Sök

Hållbarhet på polisen

Polisen bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom sitt arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Polisen bidrar också till en hållbar utveckling genom det interna miljöarbete som bedrivs i myndigheten.

Polisens miljöplan med policy och strategisk inriktning utgör ramverket och inriktningen för det interna miljöarbetet. Målet är att minska den negativa miljöpåverkan inom de områden där den är som störst och där det finns möjlighet att påverka:

  • fordonstransporter
  • tjänsteresor
  • energianvändning
  • resursanvändning och avfall 

Verksamheten har även möjlighet att påverka miljön på ett positivt sätt som till exempel genom miljöbrottsutredningar och kontroller av transport av farligt gods som genomförs som del av ordinarie verksamhet.

Det interna miljöarbetet styrs bland annat av riktlinjer som sedan följs upp genom egenkontroll och interna miljörevisioner.

Polismyndighetens miljöpolicy

Som en viktig aktör i samhället ska Polismyndigheten bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom ständig förbättring ska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan kontinuerligt minska. Miljöperspektivet ska vara integrerat i metoder och processer. Medarbetare ska genom rätt kompetens och ansvar ges förutsättningar att ta miljöhänsyn och följa bindande krav för det egna arbetsområdet. Resurshushållning och användning av bästa möjliga teknik där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart ska eftersträvas.

Polismyndigheten ska följa de bindande miljökrav som gäller för verksamheten samt förebygga föroreningar och bidra till nationella miljömål och globala hållbarhetsmål genom att

  • minska klimat- och miljöpåverkan från egna fordon och tjänsteresor
  • sträva efter en effektiv energi- och resursanvändning
  • ställa relevanta miljökrav vid anskaffning av varor och tjänster.

Miljöledningsarbetet ska löpande följas upp, utvärderas och förbättras som en del i den ordinarie verksamheten.