon spara bevis:

  • Ta och spara skärmdumpar
  • Kopiera och spara webbadresslänkar
  • Spara e-post
  • Spara sms

Olika sorters skydd

Det finns olika sorters skydd, både sådana som skyddar dig fysiskt och sådana som skyddar dina personuppgifter. Det är åklagare eller polis som beslutar om du har rätt till skydd. De bestämmer också vilket skydd som är bäst lämpat i ditt fall.

Exempel på fysiska skydd är:

Om någon utsätter dig för våld, hot eller trakasserier kan du ansöka om kontaktförbud hos polisen. Åklagaren kan då besluta att den person som hotar dig förbjuds besöka, ringa eller på annat sätt kontakta dig.

I det skyddspaket för hotade som polisen tagit fram ingår både tekniska och stödjande åtgärder. Det tekniska skyddet består av larmtelefon med gps-funktion och akustiskt larm. Är du hotad kan du också få en kontaktperson hos polisen och möjlighet till informations-och säkerhetssamtal.

  • Underrättelse från Kriminalvården

Har du blivit utsatt för brott där våld eller hot om våld har förekommit, och den som hotat blivit dömd, kan Kriminalvården i vissa fall lämna ut information till dig när den dömde exempelvis får permission, inte kommer tillbaka från en permission, rymmer eller friges.

I undantagsfall kan den som hotas ingå i polisens särskilda personsäkerhetsprogram. I första hand bedrivs särskilt personsäkerhetsarbete för bevispersoner, informatörer, anställda inom rättsväsendet samt närstående till dessa.

  • Livvakt

Det finns en viss möjlighet för hotade personer att få livvaktsskydd. Det är dock mycket ovanligt. 

Exempel på skydd av personuppgifter är:

  • Sekretessmarkering
  • Namnändring
  • Skyddad folkbokföring
  • Fingerade (påhittade) personuppgifter

Hot drabbar rättssäkerheten

Hot och våld kan drabba dig som är utsatt, men också få konsekvenser för rättssäkerheten eftersom det kan leda till att man inte vågar anmäla brott eller delta i rättegångar för att vittna mot exempelvis misstänkta brottslingar. Att vi alla vågar anmäla och vittna om brott är en av grunderna för ett fungerande rättssamhälle.

Så säger lagen om skydd för hotade

Polislagen (1984:387) på riksdagens webbplats