Sök

Polisens resultat

Här finns länkar till rapporter och statistik som på olika sätt redovisar polisens resultat.

Statistik om brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) sammanställer officiell kriminalstatistik. I det ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistik på Brottsförebyggande rådets webbplats

Polisens årsredovisning

Årsredovisningen ger en beskrivning av hur polisen har genomfört det uppdrag som regeringen har gett för året.

Polisens årsredovisning 2023 (pdf, 6 MB)

Årlig trygghetsundersökning

Varje år genomför Brottsförebyggande rådet (Brå) den Nationella trygghets­undersökningen (NTU) för att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet. De undersöker också brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Av de 200 000 personer som ingick i urvalet i NTU 2020 var det cirka 81 200 personer som deltog.

Nationella trygghetsundersökningen på Brås webbplats

Statistik över handlagda brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar statistik över handlagda brott. Handlagda brott redovisar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

Statistik över handlagda brott på Brås webbplats

Förtroendet för samhällsinstitutioner

SOM-institutet, en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, genomför varje höst sedan en undersökning med syftet att kartlägga allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinion och medier. I undersökningen mäts bland annat förtroendet för polisen och andra samhällsinstitutioner.

Nationella SOM-undersökningen 2016 på Göteborgs universitets webbplats

Svenska trender 1986–2019 på Göteborgs universitets webbplats