Sök
Stäng Meny

Delgivning

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Om den som ska delges håller sig undan kan stämningsmannadelgivning användas.

Personer som förekommer i ärenden hos domstolar och myndigheter har rätt att ta del av och lämna synpunkter på det material som ligger till grund för myndighetens beslut. Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav.

Detsamma gäller i vissa privaträttsliga ärenden, som rör till exempel testamente eller hyresrättsliga frågor.

Vad är delgivning och stämningsmannadelgivning?

Delgivning

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Stämningsmannadelgivning

Stämningsmannadelgivning betyder att en särskilt förordnad stämningsman personligen överlämnar handlingen. Vägrar den som ska delges att ta emot handlingen anses delgivning ändå ha skett.

För att kunna fullgöra sitt uppdrag har en stämningsman rätt att få ut viss sekretessbelagd information, som till exempel fotografier från passregistret, och bereda sig tillträde till enskilt område som inte är bostad.

Stämningsmannadelgivning får utföras av anställda vid polisen. Vill du som enskild utföra så kallad partsdelgivning och behöver hjälp kan du vända dig till länsstyrelsen.

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift om 1000 kr per stämningsmannadelgivning. Avgiften återbetalas inte.

Använd formulären nedan när du vill begära Polismyndighetens hjälp med att få någon delgiven genom stämningsmannadelgivning.

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser till polisregioner

Hitta polisstation och öppettider 

Auktoriserade delgivningsföretag

Anställda vid auktoriserade delgivningsföretag, auktoriserat av länsstyrelsen, har också rätt att utföra stämningsmannadelgivningar. Du som enskild kan även vända dig till ett auktoriserat delgivningsföretag vid partsdelgivning.