Sök
Stäng Meny

Internrevisionen

Internrevisionen granskar och lämnar förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Internrevisionen är en fristående enhet direkt underställd rikspolischefen. Rikspolischefen beslutar om en revisionsplan som listar vilka områden och verksamheter som ska granskas. Revisionsplanen tas fram utifrån de riskanalyser som internrevisionen gör.

Utifrån granskningen lämnar internrevisionen rekommendationer och berörd verksamhet tar fram förslag på förbättrande åtgärder. Resultatet av granskningarna, rekommendationerna och rikspolischefens beslut om åtgärder redovisas i revisionsrapporter.

Internrevisionens rapporter

 • Granskning av Passverksamheten

  06 september 14.36

  Rådgivningsgranskningen tar primärt sin utgångspunkt utifrån den kritik som framförts mot Polismyndighetens styrning och ledning av passhanteringen.

  Dokumentet

  Granskning av Passverksamheten.pdf (pdf, 560 kB)
 • Uppföljningsgranskning av beredningsprocessen

  07 juni 16.10

  Internrevisionen bedömer att Polismyndighetens beredningsprocess är administrativt tungrodd. Polismyndigheten behöver värdera hur nuvarande beredningsprocess kan förenklas och göras mer flexibel utifrån olika typer av beslutsunderlag.

  Dokumentet

  Uppföljningsgranskning av beredningsprocessen.pdf (pdf, 1024 kB)
 • Granskning av personal- och löneadministrationssystem

  07 juni 16.08

  Internrevisionens sammanfattande bedömning är att det finns brister i den interna styrningen och kontrollen avseende ansvarsfördelningen i hanteringen av myndighetens personalkostnader i Heroma.

  Dokumentet

  Granskning av personal- och löneadministrationssystem.pdf (pdf, 1 MB)