Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens behandling av personuppgifter

Här får du information om hur, när och varför polisen behandlar personuppgifter i verksamheten.

Polisen hanterar personuppgifter i verksamheten för att kunna utföra uppdraget på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Behandling av personuppgifter regleras som huvudregel av EU:s dataskyddsförordning. Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet regleras dock bland annat i polisdatalagen och brottsdatalagen. Därutöver finns det ett antal lagar och förordningar som reglerar polisens behandling av personuppgifter i vissa särskilda verksamheter.

Ett syfte med dessa regelverk är att skydda dina grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. Syftet är också att säkerställa att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter kan behandla och utbyta personuppgifter med varandra på ett ändamålsenligt och säkert sätt. En viktig del i regelverket är att du informeras om behandlingen.

Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling

Därför behandlar polisen personuppgifter

Brottsbekämpande verksamhet

I polisens brottsbekämpande verksamhet används flera olika typer av register, ärendehanteringssystem och analysfiler med personuppgifter. Dessa är nödvändiga för att polisen ska kunna förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder.

Polisen behandlar också personuppgifter som är nödvändiga för uppdraget att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och för att kunna uppfylla förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Dessa personuppgiftsbehandlingar regleras huvudsakligen i polisdatalagen. Regeringen har genom förordning reglerat behandlingen på en mer detaljerad nivå, och i vissa fall finns även polisens egna föreskrifter och riktlinjer.

Polisdatalagen omfattar såväl de stora anmälnings- och utredningssystem som förs för att kunna utreda brott, som analysfiler och mindre sammanställningar av personuppgifter som endast ett fåtal poliser arbetar med och har tillgång till i underrättelseverksamheten.

Behandlingen av personuppgifter kan även särregleras i exempelvis lagen om belastningsregister när det gäller förandet av belastningsregistret, som bland annat innehåller uppgifter om brottmålsdomar och godkända strafförelägganden och ordningsböter.

Verksamhet som inte är brottsbekämpande

Polisen kan behandla dina personuppgifter för olika typer av ändamål. Till exempel behöver dina uppgifter behandlas för att polisen på ett effektivt och rättssäkert sätt ska kunna sköta uppgifter som inte är brottsbekämpande. Det kan röra sig om exempelvis:

  • utfärdande och hantering av pass och nationella id-kort
  • vapenlicenser
  • andra tillståndsprövningar (exempelvis enligt ordningslagen och lokala föreskrifter)
  • rekrytering
  • begäran om utlämnande av allmän handling.

Som utgångspunkt gäller reglerna i EU:s dataskyddsförordning vid personuppgiftsbehandlingen i dessa ärenden. Samtidigt finns det ofta kompletterande regler, till exempel i vapenlagen och passförordningen.

Polisen har också ärendehanteringssystem som används för handläggning av allmänna ärenden, såsom frågor till polisen eller begäran om information (registerutdrag). Systemet används också för bland annat handläggning av vapenärenden, delgivning, tillståndsansökningar och utlänningsärenden. Här hanteras de personuppgifter som du lämnar i samband med ditt ärende.

Vanliga situationer när polisen behandlar personuppgifter

Vissa av polisens särreglerade register

Flera av de register där polisen behandlar personuppgifter är särskilt reglerade i särskilda registerförfattningar eller i polisdatalagen. Det är då reglerat exempelvis vilka personuppgifter som får behandlas, för vilka ändamål och hur länge polisen får behandla personuppgifter.

Mer information om vissa av polisens register

Till toppen