Sök

Europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet (EMPACT)

EU-samarbetet EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är en process för EU:s medlemsländer att gemensamt arbeta mot allvarlig organiserad brottslighet.

Illustration som beskriver EU:s policycykel.

Processen i korthet

EMPACT är en samarbetsform som antogs av Europeiska unionen 2010 med syfte att gemensamt jobba mot de mest framstående brottstyperna och hoten mot EU. Processen består av fyraåriga cykler där medlemsländerna bidrar med underrättelseinformation om vilken typ av organiserad brottslighet som anses vara det största hotet. Informationen sammanställs sedan av EU:s polisbyrå, Europol i en gemensam hotbildsanalys.

I nästa steg prioriterar och enas medlemsländerna om vilka brottsområden som är viktigast. Utifrån prioriteringarna tas en strategisk plan fram för arbetet de kommande fyra åren.

Kring varje brottsområde bildas operativa arbetsgrupper som arbetar efter en årlig åtgärdsplan.

EMPACT består av fyra steg

1. Hotbildsbedömning avseende den grova organiserade brottsligheten

Europol sammanställer en gemensam hotbildsrapport, EU SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment), utifrån uppgifter från medlemsstaterna, egna databaser, andra EU-byråer så som Frontex och Eurojust, Europols partnerländer utanför EU, privata tredje partner samt öppna källor.

SOCTA innehåller dels en analys av de nuvarande och framtida hot som grov och organiserad brottslighet innebär för EU och ger rekommendationer på vilka brottstyper medlemsländerna bör prioritera.

2. Gemensamma prioriteringar och fleråriga strategiska planer

EU:s ständiga kommitté för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (Standing Committee on Internal Security, COSI) behandlar SOCTA:s rekommendationer för prioriteringar. Medlemstaterna enas om vilka prioriteringar som ska finnas inom EMPACT under nästa fyråriga cykel.

Företrädare för medlemsstaterna, Europol och andra parter tar sedan fram en fyraårig strategisk plan (Multiannual Strategic Plan). Den strategiska planen innehåller horisontella mål som bör uppnås inom varje prioriterat brottsområde under cykeln.

De strategiska planerna godkänns därefter av COSI.

3. Operativa åtgärdsplaner

Den fleråriga strategiska planen genomförs med hjälp av operativa åtgärdsplaner, vanligtvis en per brottsprioritering och år. De utarbetas av företrädare för de deltagande medlemsstaterna, EU:s institutioner och byråer. De operativa åtgärdsplanerna godkänns av COSI och innehåller förslag på aktiviteter som medlemsstaterna vill genomföra för att bekämpa en viss typ av brottslighet.

4. Kommissionens granskning och halvtidsbedömningar

COSI övervakar genomförandet och rekommenderar vid behov justeringar av den fleråriga strategiska planen eller prioriteringarna. COSI genomför även en halvtidsöversyn liksom en slutlig bedömning av resultaten från åtgärderna.

EU-kommissionen överlämnar varje år en lägesrapport till COSI och gör en utvärdering i slutet av varje EMPACT-cykel. De lärdomar som dragits genom utvärderingen ligger till grund för nästa cykel.

Europeiska brottsprioriteringar för 2022 – 2025

Följande brottsprioriteringar har antagits för EMPACT-samarbetet 2022-2025  av EU:s medlemsstater. Brottsprioriteringarna baseras på Europols hotbildsanalys (SOCTA).

 • Kriminella högrisknätverk
 • Cyberattacker
 • Människohandel
 • Sexuell exploatering av barn
 • Smuggling av migranter
 • Framställning, olaglig handel och distribution av cannabis, kokain och heroin
 • Framställning, olaglig handel och distribution av syntetiska droger och nya psykoaktiva substanser
 • Internetbedrägeri
 • Punktskattebrott
 • Gemenskapsinterna momsbedrägerier via skenföretag
 • Immaterialrättsbrott, varu- och penningförfalskning
 • Brottsfinansiering, penningtvätt och återvinning av tillgångar
 • Organiserade egendomsbrott
 • Miljöbrott
 • Handel med skjutvapen

En medlemsstat utses att leda arbetet inom de olika områdena. Arbetet resulterar i bland annat i gemensamma operativa insatser men också i underrättelsearbete, metodutveckling, utbildning och förebyggande insatser.  

Polismyndighetens arbete med EMPACT

Svenska brottsbekämpande myndigheter bidrar aktivt till EMPACT och deltar i arbetet med samtliga brottsprioriteringar.

Regeringskansliet har utsett en svensk nationell koordinator vid Polismyndigheten som samordnar svenska brottsbekämpande myndigheters deltagande i EMPACT.

Utöver Polismyndigheten deltar även Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten i EMPACT.