Sök

Polisens visselblåsarfunktion

Polisens visselblåsarfunktion är till för medarbetare inom polisen, det vill säga polisanställda, volontärer, praktikanter och personer som annars utför arbete under Polismyndighetens kontroll och ledning, och som vill rapportera missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen hjälper den som själv utsätts för eller har upptäckt missförhållanden av allmänintresse. Det kan till exempel handla om olika typer av kränkningar, diskriminering, trakasserier, korruption eller repressalier. Funktionen ska inte användas för att rapportera mindre förseelser, allmänt missnöje eller klagomål.

Rapportera till visselblåsarfunktionen

För att använda visselblåsarfunktionen ska du vara anställd av Polismyndigheten eller på annat vis utföra arbete under myndighetens kontroll och ledning, till exempel som volontär eller praktikant. Använd blanketten ”Rapport om missförhållanden inom Polismyndigheten” för att rapportera missförhållanden av allmänintresse. Fyll i blanketten och skicka den per brev till:

Polismyndigheten
Rikspolischefens kansli
Tillsynsenheten / Sörentorp
Visselblåsarfunktionen
106 75 Stockholm

Blanketten ”Rapport om missförhållanden inom Polismyndigheten”

Blankett att fylla i digitalt och skriva ut:

Rapport om missförhållanden inom Polismyndigheten (digital) (pdf, 3 MB)

Blankett att skriva ut och fylla i för hand: 

Rapport om missförhållanden inom Polismyndigheten (för utskrift) (pdf, 3 MB)

Hur hanteras rapporten?

Uppgifterna i rapporten bedöms av visselblåsarfunktionen. Om förutsättningar är uppfyllda enligt lagstiftningen, kommer information ur rapporten att vidarebefordras till lägst enhetschef i den verksamhet där missförhållandet anges ha ägt rum. Chefer har ansvar att kontrollera riktigheten i uppgifterna samt vidta åtgärder för att komma till rätta med missförhållandet. Chefen ska hålla visselblåsarfunktionen informerad så att den kan meddela tillbaka till rapportören.

Personuppgiftsbehandling

Polismyndigheten behandlar personuppgifter inom en särskild visselblåsarfunktion för att handlägga uppföljningsärenden enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Som ett led i detta kan uppgifter lämnas vidare till någon annan ansvarig inom myndigheten, för att denne ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållanden. Uppgifterna kan komma att användas som bevisning i ett rättsligt förfarande eller annars enlighet med lag eller förordning. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är huvudsakligen att fullgöra rättsliga förpliktelser i aktuell lagstiftning men behandlingen kan i vissa fall också vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Det är möjligt att rapportera anonymt, via brev. Personuppgifter i rapporter behandlas som längst under två år efter avslutat ärende, varefter handlingarna i ärendet arkiveras.

Dina rättigheter med anledning av personuppgiftsbehandlingen

Visselblåsarfunktionens verksamhetsrapport