Kriminalimáta ánde jekh pašé relátsia

Katé arakhés sar te kerés te kamés jekh puřimáta ke várekon pašé njámo marél vaj kerél kavér dukhaimáta.

Te ašilán ke várekon trakaseríl tut, vaj hutuíl vaj kerél kavér fjálora dukhaimáta vaj sexuálne čorimáta, trubús te marés telefóno kaj le Raj baré pe 114 14. Kána avél situátsí kaj trubús te les fugása kontákto le Raj barénsa mar 112. Vi šaj žas kaj maj pašé Raj  baréngi kantóra te kerés jekh puřimáta.

Vážno si te puřís čorimáta vaj kriminalimáta

Naj či jekh músaj te puřís jekh čorimós, núma trubúl te avél jekh puřimáta te šaj les pučin katár e asuránsa vaj katár čordémanušénge autoritéto (Brottsoffermyndigheten).

Baré čačimáta

Te san dukhadó músaj te dokumentís le dukhá patretonénsa katár jekh doktóro. Le Raj baré šaj den tut maj but informácia vaj o žanglimós. Le mištó sáma pa eventuálno hutuimós kaj phendé ándo telefonósko mašínka kaj del anglál, vaj ánde e- póšta vaj sms. Godolá informácia, šaj avén lašé ánde kris.

Gláti kaj márdon ánde péngo kher.    

Te si gláti kaj dikhliné čingarimáta ándo péngo kher, atúnči si le glatáke slóbodo te lel péske lové pe čordé manušénge pučin, (brottsskadeersättning). Ánda godja si baró kána le Raj baré dokumentín ke gláti sas pašé, thaj vi sar le gláti ačarénas pe ánde čingár. Róde le lové kaj čordé manušénge autoritéto (Brottsoffermyndigheten).

Žuvljángekantóri

Ánde pašti sa o Švédo arkhés žuvljánge kantóri (kvinnojourer). Koté šaj bóldes tu te kamés te garavés tu thaj te mangés ažutímos sar te phirés maj anglé ándo trájo.

RLFS:s čorímásko dukhadéngo kantóra  

Themutnosko organátsia pa sexuálno čačimós si len jekh čorímásko dukhadéngi kantóra (brottsofferjour) le HBT- manúšenge. Koté šaj naprimér, tu kaj ašilán čordó ánde jekh pašé relátsia katár várekon ánda sa godjá sexuálno identitéto sar tu kórkořo, šaj bóldes tut karíng lénde.

Čorímásko dukhadéngi kantóra

Ánde but komúnora arakhés jekh čorímásko dukhadéngo kantórurja (Brottsofferjourer) koté šaj bólden pe savořé kaj areslé čordé. Themutnosko organátsénge pa čorímásko dukhadéngo kantóra, vi lénde si jekh telefonósko cetrála kaj šaj marés telefóno te les ažutimós thaj zor.

Krisáko representánto

Tu kaj areslán ánde čorimáta vaj ánde kavér kriminalimáta, vunívar si tut čačimós te avél tut jekh krisáko representánto jekh kaj phenélpe (målsägandebiträde) jekh manúš kaj ažutíl tut, thaj del tut zor. O došarimásko krisitóri (åklagare) kaj ródel o čačimós ánde kris, vo šaj ródel gadalé manušés ánde e krís (tingsrätten), kaj phenél te sar den tut jekh (målsägandebiträde), o manúš kaj si te del tut ažutimós, vaj naj.

Brott i nära relationer (svenska)