Sök

Europol

Europol är Europeiska unionens brottsbekämpande myndighet. Europol samordnar utbytet av underrättelseinformation mellan medlemsstaterna och stöttar i det gränsöverskridande operativa samarbetet.

Europols uppgift är att stödja och stärka medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter i samarbetet mot allvarlig gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Europol samlar in, bearbetar och analyserar information från samarbetsländernas brottsbekämpande myndigheter. Informationen delas med berörda medlemsstaters myndigheter som använder den för att förebygga, upptäcka och utreda brott samt spåra brottslingar. Europol kan även bistå med att samordna de brottsbekämpande myndigheterna i olika operativa åtgärder, t.ex. gemensamma gränsöverskridande insatser.

Europol har sitt säte i Haag i Nederländerna. I Sverige finns en enhet vid polisens nationella operativa avdelning (Noa), som fungerar som sambandsorgan mellan Europol, övriga EU-länder och svenska brottsbekämpande myndigheter. Enheten samordnar allt operativt informationsutbyte genom Europol. Chefen för enheten representerar Sverige i Europols styrelse. Sverige har även ett sambandskontor vid Europol i Haag.

Strategiska prioriteringar

Europol har sex strategiska prioriteringar som ska hjälpa dem att fokusera stödet till medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Dessa är:

  1. att utgöra EU:s nav för brottsrelaterad information och till fullo använda ett omfattande nätverk av samverkansparter
  2. att leverera agilt operativt stöd
  3. att utgöra en plattform för europeiska polisära lösningar
  4. att ligga i framkant rörande forskning och innovation inom brottsbekämpning
  5. att som organisation vara en förebild inom EU:s brottsbekämpning med robust prestanda, ansvarsfull och god ledning, förespråkande av mångfald och personalengagemang
  6. att sammanföra olika aktörer, inklusive från den privata sektorn, akademin, och internationella organisationer för att bygga gränsöverskridande samarbete och gemensamma åtgärder.