Sök

Styrning av polisen

Riksdagen bestämmer genom lagar hur polisen i Sverige ska arbeta och vad polisen ska göra.

Utifrån riksdagens lagar skriver regeringen förordningar och direktiv till polisen.

Regeringen utfärdar varje år ett regleringsbrev som innehåller de övergripande målen och prioriteringarna för polisens verksamhet. Regleringsbrevet anger hur stort budgetanslaget är för året, vilka särskilda uppdrag polisen har samt krav på återrapportering. Återrapporteringen sker i stor utsträckning genom årsredovisningen.

Regleringsbrev

Polismyndighetens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Lagar och förordningar som styr polisens arbete

Polislagen

Lagen tar bland annat upp polisens uppgifter, hur samverkan med andra myndigheter ska ske och vilka befogenheter polisen har.

Polislagen (1984:387) på riksdagens webbplats

Polisförordningen

Förordningen innehåller regler runt behörighet, delegering och anställningsförhållanden med mera.

Polisförordningen (2014:1104) på riksdagens webbplats

Instruktion för polismyndigheten

Innehåller instruktioner runt information till regeringen, samverkan med andra myndigheter, forensisk verksamhet och internationellt samarbete.

Förordning (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten på riksdagens webbplats

Förvaltningslagen

Lagen innehåller uppgifter om hur en myndighet ska handlägga ärenden, serviceskyldighet, samarbete mellan myndigheter och vad som räknas som allmänna handlingar med mera.

Förvaltningslagen (2017:900) på riksdagens webbplats

Myndighetsförordningen

I myndighetsförordningen finns grundläggande föreskrifter för förvaltningsmyndigheter under regeringen.

Myndighetsförordningen (2007:515) på riksdagens webbplats

Förordning om intern styrning och kontroll

Innehåller de moment som ska ingå i processen för intern styrning och kontroll.   

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll på riksdagens webbplats

Polisutbildningsförordning

Grundläggande bestämmelser för den utbildning som polisen ska ansvara för.

Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman på riksdagens webbplats