Sök

Vanliga situationer när polisen behandlar personuppgifter

Det finns många vanliga situationer där polisen behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra uppdraget att förebygga, förhindra och utreda brott.

Polisens register

Allmänt diarium

I polisens allmänna diarium registreras de flesta inkomna och utgående allmänna handlingar hos polisen, dock inte handlingar inom brottsutredningar, som hanteras på annat sätt. Exempel på handlingar som registreras i det allmänna diariet är begäran om att ta del av allmän handling, skadeståndsanspråk och ansökningar om till exempel tillstånd. Polisen är skyldig att registrera allmänna handlingar enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter måste också behandlas för att polisen ska kunna handlägga ärendet.

Arkivverksamhet

Polisen är enligt arkivlagen (1990:782) skyldig att föra arkiv. Syftet med arkivering är bland annat att möjliggöra utlämnande av allmän handling och att tillgodose förvaltningens och rättsskipningens behov. Polisen behandlar därför personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Uppgifterna lagras i ett digitalt eller ett fysiskt arkiv. Uppgifter i polisens arkiv behandlas med stöd av EU:s dataskydds­förordning.

Arrestverksamhet

När en person skrivs in i någon av polisens arrester behandlar polisen personuppgifter. Syftet med behandlingen är att dokumentera vad som föranlett omhändertagandet/frihetsberövandet och att kunna ge nödvändig tillsyn under tiden personen befinner sig i polisens arrest. Personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter och information om hälsotillstånd om detta bedöms nödvändigt.

Automatisk bildanalys

Polisen använder i vissa fall automatiska bildanalysverktyg som kan innebära en behandling av biometriska uppgifter, till exempel så kallad ansiktsigenkänning. Metoden används bara i situationer som har bedömts som absolut nödvändiga och endast på bildmaterial som samlats in och behandlas för bestämda ändamål, som i en pågående förundersökning. Syftet med behandlingen är framför allt att lättare hitta personer eller föremål i ett omfattande bildmaterial eller att söka efter en okänd misstänkt gärningsperson mot signalementsregistret.

Betalning av böter

Om du har fått böter i form av ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter ska dessa betalas till polisen. Dina personuppgifter måste behandlas för att polisen ska kunna hantera betalningen.

Bevakning

Polisen förordnar ordningsvakter, vägtransportledare, sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter samt även flygplatskontrollanter och arrestantvakter.

För att kunna handlägga ansökan om förordnande måste polisen behandla personuppgifter. Polisen behöver också ha register över de personer som är förordnade för att kunna administrera och följa upp verksamheten. Även i ordningsvakters tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport hanteras personuppgifter av polisen.

Boknings- och incheckningsuppgifter (API och PNR)

Polismyndigheten behandlar flygpassagerares boknings- och incheckningsuppgifter som kommer från lufttrafikföretag. De så kallade API-uppgifterna (incheckningsuppgifter) behandlas för verkställande av personkontroller och PNR-uppgifter (bokningsuppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet.

Brottsutredande verksamhet

Polisen behandlar personuppgifter i utredningsverksamheten till exempel vid dessa tillfällen:

  • När någon är misstänkt i en utredning om ett brott, exempelvis i en förundersökning.
  • När någon anmäler ett brott.
  • När någon hörs som vittne i en brottsutredning.

Det kan även vara fråga om behandling av personuppgifter vid trafikolyckor.

I dessa situationer behöver polisen behandla personuppgifter för att kunna utföra uppdraget att förebygga, förhindra och utreda brott.

Ekonomiverksamhet

Polisen behandlar vissa personuppgifter i sin ekonomiverksamhet. Det kan exempelvis vara uppgifter om leverantörer och personuppgifter i fakturor, avtal och inbetalningar. Personuppgifterna behöver behandlas för en effektiv administration och för att uppfylla de förpliktelser som följer av bland annat förordningen om myndigheters bokföring.

Forensisk verksamhet

Inom den forensiska verksamheten behandlas många olika personuppgifter. Det kan röra sig om exempelvis fingeravtryck, dna, signalement, fotografier, handstilsprov, namn och personnummer. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är, till största del, att utreda brott.

Fotografering på allmän plats

Polisen fotograferar ibland allmänhet och poliser på allmän plats, till exempel bilder från evenemang, torg och liknande. Syftet med fotograferingen är att dokumentera händelsen med bilder som ska användas för att informera medborgarna om polisens verksamhet eller för information internt inom polisen.

Fotografen inhämtar muntligt medgivande från en enskild person i situationer då det är möjligt. Exempel på en sådan situation kan vara om en person ställer upp i en intervju och i samband med det fotograferas. Då en enskild person eller en större krets personer fotograferas på allmän plats finns det inte alltid möjlighet att inhämta muntligt medgivande från var och en. Som huvudregel upplyser polisen då om fotograferingen genom att polisens fotograf bär varselväst med information om att fotografering görs för polisen. Polisen har dock rätt att i vissa fall fotografera utan att upplysa om det, till exempel om det kan innebära risker för polisens personal.

