Sök

Internrevisionen

Internrevisionen granskar och lämnar förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Internrevisionen är en fristående enhet direkt underställd rikspolischefen. Rikspolischefen beslutar om en revisionsplan som listar vilka områden och verksamheter som ska granskas. Revisionsplanen tas fram utifrån de riskanalyser som internrevisionen gör.

Utifrån granskningen lämnar internrevisionen rekommendationer och berörd verksamhet tar fram förslag på förbättrande åtgärder. Resultatet av granskningarna, rekommendationerna och rikspolischefens beslut om åtgärder redovisas i revisionsrapporter.

Internrevisionens rapporter

 • Granskning av polisens kontaktcenter

  18 juni 14.16

  Internrevisionen har granskat Polisens kontaktcenter (PKC). Syftet med granskningen har varit att bedöma den interna styrningen och kontrollen av PKC.

  Dokumentet

  Granskning av polisens kontaktcenter.pdf (pdf, 981 kB)
 • Granskning av Passverksamheten

  06 september 14.36

  Rådgivningsgranskningen tar primärt sin utgångspunkt utifrån den kritik som framförts mot Polismyndighetens styrning och ledning av passhanteringen.

  Dokumentet

  Granskning av Passverksamheten.pdf (pdf, 560 kB)
 • Uppföljningsgranskning av beredningsprocessen

  07 juni 16.10

  Internrevisionen bedömer att Polismyndighetens beredningsprocess är administrativt tungrodd. Polismyndigheten behöver värdera hur nuvarande beredningsprocess kan förenklas och göras mer flexibel utifrån olika typer av beslutsunderlag.

  Dokumentet

  Uppföljningsgranskning av beredningsprocessen.pdf (pdf, 1024 kB)