Verksamhet inom EU

Polismyndigheten deltar aktivt i EU:s brottsbekämpande samarbete, både på strategisk och på operativ nivå. Det kan exempelvis handla om att förhandla fram EU-gemensamma regler för informationsutbyte eller att genomföra gemensamma operativa insatser.

Samarbetet inom EU har en stor direkt påverkan på det dagliga polisarbetet i Sverige. EU:s verksamhet inom området ska skapa bättre förutsättningar för medlemsstaternas polisorganisationer att tillsammans bekämpa en alltmer mångskiftande och organiserad gränsöverskridande brottslighet.

Det samarbetsområde inom EU som främst berör polisens arbete kallas för rättsliga och inrikes frågor (RIF) och rör bland annat

  • asyl- och migrationspolitik
  • civil- och straffrättsligt samarbete
  • civilskydd
  • kampen mot grov organiserad brottslighet
  • terrorism
  • Europas gränsfria Schengenområde.

Lagstiftning i EU på regeringens webbplats

Rådsarbetsgrupper tar upp frågor som påverkar polisens verksamhet

Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet EU:s beslutande organ. Till sin hjälp har rådet mer än 150 specialiserade arbetsgrupper och kommittéer.

Arbetsgrupperna och kommittéerna behandlar frågor innan de tas upp i Ministerrådet. Ett 20-tal arbetsgrupper finns inom området för rättsliga och inrikes frågor. Här behandlas frågor som påverkar polisens verksamhet.

I arbetsgrupperna deltar EU-ländernas tjänstemän från departementen eller deras representanter som finns på plats i Bryssel men också experter från myndigheter, till exempel Polismyndigheten.

För frågor som rör svensk polis representeras Sverige ofta av tjänstemän från Justitiedepartementet men i vissa grupper är ansvaret delegerat till Polismyndigheten.

En EU-lag blir till - så kan Sverige påverka (EU-upplysningens webbplats)

Kommissionens kommittéer och expertgrupper verkställer

Kommissionen är EU:s verkställande institution. Till sin hjälp har kommissionen flera kommittéer och expertgrupper. Polismyndigheten deltar i ett tiotal av dessa.

EU Policy Cycle – verktyg mot grov organiserad brottslighet

EU Policy Cycle är en process för EU:s medlemsländer att arbeta gemensamt och mer effektivt mot allvarlig organiserad brottslighet.

EU Policy Cycle - europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet 

Polismyndigheten finns representerad i fyra EU-byråer

Inom EU finns en rad byråer eller myndigheter. Polismyndigheten representeras i fyra av dessa, både i styrelsen och i olika arbetsgrupper: