Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Här upplyser vi om vilka rättigheter du har vid personuppgiftsbehandling i polisens verksamhet.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas av Polismyndigheten. Om vi kan lämna ut uppgifterna får du ta del av vilka personuppgifter om dig som behandlas och du får även viss ytterligare information, som exempelvis ändamålen för behandlingen i det enskilda fallet, mottagare av uppgifterna och hur länge personuppgifterna behandlas. Tänk på att Polismyndigheten inom sin brottsbekämpande verksamhet enligt lag kan vara förhindrad att lämna ut information till dig, t.ex. när det gäller uppgifter som behandlas i underrättelseverksamheten.

Observera att denna rätt endast avser dina egna personuppgifter och inte ska förväxlas med rätten att ta del av allmän handling.

Rättelse, radering eller begränsning av behandling

Om personuppgifter som rör dig inte stämmer, till exempel för att de är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet för behandlingen, har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller kompletteras.

Om du anser att personuppgifterna behandlas i strid med grundläggande dataskyddsregler (exempelvis för att polisen saknar rättsligt stöd för behandlingen eller att uppgifterna inte längre behövs) har du också rätt att begära att uppgifterna raderas. Om du vill att uppgifterna ska finnas kvar, till exempel av bevisskäl, kan du i stället begära att den aktuella behandlingen ska begränsas.

Observera att Polismyndigheten på grund av den arkivrättsliga lagstiftningen har begränsad möjlighet att radera uppgifter i allmänna handlingar.

Om dina personuppgifter behandlas av polisen i en verksamhet som inte är brottsbekämpande har du enligt dataskyddsförordningen i vissa fall också rätt att motsätta dig behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation. Polismyndigheten får i sådana fall dock fortsätta att behandla dina uppgifter om myndigheten kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur gör jag för att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling?

Du begär rättelse, radering eller begränsning av behandling via blanketterna nedan. Blanketten skickas till polisen i det län/polisregion där du är folkbokförd. Tänk på att din begäran ska vara undertecknad och innehålla fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer och folkbokföringsadress. 

Personuppgiftsansvarig

Polismyndigheten är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i polisens it-system och register.

Kontaktuppgifter till Polismyndigheten

Dataskyddsombud

På Polismyndigheten finns en dataskyddsombudsfunktion med flera dataskyddsombud. De kontrollerar bland annat att myndigheten behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om du har frågor om Polismyndighetens behandling av personuppgifter kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud som kan hjälpa dig att få svar.

E-post

dataskyddsombud@polisen.se (bevakas endast under kontorstid)

Brev

Polismyndigheten Dataskyddsombud
Box 12256
102 26 Stockholm

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna kan, om inte sekretess gäller för uppgifterna, lämnas ut till andra myndigheter och organisationer som har behov av dem i sin verksamhet. Personuppgifter i allmänna handlingar kan dessutom komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till Datainspektionen.

Om du redan har begärt information om hur dina personuppgifter behandlas i Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet kan du även begära att Datainspektionen gör en så kallad laglighetskontroll.

Till toppen