Tillsynsenheten

Tillsynsenheten är direkt underställd rikspolischefen och ska bland annat granska rättssäkerhetsfrågor, tillämpningen av polisiära och administrativa arbetsmetoder.

Tillsynsenheten är administrativt placerad vid rikspolischefens kansli och får sina uppdrag av och rapporterar direkt till rikspolischefen.

Inspektionerna görs efter en årligen fastställd tillsynsplan, men enheten kommer vid behov även att genomföra händelsestyrda inspektioner.

I inspektionsrapporterna lämnas rekommenda­tioner. Rikspolischefen beslutar om åtgärder, som därefter följs upp av tillsynsenheten.