Sök

Internationell verksamhet

Polisen ska bedriva en enhetlig, målinriktad och effektiv internationell verksamhet som bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Det internationella brottsbekämpande samarbetet är avgörande för polisens möjligheter att förebygga, motverka och bekämpa brott. Utvecklingen i omvärlden inverkar på polisens uppdrag i hög grad och det i internationella samarbetet blir allt viktigare.

Brott med internationell anknytning ökar

Samhällsutvecklingen befinner sig i ständig förändring som medför ökade möjligheter till handel, kommunikation och rörlighet över nationella gränser för människor, varor, kapital och tjänster.

Utvecklingen är naturligtvis positiv, men en bieffekt är att brott med internationell anknytning samtidigt har ökat. Därför är det internationella polissamarbetet viktigt.

Internationellt samarbete

Polisen har ett omfattande och brett internationella samarbete som bland annat innefattar gränsförvaltning, gemensamma brottsutredningar, underrättelseutbyte och gemensamma gränsöverskridande insatser.

En betydande del av det internationella samarbetet sker inom ramen för EU och Schengen-samarbetet, men även direkt med andra länder genom bilaterala och multilaterala avtal samt inom ramen för internationella organisationer såsom Interpol och FN.

I det internationella samarbetet fyller även polisens sambandsmän en central roll genom att agera kontaktpunkt med andra länders brottsbekämpande myndigheter.

Strategiskt samarbete

Grunden för det internationella samarbetet läggs genom gemensam lagstiftning inom EU och Schengen, eller genom internationella avtal och konventioner som reglerar samarbetet med andra länder eller internationella organisationer.

Polisen deltar aktivt i utformningen av dessa avtal, konventioner och lagar för att skapa bättre förutsättningar för polisen att bekämpa gränsöverskridande brottslighet tillsammans med andra länder.

Utvecklingssamarbete för att stödja utländska polisorganisationer

Polisen deltar också i internationellt utvecklingssamarbete och stödjer utländska polisorganisationer i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva.

Svensk polis bistår samarbetslandet i att skapa en polisorganisation som respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna, följer rättsstatens principer, kan ställas till svars och ger högsta prioritet till medborgarnas behov.

Samarbetet bidrar även till ett individuellt och organisatoriskt lärande inom svensk polis.

Internationellt utvecklingssamarbete

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Svenska poliser deltar i freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande verksamhet. De rekryteras till polisens utlandsstyrka för att tjänstgöra i Förenta Nationernas (FN), Europeiska Unionens (EU) och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europas (OSSE) insatser runt om i världen.

Polisens utlandsstyrka