Miljöarbete inom polisen

Polisen bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom sitt arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Polisen bidrar också till en hållbar utveckling genom det interna miljöarbete som bedrivs i myndigheten.

Polisens miljöpolicy utgör ramverket och inriktningen för det interna miljöarbetet. Målet är att minska den negativa miljöpåverkan inom de områden där den är som störst:

  • transporter
  • tjänsteresor
  • energi- och resursanvändning
  • inköp och upphandling

Genom att på varje nivå i polisens organisation - där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart - fatta miljömässigt ansvarsfulla beslut, kan verksamheten bidra till att minska polisens negativa miljöpåverkan.

Verksamheten har även möjlighet att påverka miljön på ett positivt sätt som till exempel genom miljöbrottsutredningar och kontroller av transport av farligt gods som genomförs som del av ordinarie verksamhet.

Det interna miljöarbetet styrs bland annat av riktlinjer som sedan följs upp genom egenkontroll och interna miljörevisioner.

Polisens miljöarbete