Mer information om några av polisens register

Polisen för en del register som innehåller personuppgifter i sin verksamhet för att kunna förebygga, förhindra och utreda brott. Vissa register är polisen enligt lag skyldig att föra.

Belastningsregistret

Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om brottmålsdomar, godkända strafförelägganden och ordningsböter. Det är bara den som är över 15 år som kan finnas med i registret. I registret behandlas bland annat namn- och adressuppgifter samt uppgifter om gärningen.

Det är polisen som enligt lag är skyldig att föra registret men det används av hela rättsväsendet. Uppgifter från registret behövs ofta i polisens brottsbekämpande verksamhet, liksom det behövs för åklagare, domstolar, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen. Polisen kan även behöva uppgifterna vid viss lämplighets- och tillståndsprövning. Den här personuppgiftsbehandlingen särregleras i lagen om belastningsregister på riksdagens webbplats.

Du har rätt att begära registerutdrag enligt 9 § i lagen om belastningsregister.

Misstankeregistret

Misstankeregistret innehåller personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Det är endast den som är över 15 år som kan finnas med i registret. Registret innehåller bland annat namn- och adressuppgifter och uppgifter om de brott som misstanken avser. Det är polisen som enligt lag är skyldig att föra registret men det används av hela rättsväsendet.

Registret förs för att underlätta tillgången till uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamheten hos polisen, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott. Registret ska också användas av åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal. Polisens behandling av personuppgifter i registret särregleras i lagen om misstankeregistret på riksdagens webbplats.

Du har endast rätt att begära registerutdrag ur misstankeregistret för arbete vid hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn. Uppgifterna som redovisas i utdraget är begränsade.

Passregistret

Polisen är enligt lag skyldig att föra ett passregister. Det innehåller personuppgifter som exempelvis ansiktsbild, uppgifter om fullständigt namn, adress med mera. Polisen kan komma att lämna ut uppgifter ur registret. Exempelvis ska polisen på begäran lämna ut ett fotografi av en enskild från passregistret till bland annat Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten eller Kustbevakningen. Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla uppgifter som behövs bland annat för identifieringskontroll i polisens verksamhet.

Passlagen på riksdagens webbplats

Passförordningen på riksdagens webbplats

Vapenregistren

Polisen är enligt lag skyldig att föra separata register över personer och organisationer som har;

  • meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition,
  • de skjutvapen för vilka tillstånd har meddelats,
  • de personer eller organisationer som har meddelats tillstånd att driva handel med skjutvapen (inklusive fysiska personer som har ett betydande inflytande över ett sådant företag som har tillstånd att driva handel med skjutvapen och personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet),
  • sammanslutningar som har auktoriserats enligt vapenlagen.

Vapenregistren förs för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, och för att ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Polisens behandling av personuppgifter i registret särreregleras i vapenlagen på riksdagens webbplats.

Register över dna-profiler från misstänkta och dömda

Hos polisen finns register med dna-profiler som används för att jämföra och identifiera personer i samband med brottsutredning. Dessa register får även användas för att identifiera avlidna och för att fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Det innebär att dna-profiler från misstänkta och dömda jämförs med spår från brottsplatser i Sverige och i andra länder och med andra misstänkta och dömda i andra länders dna-register.Förutom dna-profiler behandlas även namn och personnummer, eller födelsedatum, i registren. Dessutom behandlas även information om i vilket ärende uppgifterna har samlats in.

I utredningsregistret registreras dna-profiler från personer som är skäligen misstänkta för ett brott där fängelse ingår i straffskalan. Dna-profilen gallras från utredningsregistret när det inte längre finns några misstankar i misstankeregistret eller när profilen flyttas över till dna-registret.

I dna-registret registreras dna-profiler från personer som dömts för brott med annan påföljd än böter eller har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom. När en person gallras från belastningsregistret gallras personens dna-profil från dna-registret. Behandlingen av personuppgifter regleras huvudsakligen i lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område på riksdagens webbplats.

Det är bara personer som dna-topsas som skäligen misstänkta för ett brott som kan ge fängelse som registreras och söks i registren. En person som frivilligt lämnar prov i ett ärende och som inte är misstänkt för något brott jämförs endast i det aktuella ärendet.

Register över fingeravtryck och signalementsuppgifter

Hos polisen finns register med fingeravtryck, ansiktsbilder och signalement som används för att jämföra och identifiera personer i samband med brottsutredning. Dessa register får även användas för att identifiera avlidna och för att fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Det innebär att dna-profiler från misstänkta och dömda jämförs med spår från brottsplatser i Sverige och i andra länder och med andra misstänkta och dömda i andra länders dna-register. Förutom fingeravtryck, fotografi och signalement behandlas även namn och personnummer, eller födelsedatum, i registren. Dessutom behandlas även information om i vilket ärende uppgifterna har samlats in.

I fingeravtrycks- och signalementsregistret finns uppgifter om personer som är misstänkt eller dömd för ett brott. Även den som har lämnat fingeravtryck vid särskild utlänningskontroll och den som har dömts för ett brott i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen finns i registret. Behandlingen av personuppgifter regleras huvudsakligen i lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område på riksdagens webbplats.

Polisens elimineringsdatabas

Polisen får ha ett dna-register i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten med dna-analyser. Uppgifterna i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och utreda kontaminationer. De personuppgifter som behandlas i elimineringsdatabasen är, förutom dna-profiler: namn, personnummer och arbetsplats.

Anställda vid polisen och andra som återkommande vistas i lokaler där undersökningsmaterial hanteras eller som kan komma i kontakt med material som ska bli föremål för dna-undersökning är skyldiga att lämna dna-prov till elimineringsdatabasen. Behandlingen av personuppgifter regleras huvudsakligen i lag om polisens elimineringsdatabas på riksdagens webbplats.

Penningtvättsregistret

I polisens penningtvättsregister får dina personuppgifter behandlas om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. I registret får bland annat personuppgifter behandlas som kan antas ha samband med brottslig verksamhet där penningtvätt är ett led för att dölja vinsten av brotten eller som innefattar finansiering av terrorism. Även personuppgifter som har rapporterats till polisen med stöd av lag eller annan författning, får behandlas. Det kan vara exempelvis namn- och adressuppgifter. Behandlingen av personuppgifter i penningtvättsregistret regleras huvudsakligen i lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område på riksdagens webbplats.

Internationella registret

I internationella registret behandlar polisen personuppgifter för handläggning av ärenden som rör internationellt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Uppgifter om dödsfall, olyckshändelser eller andra liknande händelser i utlandet får också behandlas i registret ifall ärendet rör en fråga som ska handläggas av polisen. De personuppgifter som behandlas är bland annat namn- och adressuppgifter. Behandlingen av personuppgifter i det internationella registret regleras huvudsakligen i lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område på riksdagens webbplats.

Tillträdesförbudsregistret

I tillträdesförbudsregistret finns personuppgifter om den som har meddelats tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Polisen behandlar personuppgifterna för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud. De uppgifter som behandlas är bland annat namn- och adressuppgifter, personnummer/samordningsnummer, alias och fotografi. Behandlingen av personuppgifter i registret regleras huvudsakligen i lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område på riksdagens webbplats. 

Vanliga situationer när polisen behandlar personuppgifter