Sök

Delgivning

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Om den som ska delges håller sig undan kan stämningsmannadelgivning användas.

Personer som förekommer i ärenden hos domstolar och myndigheter har rätt att ta del av och lämna synpunkter på det material som ligger till grund för myndighetens beslut. Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav.

Detsamma gäller i vissa privaträttsliga ärenden, som rör till exempel testamente eller hyresrättsliga frågor.

Vad är delgivning och stämningsmannadelgivning?

Delgivning

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Stämningsmannadelgivning

Stämningsmannadelgivning sker normalt genom att en person med stämningsmannabehörighet personligen lämnar över en handling till delgivningsmottagaren. Vägrar den som ska delges att ta emot handlingen anses delgivning ändå ha skett.

Om delgivningsmottagaren inte påträffas kan stämningsmannadelgivning under vissa förutsättningar ske genom att handlingen lämnas till en annan vuxen person i det hushåll som delgivningsmottagaren tillhör eller till hans eller hennes arbetsgivare, så kallad surrogatdelgivning. Stämningsmannadelgivning kan också, under vissa förutsättningar, ske genom att handlingen lämnas i delgivningsmottagarens hemvist eller på lämplig plats i anslutning till hans eller hennes hemvist, så kallad spikning.

Stämningsmannadelgivning får utföras av anställda vid Polismyndigheten.

För att kunna fullgöra sitt uppdrag har en stämningsman rätt att få ut viss sekretessbelagd information, som till exempel fotografier från passregistret, och bereda sig tillträde till enskilt område som inte är bostad.

Polismyndigheten får inte ta emot delgivningsuppdrag direkt från enskilda avseende bistånd med så kallad privat delgivning. Med privat delgivning avses att någon på grund av föreskrift i författning har att utan samband med mål eller ärende ombesörja delgivning. En enskild som ska se till att delgivning sker utan samband med ett mål eller ärende får vända sig till en länsstyrelse för hjälp med delgivningen.

Om en myndighet har beslutat om så kallad partsdelgivning får den enskilde vända sig till Polismyndigheten för bistånd med stämningsmannadelgivning.

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift om 1000 kr per stämningsmannadelgivning. Avgiften återbetalas inte.

Använd formulären nedan när du vill begära Polismyndighetens hjälp med att få någon delgiven genom stämningsmannadelgivning.

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser till polisregioner

Hitta polisstation och öppettider 

Auktoriserade delgivningsföretag

Anställda vid auktoriserade delgivningsföretag har också rätt att utföra stämningsmannadelgivningar. Du som enskild kan alltså vända dig till ett auktoriserat delgivningsföretag för bistånd med stämningsmannadelgivning.