Sök

Särskilt personsäkerhetsarbete

Det särskilda personsäkerhetsprogrammet är den mest ingripande skyddsåtgärden. Det används enbart i undantagsfall och kallas ibland för vittnesskyddsprogrammet.

För särskilt personsäkerhetsarbete krävs att personen har betydelse för utfallet i en rättslig process som rör grov eller organiserad brottslighet. Med det menas till exempel den som utsattes för brottet, vittnar eller någon som fortlöpande lämnar information som rör brottet. Det måste också finnas en påtaglig risk för allvarlig brottslighet mot personens liv, hälsa, frihet eller frid.

Även personer som arbetar inom exempelvis domstolsväsendet eller inom polisen och som måste kunna utöva sitt yrke utan att påverkas av hot eller våld kan beviljas det skyddet.