کودکانی که در معرض جرم قرار گرفته اند

اگر سوء ظن دارید که کودکی در معرض جرم قرار گرفته در اینجا می توانید بخوانید که چه باید بکنید

اگرمشکوک هستید که کودکی مورد خشونت و سوء استفاده ی جنسی واقع می شود باید این را به پلیس با شماره تلفن 14 114 و یا کمیته‌ی خدمات تأمین اجتماعی ‏ (Socialnämnden)در شهری که آن کودک زندگی می کند گزارش دهید. در شرایط اضطراری به 112 زنگ بزنید.
شما می توانید به طور ناشناس با کمیته‌ی خدمات تأمین اجتماعی تماس بگیرید. اگر بواسطه ی شغل خود با کودک در تماس هستید از این مسئله مستثنا هستید.
شما برای منافع کودک این شکایت را تحویل می دهید تا با بررسی های لازم معلوم شود که آیا شک شما به جا بوده یا نه.

پلیس تحقیق می کند

وظیفه ی پلیس این است که در مورد وقوع تخلف تحقیق کند. در بین پرسنل پلیس بازجوهای دوره دیده ای وجود دارند که می دانند چگونه با کودکانی که روی آنان جرایم گوناگون صورت گرفته صحبت و رفتار کنند.

کمیته‌ی خدمات تأمین اجتماعی ‏ (Socialnämnden)بررسی می کند که آیا خطری کودک را تهدید می کند وآیا ممکن است که کودک مورد سوء استفاده ی جنسی قرار بگیرد یا نه. اگر سوء ظنی در مورد انجام جرم وجود داشته باشد کمیته‌ی خدمات تأمین اجتماعی آن را به پلیس گزارش می دهد.

اگر احتیاج به کمک دارید

اگر شما هم مورد سوء استفاده ی جنسی، ضرب و شتم و یا به نحوی رفتار اهانت آمیز قرار گرفته اید بد نیست با فرد بزرگسالی که به او اعتماد دارید صحبت کنید. شاید بتوانید با کسی در مدرسه حرف بزنید –- مثلا معلم، مشاور و یا پرستار مدرسه. اگر خودتان نمی دانید که چه باید بکنید این افراد می توانند شما را راهنمایی کنند.

در ضمن سازمان های مخصوصی هم برای کمک به کودکان وجود دارند. سازمان حقوق کودکان در جامعه، BRIS، یکی از این سازمان هاست.

Mer på svenska om brott mot barn och unga