Europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet (EMPACT)

EU-samarbetet EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är en process för EU:s medlemsländer att gemensamt arbeta mot allvarlig organiserad brottslighet.

Illustration som beskriver EU:s policycykel.

Processen i korthet

EMPACT är en samarbetsform som antogs av Europeiska unionen 2010 med syfte att gemensamt jobba mot de mest framstående brottstyperna och hoten mot EU. Processen består av fyraåriga cykler där medlemsländerna bidrar med underrättelseinformation om vilken typ av organiserad brottslighet som anses vara det största hotet. Informationen sammanställs sedan av EU:s polisbyrå, Europol i en gemensam hotbildsanalys.

I nästa steg prioriterar och enas medlemsländerna om vilka brottsområden som är viktigast. Utifrån prioriteringarna tas en strategisk plan fram för arbetet de kommande fyra åren.

Kring varje brottsområde bildas operativa arbetsgrupper som arbetar efter en årlig åtgärdsplan.

EMPACT består av fyra steg

1. Hotbildsbedömning avseende den grova organiserade brottsligheten

Europol sammanställer en gemensam hotbildsrapport, EU SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment), utifrån uppgifter från medlemsstaterna, egna databaser, andra EU-byråer så som Frontex och Eurojust, Europols partnerländer utanför EU, privata tredje partner samt öppna källor.

SOCTA innehåller dels en analys av de nuvarande och framtida hot som grov och organiserad brottslighet innebär för EU och ger rekommendationer på vilka brottstyper medlemsländerna bör prioritera.

2. Gemensamma prioriteringar och fleråriga strategiska planer

EU:s ständiga kommitté för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (Standing Committee on Internal Security, COSI) behandlar SOCTA:s rekommendationer för prioriteringar. Medlemstaterna enas om vilka prioriteringar som ska finnas inom EMPACT under nästa fyråriga cykel.

Företrädare för medlemsstaterna, Europol och andra parter tar sedan fram en fyraårig strategisk plan (Multiannual Strategic Plan). Den strategiska planen innehåller horisontella mål som bör uppnås inom varje prioriterat brottsområde under cykeln.

De strategiska planerna godkänns därefter av COSI.

3. Operativa åtgärdsplaner

Den fleråriga strategiska planen genomförs med hjälp av operativa åtgärdsplaner, vanligtvis en per brottsprioritering och år. De utarbetas av företrädare för de deltagande medlemsstaterna, EU:s institutioner och byråer. De operativa åtgärdsplanerna godkänns av COSI och innehåller förslag på aktiviteter som medlemsstaterna vill genomföra för att bekämpa en viss typ av brottslighet.

4. Kommissionens granskning och halvtidsbedömningar

COSI övervakar genomförandet och rekommenderar vid behov justeringar av den fleråriga strategiska planen eller prioriteringarna. COSI genomför även en halvtidsöversyn liksom en slutlig bedömning av resultaten från åtgärderna.

EU-kommissionen överlämnar varje år en lägesrapport till COSI och gör en utvärdering i slutet av varje EMPACT-cykel. De lärdomar som dragits genom utvärderingen ligger till grund för nästa cykel.

EU:s prioriterade brottsområden för 2018 – 2021

(antagna i maj 2017)

  1. IT-brottslighet, särskilt angrepp mot informationssystem, sexuell exploatering av barn, och bedrägeri som rör andra betalningsmedel än kontanter
  2. Framställning, olaglig handel och distribution av cannabis, kokain och heroin. Framställning, olaglig handel och distribution av nya psykoaktiva substanser och syntetiska droger.
  3. Underlättande av irreguljär invandring genom tillhandahållande av hjälp till olovlig inresa och vistelse åt irreguljära migranter längs de huvudsakliga migrationsrutterna över EU:s yttre gräns och inom EU, med särskilt fokus på dem vars metoder äventyrar människors liv och dem som erbjuder sina tjänster på nätet och använder sig av dokumentbedrägeri som en del av sin affärsmodell.
  4. Organiserade egendomsbrott som begås av mycket rörliga organiserade kriminella grupper som utför organiserade stölder och inbrott runtom i EU.
  5. Människohandel i EU med avseende på alla former av utnyttjande, inbegripet sexuellt utnyttjande och arbetskraftsexploatering samt alla former av handel med barn.
  6. Punktskattebedrägerier och gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag.
  7. Olaglig handel med och distribution och användning av skjutvapen.
  8. Miljöbrott, i synnerhet olaglig handel med vilda djur och växter och olaglig handel med avfall.
  9. Brottsliga tillgångar och penningtvätt samt underlätta återvinning av tillgångar.
  10. Dokumentbedrägeri i EU, särskilt organiserade kriminella grupper som är inblandade i framställningen av förfalskade och falska handlingar och tillhandahållandet av sådana till andra brottslingar.

Förhandlingar om de prioriterade brottsområden för 2022-2025 pågår och förväntas vara klara i juni 2021.

Polismyndighetens arbete med EMPACT

Svenska brottsbekämpande myndigheter bidrar aktivt till EMPACT och deltar i arbetet med samtliga brottsprioriteringar.

Regeringskansliet har utsett en svensk nationell koordinator vid Polismyndigheten som samordnar svenska brottsbekämpande myndigheters deltagande i EMPACT.

Utöver Polismyndigheten deltar även Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket i EMPACT.