Vanliga situationer när polisen behandlar personuppgifter

Det finns många vanliga situationer där polisen behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra uppdraget att förebygga, förhindra och utreda brott.

Brottsutredande verksamhet

Polisen behandlar personuppgifter i utredningsverksamheten till exempel;

  • när någon är misstänkt i en utredning om brott, exempelvis i en förundersökning,
  • när någon anmäler brott (via internet, telefon eller på plats),
  • när någon hörs som vittne i en brottsutredning.

Det kan även vara fråga om behandling av personuppgifter vid trafikolyckor.

I dessa situationer behöver polisen behandla personuppgifter för att kunna utföra uppdraget att förebygga, förhindra och utreda brott.

Underrättelseverksamhet

Polisen behandlar även personuppgifter när någon är misstänkt för att ha utövat eller kan komma att utöva misstänkt brottslig verksamhet eller när någon som inte är misstänkt för brott på annat sätt har samband med sådan verksamhet. Det måste polisen göra för att kunna utföra uppdraget att förebygga, förhindra och utreda brott.

Uppgifter som behandlas i Polismyndighetens underrättelseverksamhet omfattas i stort sett alltid av sekretess och kan då inte lämnas ut.

Trafik

Om du gör dig skyldig till ett trafikbrott, såsom hastighetsöverträdelse eller bilbältesförseelse, utfärdar polisen normalt en ordningsbot. För att registrera, administrera och följa upp ordningsbotsförelägganden samt hantera betalningen av dessa behöver personuppgifter behandlas.

I trafikverksamheten behöver polisen även behandla personuppgifter exempelvis vid hastighetsöverträdelser som upptäcks genom automatisk trafikövervakning (ATK) och för att registrera, administrera och sprida information om eftersökta, spärrade, omhändertagna eller flyttade fordon samt eftersökta och omhändertagna registreringsskyltar. 

Personuppgifter som behandlas med anledning av trafikolyckor omfattas av den brottsutredande verksamheten, se ovan.

Gränspolisverksamhet/utlänningsverksamhet

Polisen behandlar personuppgifter i gränspolisverksamheten som bland annat innefattar att utföra gränskontroller till och från Sverige och inre utlänningskontroller. Polisen kan även behöva behandla sådana uppgifter vid verkställighet av Migrationsverkets avvisnings- eller utvisningsbeslut. Inom gränspolisverksamheten samarbetar vi med organisationer som Frontex.

Den 7 december 2020 påbörjas en testverksamhet på Skavsta flygplats med användning av ansiktsigenkänningsteknik i samband med inresekontroll och passkontroll. Se mer information om personuppgiftsbehandlingen här 

Internationell verksamhet

I polisens internationella verksamhet behöver personuppgifter bland annat behandlas för handläggning av ärenden som rör internationellt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Polismyndigheten samarbetar bland annat med organisationer som Europol, Interpol med flera. Det är dock inte möjligt för Polismyndigheten att få fram information från sådana internationella system som Europol och Interpol har.

Boknings- och incheckningsuppgifter (API och PNR)

Polismyndigheten behandlar flygpassagerares boknings- och incheckningsuppgifter som kommer från lufttrafikföretag. De så kallade API-uppgifterna (incheckningsuppgifter) behandlas för verkställande av personkontroller och PNR-uppgifter (bokningsuppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet.

Kommunikationscentraler och viltolyckor

När ett larm kommer in till polisen om ett stundande eller pågående brott eller händelse lämnar inringaren ofta personuppgifter om sig själv och andra. Polisen behöver behandla personuppgifter i polisens kommunikations- och ledningscentraler för att bland annat snabbt kunna varna, sprida information och effektivisera insatser och liknande.

Forensisk verksamhet

Inom den forensiska verksamheten behandlas många olika personuppgifter. Det kan röra sig om exempelvis fingeravtryck, dna, signalement, fotografier, handstilsprov, namn och personnummer. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är, till största del, att utreda brott.

Automatisk bildanalys

Polisen använder i vissa fall automatiska bildanalysverktyg som kan innebära en behandling av biometriska uppgifter, till exempel så kallad ansiktsigenkänning. Metoden används bara i situationer som har bedömts som absolut nödvändiga och endast på bildmaterial som samlats in och behandlas för bestämda ändamål, såsom i en pågående förundersökning. Syftet med behandlingen är framförallt att lättare hitta personer eller föremål i ett omfattande bildmaterial eller söka efter en okänd misstänkt gärningsperson mot signalementsregistret.

