قربانیان جرم و جنایت در روابط نزدیک

اگر شخصی از نزدیکان شما شما را می زند و یا مورد آزار های دیگر قرار می دهد در اینجا می توانید اطلاعات لازم را برای اقدامات ضروری دریافت نمائید.

 اگر مورد مزاحمت، تهدید و یا نمونه های مختلف خشونت و یا آزار جنسی قرار گرفته اید باید همیشه با پلیس با شماره تلفن 14 114 تماس بگیرید. در شرایط اضطراری به 112 زنگ بزنید. شما همچنین می توانید برای شکایت کردن به نزدیکترین کلانتری مراجعه کنید.

گزارش دادن جرم مهم است

شما مجبور نیستید که جرمی را گزارش دهید اما برای دریافت غرامت از شرکت بیمه و کمک از اداره ی قربانیان جرائم انجام این کار ضروری است.

مدرک های مهم جرم

اگر آسیب دیده اید بهتر است که آسیب های شما، ترجیحا به صورت عکس و توسط پزشک، ثبت شوند. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید از پلیس دریافت نمائید. تهدیداتی که از طریق پیام گیر تلفن، پست الکترونیکی و یا پیامک دریافت کرده اید را نگاه دارید. آنان می توانند مدارک مهمی در رابطه با اثباط جرم باشند.

کودکانی که در خانه شاهد بروز خشونت هستند

کودکانی که شاهد خشونت های خانوادگی بوده اند حق دریافت «غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم» را دارند. از همین جهت مهم است که پلیس در پرونده حضور کودکان و مشاهدات آنان را ذکر کند. برای درخواست دریافت این غرامت با اداره ی قربانیان جرایم (Brottsoffermyndigheten) تماس بگیرید.

مرکز کشیک بانوان

سازمان کشیک بانوان تقریبا در سراسر سوئد وجود دارد. شما می توانید به آنجا پناه ببرید و برای برنامه ریزی کردن آنچه در آینده می خواهید انجام دهید کمک بگیرید.

مرکز کشیک قربانیان جرایم وابسته به اتحادیه ی سراسری برای برابری جنسی (RFSL)

اتحادیه ی سراسری برای برابری جنسی یک مرکز کشیک برای قربانیا ن دگر جنس گرا دارد. این مرکز جهت کمک به کسانی است که در یک رابطه ی نزدیک توسط شخصی از همان جنس مورد جرم واقع شده باشد.

مرکز کشیک قربانیان جرایم

در بسیاری از شهر ها مراکز کشیک قربانیان جرایم وجود دارد و تمام کسانی که مورد جرم واقع شده اند می توانند به آن جا مراجعه کنند. اتحادیه ی سراسری قربانیان جرایم هم یک مرکز تلفن جهت کمک به قربانیان دارد و شما می توانید برای دریافت کمک به آنجا زنگ بزنید.

وکیل

به عنوان قربانی یک جرم شما در بسیاری از شرایط می توانید از کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی (målsägandebiträde) برخوردار باشید. دادستانی که مسئول پرونده ی شما است از دادگاه بدوی تقاضای این امکان را می کند و این دادگاه است که در این مورد تصمیم می گیرد.

Brott i nära relationer (svenska)