Ta del av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

Vad är en allmän handling?

En handling kan till exempel vara en:

  • text
  • bild
  • ljudinspelning
  • film.

Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Den ska antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) på myndigheten.

Handlingar som inte är offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bland annat bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen, till exempel intresset av att förebygga och ingripa mot brott. Det finns också bestämmelser om sekretess till skydd för uppgifter om enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden.

En handling kan omfattas av sekretess i sin helhet eller delvis.

Så hanteras en begäran om allmän handling

Polismyndigheten prövar om:

  • den efterfrågade handlingen finns hos myndigheten.
  • det är en allmän handling.
  • uppgifter i den omfattas av sekretess.

Du har rätt att begära att få ta del av en allmän handling hos Polismyndigheten. Du har också rätt att begära att få ta del av en kopia eller avskrift till den del handlingen är offentlig. Du kan i så fall hämta ut dem hos Polismyndigheten eller få dem skickade till dig. En myndighet är inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en allmän handling i elektronisk form.

Om en anställd hos Polismyndigheten avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol. Om du endast har begärt att få ta del av uppgifter ur en allmän handling och nekas detta kan du däremot inte överklaga beslutet.

Avgifter

Vill du ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

  • Avgiften för en beställning av kopior upp till nio sidor är gratis. 
  • Tio sidor kostar 50 kronor och varje extra sida efter det kostar 2 kronor.
  • Eventuell kostnad för att skicka handlingarna tillkommer.

I avgiftsförordningen går det att läsa mer om vilka avgifter som gäller för till exempel kopior i särskilda format och avskrifter.

Så gör du för att begära ut en allmän handling

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge vem du är eller syftet med din begäran. Du har alltså rätt att vara anonym. Polismyndigheten får fråga efter ditt namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Du kan begära ut en allmän handling genom att ringa eller skicka e-post eller brev till Polismyndigheten. Du kan också besöka Polismyndigheten för att framställa din begäran. Det kan ta tid att pröva din begäran. Du kan därför inte räkna med att du kan få ta del av en eventuell handling vid samma tillfälle som du besöker myndigheten för att göra din begäran.

En begäran om allmän handling utgör i sig en allmän handling.

Polisens adresser

Till toppen