Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Mer information om några av polisens register

Här hittar du information om några av polisens viktigaste register.

Belastningsregistret

Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om brottmålsdomar, godkända strafförelägganden och ordningsböter. Det är bara den som är över 15 år som kan finnas med i registret. I registret behandlas bland annat namn- och adressuppgifter samt uppgifter om gärningen.

Det är Polismyndigheten som enligt lag är skyldig att föra registret men det används av hela rättsväsendet. Uppgifter från registret behövs ofta i polisens brottsbekämpande verksamhet, liksom det behövs för åklagare, domstolar, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen. Polismyndigheten kan även behöva uppgifterna vid viss lämplighets- och tillståndsprövning. Denna personuppgiftsbehandling särregleras i lagen om belastningsregister på riksdagens webbplats.

Du har rätt att begära registerutdrag enligt 9 § i lagen om belastningsregister.

Misstankeregister

Misstankeregistret innehåller personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Det är endast den som är över 15 år som kan finnas med i registret. Registret innehåller bland annat namn- och adressuppgifter och uppgifter om de brott som misstanken avser. Det är Polismyndigheten som enligt lag är skyldig att föra registret men det används av hela rättsväsendet.

Registret förs för att underlätta tillgången till uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott. Registret ska också användas av åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal. Polisens behandling av personuppgifter i registret särreregleras i lagen om misstankeregistret på riksdagens webbplats.

Du har rätt att begära registerutdrag enligt 8 och 8 a §§ i lagen om misstankeregister.

Passregister

Polismyndigheten är enligt lag skyldig att föra ett passregister. Det innehåller personuppgifter som exempelvis ansiktsbild, fingeravtryck, uppgifter om fullständigt namn, adress med mera. Polismyndigheten kan komma att lämna ut uppgifter ur registret. Exempelvis ska polisen på begäran lämna ut ett fotografi av en enskild från passregistret till bland annat Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten eller Kustbevakningen. Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla uppgifter som behövs bland annat för identifieringskontroll i polisens verksamhet.

Passlagen på riksdagens webbplats

Passförordningen på riksdagens webbplats

Vapenregister

Polismyndigheten är enligt lag skyldig att föra ett vapenregister som bland annat innehåller uppgifter om personer och organisationer som fått tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition. Vidare innehåller registret uppgifter om personer och organisationer som meddelats tillstånd att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett betydande inflytande över ett sådant företag som har tillstånd att driva handel med skjutvapen och personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet.

Vapenregistret förs för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, och för att ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Polisens behandling av personuppgifter i registret särreregleras i vapenlagen på riksdagens webbplats.

Register över dna-profiler från misstänkta och dömda

Hos polisen finns register med dna-profiler som används för att identifiera personer i samband med utredningen av brott. Dessa register får även användas för att identifiera avlidna. De personuppgifter som behandlas i registren är, förutom dna-profiler, namn och personnummer (eller födelsetid) och i vilket ärende dna-profilen tagits fram.

I utredningsregistret registreras dna-profiler från personer som är skäligen misstänkta för ett brott där fängelse ingår i straffskalan. Dna-profilen gallras från utredningsregistret när det inte längre finns några misstankar i misstankeregistret eller när profilen flyttas över till dna-registret.

I dna-registret registreras dna-profiler från personer som dömts för brott med annan påföljd än böter eller har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom. När en person gallras från belastningsregistret gallras personens dna-profil från dna-registret. Behandlingen av personuppgifter regleras huvudsakligen i polisdatalagen på riksdagens webbplats.

Se även webbplatsen för nationellt forensiskt centrum.

Register över fingeravtryck och signalementsuppgifter

Hos polisen finns register med fingeravtryck och signalement som används för att identifiera personer i samband med utredningen av brott. Dessa register får även användas för att identifiera avlidna. De personuppgifter som behandlas i registren är, förutom fingeravtryck och signalement, fotografi, namn och personnummer (eller födelsedatum) och i vilket ärende uppgifterna samlats in.

I fingeravtrycks- och signalementsregistret finns uppgifter om personer som är misstänkt eller dömd för ett brott. Även den som har lämnat fingeravtryck vid särskild utlänningskontroll och den som har dömts för ett brott i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen finns i registret. Behandlingen av personuppgifter regleras huvudsakligen i polisdatalagen på riksdagens webbplats.

Polismyndighetens elimineringsdatabas

Polismyndigheten får ha ett dna-register i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten med dna-analyser. Uppgifterna i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och utreda kontaminationer. De personuppgifter som behandlas i elimineringsdatabasen är, förutom dna-profiler: namn, personnummer och arbetsplats.

Anställda vid Polismyndigheten och andra som återkommande vistas i lokaler där undersökningsmaterial hanteras eller som kan komma i kontakt med material som ska bli föremål för dna-undersökning är skyldiga att lämna dna-prov till elimineringsdatabasen. Behandlingen av personuppgifter regleras huvudsakligen i lag om Polismyndighetens elimineringsdatabas på riksdagens webbplats.

Penningtvättsregistret

I polisens penningtvättsregister får dina personuppgifter behandlas om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. I registret får bland annat personuppgifter behandlas som kan antas ha samband med brottslig verksamhet där penningtvätt är ett led för att dölja vinning av brott eller brottslig verksamhet, eller som innefattar finansiering av terrorism. Även personuppgifter som har rapporterats till Polismyndigheten med stöd av lag eller annan författning, får behandlas. Det kan vara exempelvis namn- och adressuppgifter. Behandlingen av personuppgifter i penningtvättsregistret regleras i polisdatalagen på riksdagens webbplats.

Internationella registret

I internationella registret behandlar Polismyndigheten personuppgifter för handläggning av ärenden som rör internationellt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Uppgifter om dödsfall, olyckshändelser eller andra liknande händelser i utlandet får också behandlas i om ärendet rör en fråga som ska handläggas av Polismyndigheten. De personuppgifter som behandlas är bland annat namn- och adressuppgifter. Behandlingen av personuppgifter i det internationella registret regleras i polisdatalagen på riksdagens webbplats.

Tillträdesförbudsregistret

I tillträdesförbudsregistret finns personuppgifter om den som har meddelats tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Polismyndigheten behandlar personuppgifterna för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud. De uppgifter som behandlas är bland annat namn- och adressuppgifter, personnummer/samordningsnummer, alias och fotografi. Behandlingen av personuppgifter i registret regleras i lag om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang på riksdagens webbplats och från den 1 augusti 2018 i brottsdatalagen.

Vanliga situationer när polisen behandlar personuppgifter

Till toppen