Te areslán ánde vuřitsimósko kriminalitéto

Katé šaj les informácia vaj o žanglimós šaj te kerés jekh puřimáta le Raj barénge pa vuřitsimósko čorimáta (hatbrott) vaj diváno thaj savó ažutimós šaj les te areslán ánde vuřitsimósko kriminalitéto.

Vuřitsimósko kriminalitéto si jekh kriminalimós kaj ašél le manušésko čořované gindorá karíng speciálne grúpurja ándo them.

Godolá grúpurija kaj si ferisarimé ànde le krisá pa vuřitsimásko kriminalitéto ašél ánda:

  • la morčáko fárba
  • nationálno vaj ánda saví etníko grúpa avén
  • pa savó Devlikanó pačaimós si le manušén
  • ánda le manušésko sexualimós, hetro-,homo vaj bisexulitétoimós

Či trubús te avés ánda gadalá grúpurja te ašésa ánde vuřitsimásko kriminalitéto.  Dóšta avéla te o čorovanó manúš (gärningspersonen) kerél nasúl túke ánda godjá ke vo dingíl ke tu san jekh ánda le grúpurja, naprimér ke vo vaj voj dingíl ke tu san homosexuálno, vaj te avilánas ánda jekh them avrjál o Švédo.

Pe sóste te des tut godží kána kerés jekh puřimáta pa vuřitsimósko kriminalitéto

Te areslán ánde jekh vuřitsimásko kriminalitéto (hatbrott), vaj te ačarés ke areslán ánde jekh vuřitsimásko kriminalitéto, músaj te les kontákto le Raj barénsa te phenés lénge so tu dingís pa vuřitsimásko kriminalitéto. Tu músaj te puřís vuřitsimásko kriminalitéto pe sa godo módo sar pe le kavér puřimáta.

Baró si kána phenés sóstar tu dingís ke areslán ánde vuřitsimásko kriminalitéto kána puřís le Raj barénge. Jekh exémplo si kána areslán zuralés mardó thaj o dušmáno ánde sa goda vrjáma phenél maskerimáta pa čiró morčáko fárba vaj ánda čiró nationálno identitéto.   

Le Raj baré trubúl len but informácia vaj o žanglimós kaj šaj des len te šaj róden o čačimós ánde e čorimáta vaj kriminalitéto te šaj den tut godó ažutimós kaj trubúl tut.  

Zor thaj ažutimós

Sa le vuřitsimásko kriminalitéto músaj te avél ingerdó katár o fiskáli.       

Butívar si tut čačimós te les zor katár jekh manúš kaj ažutíl godolés kaj aresló ánde krís (målsägandebiträde). Tu šaj mangés jekh godoléstar manúš kaj le Raj baré. Vo vaj voj mangél so tu kamés katár o fiskáli. E krís lel sáma thaj phenél te trubúl tut jekh manúš kaj ažutíl tut ánde kris (målsägandebiträde)       

Le Raj baré šaj ažutín tut te les kontákto le manúšénsa kaj den zor le manušénge kaj areslé ánde čorimata vaj ánde kriminalimáta. Ánde vúni gavořá arakhés speciálno čorímásko dukhadé kantóri (brottsofferjourer) manušénge kaj ašilé ánde vuřitsimásko kriminalitéto.

Om hatbrott på svenska.