Sök

Uppdrag och mål

Målet för rättsväsendet är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet.

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet, genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Strategi 2024 tydliggör Polismyndighetens inriktning och förflyttning. Den beskriver vision, verksamhetsidé, mål och strategiska initiativ.

Polisens vision

Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert.

Polisens vision, om att vara en tillgänglig polis, tar sin utgångspunkt i polislagen och insikter från experter och den breda dialogen. 

Polisens verksamhetsidé

Nära medborgarna och tillsammans leder vi effektivt och engagerat det brottsbekämpande arbetet.

Polismyndighetens verksamhetsidé beskriver vad som är polisens uppdrag och hur vi levererar på uppdraget.

Strategisk verksamhetsplan

I december 2019 tog rikspolischefen beslut om Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020–2024. 

Den strategiska verksamhetsplanen:

 • Utgår från tre övergripande målen enligt strategi 2024.
 • Varje mål har brutits ner i delmål.
 • För varje delmål anges några prioriterade nyckelaktiviteter
 • För nyckelaktiviteterna anges vad som ska göras, av vem och när.

Antalet delmål och nyckelaktiviteter har begränsats för att ge en prioritering och ett fokus på vad som ses som särskilt viktigt att polisen arbetar med.

Utifrån den strategiska verksamhetsplanen tar regioner och avdelningar fram egna strategiska inriktningar för 2020–2024. Inriktningarna ska svara på hur regionen/avdelningen bidrar till den önskade förflyttningen i den strategiska verksamhetsplanen och hur det i huvudsak ska gå till.

Våra mål inför 2024

Polisen har tre långsiktiga mål inför 2024.

Mål 1 – Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring

Polisens brottsbekämpande arbete består av en brottsförebyggande del och en utredande och lagförande del. Polisen ska använda sina samlade resurser för att nå högre effekt i brottsbekämpningen. Det gäller både den grova brottsligheten och den mer vardagliga brottsligheten som drabbar många människor. Polisens brottsförebyggande arbete ska stärkas. För den som har utsatts för brott ska polisen göra skillnad. Brottsoffer ska ges upprättelse och gärningsmän ska lagföras. Speciell vikt ska läggas vid särskilt utsatta brottsoffer. Polisen ska också bidra till att göra Sverige mindre sårbart för de som vill missbruka vår öppenhet och demokrati.

Enligt den strategiska verksamhetsplanen ska polismyndigheten under 2023–2024 inrikta verksamheten mot följande delmål:

 • Färre medborgare utsätts för brott och fler brott klaras upp
 • Bekämpa våld mot barn och mäns grova våld mot kvinnor
 • Bekämpa det dödliga våldet kopplat till kriminella nätverk
 • Bekämpa den kriminella ekonomin
 • Förbättra den gränspolisiära verksamheten med fokus på att bekämpa organiserad brottslighet redan vid gränsen
 • Stärka beredskapsplaneringen som hanterar allvarliga händelser, kriser eller krig

Mål 2 – Stark lokal närvaro

Den lokala närvaron är en grundläggande förutsättning för att klara vårt uppdrag och prioritera rätt när polisen tillförs resurser. Verksamheten ska stödjas av effektiva och ändamålsenliga metoder, utrustning och lokaler. Genom dialog och medborgarlöften ska polisen fortsätta att skapa möjlighet för insyn i och lokalt inflytande över polisens arbete. Polisen ska ha god kontroll över landets gränser och uthålligt återupprätta trygghet och säkerhet i utsatta områden.

Enligt den strategiska verksamhetsplanen ska Polismyndigheten under 2020–2024 inrikta verksamheten mot följande delmål:

 • Ökad polisiär närvaro i lokalsamhället
 • Utvecklade medborgarmöten och förbättrad service utifrån medborgarna behov
 • Inga nya utsatta områden och reducering av befintliga.

Mål 3 – Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

För att vi ska klara vårt uppdrag måste vi både växa och bredda vår kompetensbas. För att lyckas med det så måste polisen vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska både behålla och utveckla de medarbetare som redan verkar inom polisen och rekrytera många nya medarbetare. Samtidigt ska vi vara en attraktiv samarbetspartner för andra aktörer som kompletterar polisen i vårt brottsbekämpande uppdrag.

Enligt den strategiska verksamhetsplanen ska arbetet under perioden 2020–2024 inriktas mot följande delmål:

 • En hållbar tillväxt med rätt kompetens
 • En arbetsplats där medarbetare trivs, kan utvecklas och vill stanna kvar
 • En aktiv och pålitlig samarbetspartner som leder det brottsbekämpande arbetet

Strategisk verksamhetsplan 2020–2024 (pdf, 2MB) (pdf, 2 MB)

Strategiska initiativ

Fem strategiska initiativ lägger grunden för vår framgång och ökar vår strategiska och operativa förmåga.

 1. Attrahera och behålla
 2. Digitalisera
 3. Renodla och samverka
 4. Förbättra och framtidssäkra
 5. Utveckla medborgarmötet

Strategi 2024 (broschyr) (pdf, 11MB) (pdf, 11 MB)

Ökning av antalet polisanställda till år 2024

Fler poliser och fler civilanställda är en förutsättning för att stärka polisens förmåga så som det beskrivs i Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020–2024.

Polismyndighetens tillväxtstrategi (pdf, 285 kB) (pdf, 285 kB)

Strategi 2030

Strategi 2024 pekar ut polisens riktning och mål. Nu pågår arbetet med att ta fram den strategi som ska ta vid efter år 2024: Strategi 2030. Vi bygger vidare på den styrning vi har och säkerställer att strategi och strategisk verksamhetsplan även fortsatt utgör en helhet.