Europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet

EU Policy Cycle är en process för EU:s medlemsländer att arbeta gemensamt och mer effektivt mot allvarlig organiserad brottslighet.

Illustration som beskriver EU:s policycykel.

Processen i korthet

Processen innebär att medlemsländerna bidrar med information om vilken typ av organiserad brottslighet som de anser vara det största hotet. Informationen sammanställs till en gemensam hotbildsrapport.

I nästa steg prioriterar och enas medlemsländerna om vilka brottsområden som är viktigast. Utifrån prioriteringarna tas en strategisk plan fram för arbetet mot brottsligheten.

Kring varje brottsområde bildas operativa arbetsgrupper som arbetar efter en årlig åtgärdsplan.

Vart fjärde år skapar medlemsländerna en ny gemensam lista över vilka brottsområden som ska prioriteras.

EU:s policycykel innehåller fyra steg

1. Hotbildsbedömning avseende den grova organiserade brottsligheten

Europol sammanställer en gemensam hotbildsrapport, SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment ), utifrån uppgifter från medlemsstaterna, egna databaser, andra EU-organ som Frontex och Eurojust, Europols partnerländer utanför EU, privata tredje partner samt öppna källor.

SOCTA innehåller dels en analys av de nuvarande och framtida hot som grov och organiserad brottslighet innebär för EU och dels rekommenderade prioriteringar när det gäller brottsligheten.

2. Val av prioriteringar när det gäller brottsligheten och fleråriga strategiska planer

Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI, Standing Committee on Internal Security) behandlar SOCTA:s rekommendationer för prioriteringar.

Sedan tar företrädare för medlemsstaterna, Europol och andra parter fram en fyraårig strategisk plan (en plan per prioriterat brottsområde). Den strategiska planen innehåller mål som bör uppnås under cykeln.

De strategiska planerna godkänns därefter av COSI.

3. Operativa åtgärdsplaner och förarrapporter

De fleråriga strategiska planerna genomförs med hjälp av operativa åtgärdsplaner, en per prioritering och år. De utarbetas av företrädare för de deltagande medlemsstaterna, EU:s institutioner och organ. De operativa åtgärdsplanerna godkänns av COSI.

4. Kommissionens granskning och halvtidsbedömningar

De fleråriga strategiska planerna och prioriteringarna kan ändras beroende på vad som framkommer i årliga rapporter som görs och Europols halvtidsbedömning.

EU-kommissionen överlämnar varje år en lägesrapport till COSI och gör en utvärdering i slutet av policycykeln. De lärdomar som dragits genom utvärderingen ligger till grund för nästa policycykel.

EU:s prioriterade brottsområden för 2014 – 2017

(antagna i juni 2013)

  • Illegal invandring - svensk polis deltar
  • Människohandel (THB) - svensk polis deltar
  • Varumärkesförfalskning - svensk polis deltar inte
  • Punktskattebrott (Excise) och karusellbedrägerier (MTIC) - svensk polis deltar inte
  • Produktion och smuggling av syntetiska droger - svensk polis deltar
  • Smuggling av kokain och heroin - svensk polis deltar
  • Cybercrime, med fokus på bedrägerier, barnpornografibrott och skydd av den kritiska infrastrukturen - svensk polis deltar
  • Vapensmuggling - svensk polis deltar
  • Organiserade egendomsbrott, med fokus på mobila seriebrottsgrupperingar - svensk polis deltar

Policycykeln är en metod som Europeiska unionen antog 2010 för att hantera de viktigaste brottshoten mot EU.