Europol

Europol är Europeiska unionens brottsbekämpande organ. Europol samordnar utbytet av underrättelseinformation mellan medlemsstaterna.

Europols uppgift är att hjälpa medlemsstaterna till ett effektivare samarbete för att förebygga och bekämpa grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism i Europa.

Europol samlar in, bearbetar och analyserar information från samarbetsländernas brottsbekämpande myndigheter, sprider uppgifterna och samordnar åtgärder. Länderna använder informationen för att förebygga, upptäcka och utreda brott, och spåra brottslingar.

Länder delar information

Europol har sitt säte i Haag i Nederländerna. I Sverige finns en enhet vid polisens nationella operativa avdelning (noa), som fungerar som sambandsorgan mellan Europol, övriga EU-länder och svenska polisen. Enheten samordnar allt informationsutbyte genom Europol.

I gemensamma databaser registrerar medlemsstaterna information om personer som är inblandade i grov gränsöverskridande brottslighet. Övriga länders brottsbekämpande myndigheter får tillgång till informationen.

Utökat mandat

År 2010 fick Europol status som en EU-myndighet. Då utvidgades Europols mandat till att även omfatta brottslighet som inte har ett strikt samband med den organiserade brottsligheten.

Det innebär att Europol kan stödja en medlemsstat med underrättelser och analysresurser i samband med större internationella händelser. Europol ska även stödja medlemsstaterna med att samla in och analysera information från internet.