Betalning av böter

Om du har fått böter i form av ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter ska dessa betalas till polisen. Dina personuppgifter måste behandlas för att polisen ska kunna hantera betalningen.

Vapen

För att få inneha skjutvapen och ammunition, för exempelvis jakt, målskytte eller en samling behöver du ha tillstånd från Polismyndigheten. Det krävs också tillstånd för att driva handel med skjutvapen, för att yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation och översyn samt för att föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige. För att kunna handlägga en ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen behöver polisen behandla personuppgifter. Polisen för också ett register över alla som innehar vapen. I registret ska polisen behandla personuppgifter för att kunna utföra uppdraget att förhindra, förebygga och utreda brott.

Bevakning

Polisen förordnar ordningsvakter, vägtransportledare, sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter samt även flygplatskontrollanter och arrestantvakter.

För att kunna handlägga ansökan om förordnande måste polisen behandla personuppgifter. Polisen behöver också ha register över de personer som är förordnade för att kunna administrera och följa upp verksamheten. Även i ordningsvakters tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport hanteras personuppgifter av polisen.

Identitetshandlingar

Polisen utfärdar pass och nationella id-kort för svenska medborgare. Vid ansökan om identitetshandlingar behöver därför personuppgifter behandlas. Polisen för även register över utfärdade pass och nationella id-kort för att bland annat förhindra innehav av mer än ett vanligt pass och nationellt id-kort samt för identifieringskontroll.

Arrestverksamhet

När en person skrivs in i någon av polisens arrester behandlar polisen personuppgifter. Syftet med behandlingen är att dokumentera vad som föranlett omhändertagandet/frihetsberövandet och att kunna ge nödvändig tillsyn under tiden personen befinner sig i polisens arrest. Personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter och information om hälsotillstånd om detta bedöms nödvändigt.

Allmänt diarium

I polisens allmänna diarium registreras de flesta inkomna och utgående allmänna handlingar hos polisen, dock inte handlingar inom brottsutredningar, som hanteras på annat sätt. Exempel på handlingar som registreras i det allmänna diariet är begäran om att ta del av allmän handling, skadeståndsanspråk och ansökningar om till exempel tillstånd. Polisen är skyldig att registrera allmänna handlingar enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter måste också behandlas för att polisen ska kunna handlägga ärendet.

Arkivverksamhet

Polisen behandlar personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse i ett digitalt arkiv. Fortfarande arkiveras stora delar av polisens arkiv på papper, men på sikt kommer allt mer av polisens arkiverade handlingar att hanteras i det digitala arkivet. Uppgifterna arkiveras i det digitala arkivet för förvaltningens och rättsskipningens behov, för att möjliggöra utlämnande av allmän handling och för forskning.

Rekrytering

När du ansöker om en tjänst hos polisen lämnar du dina personuppgifter. Dina uppgifter måste behandlas för att polisen ska kunna hantera din ansökan.

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

Ekonomiverksamhet

Polisen behandlar vissa personuppgifter i sin ekonomiverksamhet. Det kan exempelvis vara uppgifter om leverantörer och personuppgifter i fakturor, avtal och inbetalningar. Personuppgifterna behöver behandlas för en effektiv administration och för att uppfylla de förpliktelser som följer av bland annat förordningen om myndigheters bokföring.

Polisens konton i sociala medier

Ibland behöver polisen behandla personuppgifter i polisens konton i sociala medier. Det kan till exempel röra sig om bilder eller namn på personer som intervjuats eller uttalat sig. Det är nödvändigt att behandla personuppgifterna för att informera om polisens verksamhet.

Alla polisens konton i sociala medier

Fotografering på allmän plats

Polisen fotograferar ibland allmänhet och poliser på allmän plats, till exempel bilder från evenemang, torg och liknande. Syftet med fotograferingen är att dokumentera händelsen med bilder som ska användas för att informera medborgarna om polisens verksamhet eller för information internt inom polisen.

Fotografen inhämtar muntligt medgivande från en enskild person i situationer då det är möjligt. Exempel på en sådan situation kan vara om en person ställer upp i en intervju och i samband med det fotograferas. Då en enskild person eller en större krets personer fotograferas på allmän plats finns det inte alltid möjlighet att inhämta muntligt medgivande från var och en. Som huvudregel upplyser polisen då om fotograferingen genom att polisens fotograf bär varselväst med information om att fotografering görs för polisen. Polisen har dock rätt att i vissa fall fotografera utan att upplysa om det, till exempel om det kan innebära risker för polisens personal.

Mer information om vissa av polisens register och it-system