Sök

Verksamhet inom EU

Polismyndigheten deltar i EU:s brottsbekämpande samarbete, både på strategisk och på operativ nivå. Exempelvis kan vi delta i att förhandla fram EU-lagstiftning eller samarbeta i gränsöverskridande insatser tillsammans med andra EU-medlemsstater.

Samarbetet inom EU har en stor påverkan på det dagliga polisarbetet i Sverige. EU:s verksamhet på det brottsbekämpande området har som syfte att skapa bättre förutsättningar för medlemsstaternas polisorganisationer att tillsammans bekämpa en alltmer mångskiftande och organiserad gränsöverskridande brottslighet.

Det samarbetsområde inom EU som främst berör polisens arbete kallas för rättsliga och inrikes frågor (RIF) och rör bland annat:

  • asyl- och migrationspolitik
  • civil- och straffrättsligt samarbete
  • civilskydd
  • kampen mot grov organiserad brottslighet
  • terrorism
  • Europas gränsfria Schengenområde.

Lagstiftning i EU på regeringens webbplats

Rådsarbetsgrupper tar upp frågor som påverkar polisens verksamhet

Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet EU:s beslutande organ. Till sin hjälp har rådet mer än 150 specialiserade rådsarbetsgrupper och kommittéer.

Rådsarbetsgrupperna och kommittéerna behandlar frågor innan de tas upp i Ministerrådet. Ett 20-tal rådsarbetsgrupper finns inom området för rättsliga och inrikes frågor. Här behandlas frågor som påverkar polisens verksamhet.

I rådsarbetsgrupperna deltar EU-ländernas tjänstemän från departementen eller deras representanter som finns på plats i Bryssel men också experter från myndigheter, till exempel Polismyndigheten.

En EU-lag blir till - så kan Sverige påverka, på riksdagens webbplats

Kommissionens kommittéer och expertgrupper verkställer

Kommissionen är EU:s verkställande institution. Till sin hjälp har kommissionen flera kommittéer och expertgrupper. Polismyndigheten deltar i flera av dessa.

EU Policy Cycle - europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet 

Polismyndigheten finns representerad i fyra EU-byråer

Inom EU finns en rad myndighetsliknande institutioner, så kallade byråer. Polismyndigheten representeras i fyra av dessa, både i styrelsen och i olika arbetsgrupper:

Europol, europeiska polisbyrån

Frontex, europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Cepol, EU:s byrå för utbildning i brottsbekämpning

eu-LISA, europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och

EMPACT

EU-samarbetet EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är en process för EU:s medlemsländer att gemensamt arbeta mot allvarlig organiserad brottslighet.

Europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet 

Samarbete för återvändande

Polisen bedriver samarbetsprojekt för återvändande som finansieras av Europeiska kommissionens fonder. Desssa projekt heter Verso, Driftstöd Polismyndigheten och ARLO II.

Verso, Driftstöd Polismyndigheten och ARLO II