Areslán ánde sexuálno čorimós vaj kriminalimós

Te areslán ánde čoří sitauácia várekon kerdá zorása sex túsa fugása te kontaktuís le Raj baré.Semnurja kaj ašilé avél baré kána róden o čačimós. Semnurja arakhén dujé žes pálpale de sar areslán sexuálne meskerimé.

Tu či trubús te puřís jekh čorimós vaj kriminalimáta, núma te kerésa jekh puřimáta kaj le Raj baré, anklél čiró čánso maj baró te šaj thos le dušmanós ánde krís. Thaj vi ašavés lésko čánso te na kerél čorimós kavrénge. Músaj te kerés jekh puřimata te šaj les lové katár čordé manušénge autoritéto (brottsoffermyndigheten) te naštína ánde krís te došarén o dušmáno kaj aresló ánde kris.  

Tu kanágódi šaj kontaktuís le Raj baré pe telefóno 114 14, vi te na kamésa te kerés jekh puřimáta. Le Raj baré den tut anglál pe čiré pušaimáta, thaj vi šaj phenén túke sar te kerés thaj vi den ažutímos te les kontákto le organacénsa kaj den tut zor. Kána si fúga mar telefóno 112.

Zor thaj  ažutimós

Idiálne organácie kaj kerén kanagódi bučí le manušénge kaj aresén ánde čorimáta vaj kriminalitéto, arakhés pe but thaná ándo them. Arakhés len kaj le čordémanušénge  kantóri (Brottsofferjouren) vaj kaj le Žuvljánge skipimé liníja (Kvinnofridslinjen). Žuvljánge skipimé liníja si jekh nationálno zoráko telefóno, koté šaj marén savořé ivjá telefóno te len zor thaj ažutimós. Tu šaj marés telefóno kaj e liníja vi džesé thaj vi anda rjat koté si sikadé manúš kaj žanén sar te kerén bučí manúšénsa kaj areslé ánde čoří situácia vaj ánde pharé trajósko situácia. Tu šaj marés telefóno bi te phenés čiro anáv. Te marésa telefóno koté, či díčol pe čiró telefonósko pučinikásko líl.

Pušaimáta pe telefóno vaj pe e-póšta

Le čordé manušénge kantóri theméske organátsi, vi lénde si nationálno telefonósko centrálo kaj šaj marés telefóno te les ažutimós vaj zor.

Kriséngo jurísto

Butívar si tut kaj areslán ánde čorimáta vaj kriminalitéto čačimós te avél tut jekh kriséngo jurísto, jekh manúš kaj phenélpe (målsägandebiträde) godó del krisénge thaj personálno zor manúšenge. Te puřisardan jekh čorimós vaj kriminalimáta thaj lápe e bučí te róden o čačimós, ašél pe le fiskalés (åklagaren) te ródel jekh manúš kaj šaj ažutíl tut ánde e kris (målsägandebiträde).

Mer om sexualbrott på svenska.