Mer information om några av polisens register

Gränspolisverksamhet/utlänningsverksamhet

Polisen behandlar personuppgifter i gränspolisverksamheten som bland annat innefattar att utföra gränskontroller till och från Sverige och inre utlänningskontroller. Polisen kan även behöva behandla sådana uppgifter vid verkställighet av Migrationsverkets avvisnings- eller utvisningsbeslut. Inom gränspolisverksamheten samarbetar vi med organisationer som Frontex.

Under juli 2021 påbörjades arbetet för en förbättrad ansiktsverifiering på svenska flygplatser, i samband med gränskontroll och passkontroll. Läs mer om personuppgiftsbehandlingen här: Ansiktsverifiering på flygplats

Identitetshandlingar

Polisen utfärdar pass och nationella id-kort för svenska medborgare. Vid ansökan om identitetshandlingar behöver därför personuppgifter behandlas. Polisen för även register över utfärdade pass och nationella id-kort för att bland annat förhindra innehav av mer än ett vanligt pass och nationellt id-kort samt för identifieringskontroll.

Informationsutskick

Polismyndigheten genomför regelbundet utskick av information till allmänheten. Sådana utskick genomförs med hjälp av externa tryckerier. För närvarande har Polismyndigheten avtal med Exakta Print AB.

Behandling av personuppgifter vid informationsutskick

Internationell verksamhet

polisens internationella verksamhet behöver personuppgifter bland annat behandlas för handläggning av ärenden som rör internationellt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Polismyndigheten samarbetar bland annat med organisationer som Europol, Interpol med flera. Det är dock inte möjligt för Polismyndigheten att få fram information från sådana internationella system som Europol och Interpol har.

Kommunikationscentraler och viltolyckor

När ett larm kommer in till polisen om ett stundande eller pågående brott eller händelse lämnar inringaren ofta personuppgifter om sig själv och andra. Polisen behöver behandla personuppgifter i polisens kommunikations- och ledningscentraler för att bland annat snabbt kunna varna, sprida information och effektivisera insatser och liknande.

Polisens konton i sociala medier

Ibland behöver polisen behandla personuppgifter i polisens konton i sociala medier. Det kan till exempel röra sig om bilder eller namn på personer som intervjuats eller uttalat sig. Det är nödvändigt att behandla personuppgifterna för att informera om polisens verksamhet.

Alla polisens konton i sociala medier

Rapportering av allvarliga oegentligheter

Polismyndigheten behandlar personuppgifter inom en särskild visselblåsarfunktion för att handlägga uppföljningsärenden enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Som ett led i detta kan uppgifter lämnas vidare till någon annan ansvarig inom myndigheten, för att denne ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållanden. Uppgifterna kan komma att användas som bevisning i ett rättsligt förfarande eller annars enlighet med lag eller förordning. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är huvudsakligen att fullgöra rättsliga förpliktelser i aktuell lagstiftning men behandlingen kan i vissa fall också vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Det är möjligt att rapportera anonymt, via brev. Personuppgifter i rapporter behandlas som längst under två år efter avslutat ärende, varefter handlingarna i ärendet arkiveras.

Läs mer om dina rättigheter med anledning av personuppgiftsbehandlingen 

Rekrytering

När du ansöker om en tjänst hos polisen lämnar du dina personuppgifter. Dina uppgifter måste behandlas för att polisen ska kunna hantera din ansökan.

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

Trafik

Om du gör dig skyldig till ett trafikbrott, såsom hastighetsöverträdelse eller bilbältesförseelse, utfärdar polisen normalt en ordningsbot. För att registrera, administrera och följa upp ordningsbotsförelägganden samt hantera betalningen av dessa behöver personuppgifter behandlas.

I trafikverksamheten behöver polisen även behandla personuppgifter exempelvis vid hastighetsöverträdelser som upptäcks genom automatisk trafikövervakning (ATK) och för att registrera, administrera och sprida information om eftersökta, spärrade, omhändertagna eller flyttade fordon samt eftersökta och omhändertagna registreringsskyltar. 

Personuppgifter som behandlas med anledning av trafikolyckor omfattas av den brottsutredande verksamheten, se ovan.

Underrättelseverksamhet

Polisen behandlar även personuppgifter när någon är misstänkt för att ha utövat eller kan komma att utöva misstänkt brottslig verksamhet eller när någon som inte är misstänkt för brott på annat sätt har samband med sådan verksamhet. Det måste polisen göra för att kunna utföra uppdraget att förebygga, förhindra och utreda brott.

Uppgifter som behandlas i Polismyndighetens underrättelseverksamhet omfattas i stort sett alltid av sekretess och kan då inte lämnas ut.

Vapen

För att få inneha skjutvapen och ammunition, för exempelvis jakt, målskytte eller en samling behöver du ha tillstånd från Polismyndigheten. Det krävs också tillstånd för att driva handel med skjutvapen, för att yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation och översyn samt för att föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige. För att kunna handlägga en ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen behöver polisen behandla personuppgifter. Polisen för också ett register över alla som innehar vapen. I registret ska polisen behandla personuppgifter för att kunna utföra uppdraget att förhindra, förebygga och utreda brott.