Sök

Polismyndighetens organisation

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischef.

Totalt består myndigheten av över 38 500 medarbetare.

Här finns två dokument som visar polisens organisation och gränserna mellan polisregioner och polisområden. Samma information finns i textformat längre ner på denna sida.

Organisationsschema (pdf, 4 MB)

Karta över regioner och polisområden (pdf, 730 kB)

Rikspolischef

Rikspolischef sedan den 1 december 2023 är Petra Lundh.

Biträdande rikspolischef är Stefan Hector.

Rikspolischefens kansli

Rikspolischefens kansli ska svara för stöd och strategisk rådgivning till rikspolischefen.

Eva Molin är tf. avdelningschef för rikspolischefens kansli.

Polisregioner

De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. Arbetet i regionen leds av en regionpolischef.

Polisregion Bergslagen

Polisregionen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Huvudort för polisregion Bergslagen är Örebro.

Regionpolischef är Patrick Ungsäter och biträdande regionpolischef är Niclas Hallgren.

Polisregion Mitt

Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län. Huvudort för polisregion Mitt är Uppsala.

Regionpolischef är Ulf Johansson och biträdande regionpolischef är Mattias Fällström.

Polisregion Nord

Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Huvudort för polisregion Nord är Umeå.

Regionpolischef är Micael Säll Lindahl och  biträdande regionpolischef är Lars Wahlberg.

Polisregion Stockholm

Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. I region Stockholm finns fyra polisområden: PO Stockholm nord, PO Stockholm city, PO Stockholms syd och PO Gotland. Stockholm är huvudort för polisregionen.

Regionpolischef är Mattias Andersson och tillförordnad biträdande regionpolischef är Erik Widstrand.

Polisregion Syd

Polisregion Syd består av Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Syd är indelad i fem polisområden: Malmö, nordvästra Skåne, Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg och södra Skåne.

Regionpolischef är Susanne Hagström Rosenqvist. Biträdande regionpolischef är Jarl Holmström.

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg.

Regionpolischef är Klas Johansson. Biträdande regionpolischef är Robert Karlsson.

Polisregion Öst

Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för polisregion Öst är Linköping. 

Regionpolischef är Malena Grann. Biträdande regionpolischef är Carina Lennquist.

Nationella avdelningar

De nationella avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär.  

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning, verksamhetsstyrning och analys, miljöledning, lokalförsörjning samt all inköpsverksamhet förutom it-området. Ekonomiavdelningen ansvarar även för myndighetens fordonsförsörjning, fordonsservice, interna trafiksäkerhetsarbete och utbildningsservice vid polisutbildningarna.

Caroline Viper är chef för ekonomiavdelningen. 

HR-avdelningen

HR-avdelningen stödjer hela Polismyndigheten inom områdena kompetensförsörjning, kompetensutveckling, chefs- och medarbetarskap, arbetsgivarutveckling, förhandling samt arbetsmiljö.

Fredrik Modigh är chef för HR-avdelningen.

It-avdelningen

It-avdelningen ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta driften av Polismyndighetens it-system och it-infrastruktur. It-avdelningen samverkar i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter och bidrar aktivt till det rättsvårdande arbetet inom EU.

Tomas Landeström är chef för it-avdelningen. 

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete och fungerar som ett kommunikationsstöd åt hela myndigheten. I avdelningen ingår de regionala enheterna Kommunikation Nord, Syd, Öst, Väst, Mitt, Bergslagen och Stockholm.

Marica Nordwall är chef för kommunikationsavdelningen.

Nationella operativa avdelningen (Noa)

Noa ska inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.

Johan Olsson är chef för Noa.  

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

NFC är en operativ avdelning som driver polisens samtliga forensiska labb och utför forensiska undersökningar och analyser på begäran av förundersökningsledare. Avdelningen styr och samordnar Polismyndighetens forensiska och it-forensiska verksamhet. Man bedriver även strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga, samt utbildar inom forensik. 

Helena Trolläng är chef för nationellt forensiskt centrum.

Kontakta NFC

Rättsavdelningen

Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen och det juridiska stödet i hela Polismyndigheten, både i det nationella som internationella arbetet.

Gunilla Hedwall är chef för rättsavdelningen.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen har process- och verksamhetsansvar för säkerhetsarbetet inom Polismyndigheten. Avdelningen är kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt när det gäller säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsfrågor.

Ari Stenman är chef för säkerhetsavdelningen.

Internrevision och tillsyn

Vid Polismyndigheten finns både en funktion för tillsyn och en enhet för internrevision som är fristående organisatoriska enheter placerad direkt under rikspolischefen.

Internrevisionens uppdrag är att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevisionen gör granskningar som redovisas i rapporter.

Internrevisionen

Särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten. SU har till uppgift att förhindra, upptäcka och utreda brott som har begåtts av polisanställda och polisstudenter samt mot bland annat åklagare, domare riksdagsledamöter och statsråd.

SU utreder även brottsanmälningar mot myndighetsanställda som bedriver brottsutredande verksamhet (till exempel Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och militärpolisen).

Avdelningen för särskilda utredningar