Sök

Vara vittne

Polisen är beroende av vittnen för att kunna förebygga brott, övervaka allmän ordning och säkerhet, bedriva spaning och göra brottsutredningar.

Du är ett vittne:

  • om du sett någon begå ett brott
  • om du gjort en iakttagelse vid ett brottstillfälle
  • om du har gjort iakttagelser om gärningsmannens eller brottsoffrets beteende, även om du inte varit med vid själva brottshändelsen. Det gäller både före och efter brottet.

Vad lagen säger om vittnesplikt

Grunderna för ett fungerande rättssamhälle är att alla vågar anmäla och vittna om brott. I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det innebär att du är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och dess försvarare anser att det behövs. Du kan alltså inte bestämma själv om du vill vittna eller inte.

Undantag från vittnesplikten har du som:

  • är part i målet, det vill säga är medåtalad
  • är nära släkting till den åtalade
  • är under 15 år
  • lider av en psykisk störning
  • omfattas av tystnadsplikt eller sekretesshinder genom exempelvis ditt arbete

När det finns risker med att vittna

Även om det vanligtvis är ofarligt att vittna, finns det situationer där ett vittne löper en risk för att bli utsatt för påverkan. Det är när gärningsmannen är bekant med vittnet eller på annat sätt känner till vittnets identitet. Vittnen som själva är inblandade i grov organiserad brottslighet är exempel på en grupp som ofta råkar ut för påverkan i form av hot och i värsta fall våld.

Polisen avgör om det finns ett behov av skydd och vilken sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet. Bedömningen utgår från hur allvarligt hotet är och hur stor risken är att hotet genomförs.

Hjälp och stöd från samhället

Ersättning kring förhör

Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara med vid förhör kan det finnas möjlighet till ersättning. Ersättningen är begränsad.