کمک به قربانیان جرایم

در اینجا کسانی که مورد ارتکاب جرمی واقع شده اند می توانند در باره ی کمک ها ی موجود اطلاعات کسب کنند در هنگام شکایت از وقوع جرم، پلیس موظف است که اطلاعات لازم در مورد کمک هایی که می توانید دریافت نمایید را در اختیار شما قرار دهد.

این اطلاعات می تواند در بر گیرنده ی موارد زیر باشد:

  • امکانات موجود جهت دریافت غرامت مثلا به صورت غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم
    (brottsskadeersättning) که توسط اداره ی قربانیان جرائم تعیین می شود،
  • از کدام سازمان ها و ادارات دیگر می توان کمک دریافت نمود،
  • چگونه به پرونده ی شما در اداره ی پلیس و سایر ارگان های مربوط به دادگستری رسیدگی خواهد شد،
  • اطلاعات مختلف در مورد روش پیشگیری از جرایم

دفتر امور اجتماعی کمون محل سکونت این مسئولیت را به عهده دارد تا کمک لازم را در اختیار قربانیان جرایم و بستگان آنان قرار دهد. این کمک می تواند مالی، عملی و یا کمک روحی باشد. در برخی از شهرها مراکز کمک رسانی ویژه ای برای قربانیا ن جوان نیز موجود است. انجمن های غیر انتفاعی متعددی مانند کشیک زنان و یا کشیک فربانیان جرایم نیز وجود دارند و به اشخاصی که معرض جرمی قرار گرفته اند کمک می کنند.

مترجم

شما حق دارید در جریان شکایت نزد پلیس و یا در طول روند پرونده ی خود از مترجم استفاده کنید.

فرد پشتیبان

شما به عنوان خواهان، یعنی کسی که مورد ارتکاب جرمی واقع شده است، اغلب مواقع حق دارید شخصی را به عنوان فرد پشتیبان درهنگام بازجویی نزد پلیس و در طول دادگاه همراه خود داشته باشید. شما خودتان تعیین می کنید که چه کسی همراه شما باشد. این شخص می تواند یکی از دوستان شما ویا کارمند دفتر امور اجتماعی، و یا پرسنل کشیک زنان و یا کشیک قربانیا جرایم باشد.

حمایت کننده شاهد

(Vittnesstöd)
شما می توانید ازکمک حمایت کننده شاهد هم برخوردار شوید. وظیفه حمایت کننده شاهد آنست که در سالن انتظار دادگاه به شهود و خواهان کمک کند و پیش و پس از جلسه ی دادرسی اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهد. اگر در مورد حمایت کننده شاهد پرسشی دارید می توانید باد دادگاه بدوی (Tingsrätt) و یا دادگاه استیناف(Hovrätt) که قرار است جلسه ی دادرسی در آنجا تشکیل شود تماس بگیرید.

Mer på svenska om stöd till brottsoffer