Sök

Tillsynsenheten

Tillsynsenheten har sin organisatoriska placering vid rikspolischefens kansli, med rikspolischefen som direkt ansvarig för verksamheten.

Tillsynsenheten ska självständigt och oberoende granska att myndighetens verksamhet bedrivs rättssäkert och författningsenligt samt i enlighet med interna styrdokument och fastställda arbetsmetoder.

Rikspolischefen fattar beslut om den årliga tillsynsplanen samt att inleda tillsyn med anledning av inträffade händelser eller omständigheter, så kallade händelsestyrda tillsynsärenden.

Tillsyn ska främst bedrivas genom inspektioner, men kan även bedrivas genom utredningar och andra undersökningar.

Ett genomfört tillsynsärende ska utifrån gjorda iakttagelser resultera i bedömningar som dokumenteras i en tillsynsrapport. Om det finns skäl att lämna rekommendationer ska dessa framgå i rapporten. Rikspolischefen beslutar efter föredragning av tillsynsärendet om vilka eventuella åtgärder som Polismyndigheten ska vidta med anledning av lämnade rekommendationer.