Sök
Stäng Meny

Krav för blivande ordningsvakter

Ordningsvaktens arbetsuppgifter är komplexa. Utöver laglydnadskravet i 4 § lagen om ordningsvakter ställer vi lämplighetskrav på egenskaper och förmågor för att du ska kunna ta till dig utbildningen och därefter kunna utföra uppdraget professionellt.

Innan du läser vidare

Vid årsskiftet börjar en ny lag om ordningsvakter att gälla. Det innebär förändringar för dig som är, vill bli eller vill använda ordningsvakter. Informationen på sidan kommer därför att uppdateras inom kort.

Ny lag om ordningsvakter

Frågor och svar om den nya lagen om ordningsvakter

Du behöver stå för demokratiska grundvärderingar såsom allas lika värde och varje medborgares rätt att till exempel:

 • yttra sig
 • ha en egen åsikt
 • utöva vilken religion man vill
 • fritt inhämta information
 • anordna möten
 • starta en förening.

Färdigheter

Efter ordningsvaktsutbildningen ska du kunna integrera teori och praktik och omsätta den i faktisk handling. Du ska ha en förståelse för uppdraget som ordningsvakt, dess uppgifter och roll i samhället och att du i den rollen representerar myndigheten i ditt budskap och arbete.

Egenskaper

Ordningsvaktens arbetsuppgifter är komplexa vilket gör att det ställs krav på vitt skilda egenskaper och kompetenser för att kunna utföra uppdraget professionellt. Genom att säkerställa att du som söker har efterfrågad grundläggande kompetens skapas förutsättningar för att du som ordningsvakt kan utföra ditt uppdrag på ett för samhället ändamålsenligt sätt och kan följa med i samhällets utveckling.

Kravprofil för blivande ordningsvakter

Begreppen i kravprofilens egenskaper för ordningsvakter är ytterst viktiga. Begreppen är personlig mognad, lyhörd och flexibel, engagerad och ansvarsfull, tålmodig och noggrann samt kommunikativ. Under varje begrepp finns en beskrivning av vad vi menar med det.

Beskrivningarna är anpassade efter de förutsättningar som råder när du söker till utbildningen, det vill säga att du ännu inte har kunskaper om hur det är att arbeta som ordningsvakt. De består framför allt av egenskaper/kompetenser men också av en del färdigheter som är svåra att förändra över tid eller utveckla om de inte finns hos dig från början.

Personlig mognad

Lämplighet för yrket är ett grundläggande krav. Det innebär att du ska klara av att fungera i en mängd olika situationer. Krav ställs på självinsikt i en sådan omfattning att dina egna känslor inte får påverka möjligheten att lösa situationen med integritet efter bästa förmåga.

Med personlig mognad menar vi förmåga att

 • se dina egna styrkor och svagheter
 • uppträda sakligt utan att egna värderingar och behov står i fokus
 • klara av att fatta beslut och vara trygg i dessa
 • vara prestigelös och att ändra eller omvärdera fattade beslut
 • hantera motgångar och kränkningar
 • vara stresstålig och agera med omdöme även i stressfyllda och hotfyllda situationer
 • vara medveten om hur det egna beteendet och de egna besluten påverkar omgivningen och ta ansvar för det.

Lyhörd och flexibel

Yrket ordningsvakt är i stora delar händelsestyrt. Det ställer krav på att du har en god uppfattningsförmåga och snabbt kan anpassa ditt beteende efter ändrade förutsättningar. För att detta ska vara möjligt måste du vara öppen för att inte bara förändra ditt förhållningssätt, utan även den metod du använder dig av.

Med lyhörd och flexibel menar vi förmåga att

 • avläsa omgivningens signaler och stämning samt bemöta dessa på ett lämpligt sätt
 • vara mottaglig för andras uppfattning, omdömen och tankar
 • hantera uppkomna ej planerade situationer
 • vara öppen för att kunna prioritera och omprioritera när situationen kräver det.

Engagerad och ansvarsfull

Krav ställs på att agera i enhetlighet med vad samhället förväntar sig av en företrädare för det allmänna, det vill säga en ordningsvakt.

Med engagerad och ansvarsfull menar vi att du

 • visar respekt för andra människor och deras olikheter
 • är engagerad i mötet och samarbetet med andra
 • ser dig som en del i helheten och bidrar till denna
 • kan arbeta både självständigt och i grupp
 • delar med dig av och tar emot kunskap
 • är handlings- och beslutskraftig när situationen kräver det
 • har civilkurage och står upp för andra utan tanke på egen vinning
 • är rättsmedveten och har en klar uppfattning om demokratiska grundvärderingar.

Tålmodig och noggrann

Yrket ordningsvakt kräver i många delar tålamod och ett noggrant tillvägagångssätt.

Med tålmodig och noggrann menar vi att du

 • är uthållig i förhållande till vad uppgiften kräver
 • ser detaljer som är av betydelse för att nå önskat resultat
 • är strukturerad i ditt sätt att vara, genom att planera, ordna och systematisera samt sortera bort det som inte tillför något.

Kommunikativ

En ordningsvakt behöver kunna uttrycka sig korrekt och tydligt i kontakten med allmänheten. Detta innefattar även den kroppsliga framtoningen där du behöver vara medveten om vilka signaler du skickar ut. Då de kommunikativa egenskaperna är en viktig del i ordningsvaktens förtroendebyggande arbete ska dessa finnas med som en grundläggande förutsättning redan vid antagningen till utbildningen. 

Med kommunikativ menar vi förmågan att

 • uttrycka dig i tal och skrift
 • lyssna på och förstå andra människor
 • vara medveten om att det egna beteendet påverkar omgivningen och tar ansvar för det.

Förutom ovanstående delar i grundkravet är fysisk förmåga och hälsokrav avgörande faktorer som testas i tre delar under lämplighetsprövningen inför grundutbildningen.