Uppdrag och mål

Målet för rättsväsendet är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet.

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

För att tydliggöra Polismyndighetens inriktning och förflyttning har Strategi 2024 tagits fram. Den beskriver vision, verksamhetsidé, mål och strategiska initiativ inför 2024.

Polisens vision

Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert.

För att markera den nya fas vi nu går in i samlas vi runt en vision om att vara en tillgänglig polis. Visionen tar sin utgångspunkt i polislagen och insikterna från experter och den breda dialogen. 

Polisens verksamhetsidé

Nära medborgarna och tillsammans leder vi effektivt och engagerat det brottsbekämpande arbetet.

Polismyndighetens verksamhetsidé beskriver vad som är polisens uppdrag och hur vi levererar på uppdraget.

Våra mål inför 2024

Polisen har tre övergripande mål inför 2024.

Mål 1 – Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring

Polisens brottsbekämpande arbete består av en brottsförebyggande del och en utredande och lagförande del. Polisen ska använda sina samlade resurser för att nå högre effekt i brottsbekämpningen. Det gäller både den grova brottsligheten och den mer vardagliga brottsligheten som drabbar många människor. Polisens brottsförebyggande arbete ska stärkas. För den som har utsatts för brott ska polisen göra skillnad. Brottsoffer ska ges upprättelse och gärningsmän ska lagföras. Speciell vikt ska läggas vid särskilt utsatta brottsoffer. Polisen ska också bidra till att göra Sverige mindre sårbart för de som vill missbruka vår öppenhet och demokrati.

Mål 2 – Stark lokal närvaro

Den lokala närvaron är en grundläggande förutsättning för att klara vårt uppdrag och prioritera rätt när polisen tillförs resurser. Verksamheten ska stödjas av effektiva och ändamålsenliga metoder, utrustning och lokaler. Genom dialog och medborgarlöften ska polisen fortsätta att skapa möjlighet för insyn i och lokalt inflytande över polisens arbete. Polisen ska ha god kontroll över landets gränser och uthålligt återupprätta trygghet och säkerhet i utsatta områden.

Mål 3 – Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

För att vi ska klara vårt uppdrag måste vi både växa och bredda vår kompetensbas. För att lyckas med det så måste polisen vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska både behålla och utveckla de medarbetare som redan verkar inom polisen och rekrytera många nya medarbetare. Samtidigt ska vi vara en attraktiv samarbetspartner för andra aktörer som kompletterar polisen i vårt brottsbekämpande uppdrag.

Strategiska initiativ

Fem strategiska initiativ lägger grunden för vår framgång och ökar vår strategiska och operativa förmåga.

  1. Attrahera och behålla
  2. Digitalisera
  3. Renodla och samverka
  4. Förbättra och framtidssäkra
  5. Utveckla medborgarmötet

Strategi 2024 (broschyr)

Strategisk plan för att uppnå målen i strategi 2024

I december 2019 tog rikspolischefen beslut om Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020-2024. 

Den strategiska verksamhetsplanen:

  • Utgår från de tre övergripande målen enligt strategi 2024.
  • Varje mål har brutits ner i delmål.
  • För varje delmål anges några prioriterade nyckelaktiviteter
  • För nyckelaktiviteterna anges vad som ska göras, av vem och när.

Antalet delmål och nyckelaktiviteter har begränsats för att ge en prioritering och ett fokus på vad som ses som särskilt viktigt att polisen arbetar med.

Utifrån den strategiska verksamhetsplanen tar regioner och avdelningar fram egna strategiska inriktningar för 2020-2024. Inriktningarna ska svara på hur regionen/avdelningen bidrar till den önskade förflyttningen i den strategiska verksamhetsplanen och hur ska det i huvudsak gå till.

Strategisk verksamhetsplan 2020-2024 (pdf)

Ökning av  antalet polisanställda till år 2024

Fler poliser och fler civilanställda är en förutsättning för att stärka polisens förmåga så som det beskrivs i Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020-2024.

I november 2017 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas. I uppdraget angavs att polisen ska ha en långsiktig strategisk plan för att säkra att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten. Polismyndigheten arbetar offensivt på flera fronter för att möjliggöra och säkra kompetensförsörjningen. Den nuvarande tillväxtprognosen under 2020 innebär drygt 38 000 polisanställda vid utgången av 2024 . Det handlar så väl  om att behålla befintliga medarbetare, som att attrahera fler poliser och civilanställda.

Polismyndighetens tillväxtstrategi (pdf)