Sök

Polisens utlandsstyrka

Polisens utlandsstyrka utgörs av svenska polisanställda i internationell tjänst. De anställda deltar i insatser för att främja fred och säkerhet och förebygga konflikter över hela världen.

Syftet med utlandsstyrkan

Ett av syftena med insatserna är att stärka rättsväsendet i de länder där de genomförs. På så sätt minskar även den globala brottsligheten och dess förgreningar till andra länder, däribland Sverige.

Genom att delta i internationella insatser får svensk polis också erfarenheter av och en större förståelse för andra samhällsstrukturer och alternativa sätt att genomföra polisarbete på.

Polisens deltagande i de internationella insatserna finansieras till största delen genom ett särskilt regleringsbrev, inom ramen för svenskt internationellt bistånd.

Utlandstyrkan i antal

Knappt 70 polisanställda tjänstgör samtidigt i polisens utlandsstyrka och deltar i olika freds- och säkerhetsfrämjande internationella insatser, missioner.

Styrning av insatserna

De internationella insatserna leds och organiseras av Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE). Insatserna pågår i bland annat:

  • Afrika,
  • Mellanöstern,
  • Latinamerika och
  • på Balkan.

Svenska polisens arbete i internationella insatser

De internationella insatserna syftar till att främja fred och stabilitet i ett särskilt land eller en region. Idag innebär det ofta att insatserna bidrar till att bygga upp demokratiska samhällsstrukturer i tidigare konfliktdrabbade områden.

De anställda som tjänstgör i polisens utlandsstyrka arbetar med många olika uppgifter. Uppdraget i de flesta insatser innebär att stödja reformering och kapacitetsuppbyggnad av den lokala polisen. Då arbetar de internationella poliserna som rådgivare eller mentorer till lokal polis.

Vanliga arbetsområden är till exempel

  • närpolisverksamhet
  • kriminalteknik
  • sexualbrott
  • utredningar
  • organiserad brottslighet.

Andra arbetsuppgifter kan vara att leda utbildningar för lokal polis samt att stödja den lokala polisen i att ta fram utbildningsplaner.

Personalen kan också arbeta med att förbättra ledning och styrning inom polisen genom att exempelvis verka som mentorer på senior nivå och utveckla strategiska planer tillsammans med den lokala polismyndigheten. En viktig uppgift är att arbeta för bättre insyn och ökat ansvarstagande inom polisorganisationerna.

I sällsynta fall har de svenska poliserna en exekutiv roll och arbetar då som ersättare för, eller komplement till, värdlandets egen poliskår. De arbetar då med traditionella polisiära uppgifter som trafikövervakning, ingripanden och utredningar.

Majoriteten av poliserna i utlandsstyrkan arbetar obeväpnade.

Bakgrund till utlandsstyrkan

Polisens utlandsstyrka bildades år 2000, då polisen tog över ansvaret för svenska polisers medverkan i internationella insatser från Försvarsmakten.

Men svenska poliser har deltagit i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser ända sedan 1964, året då den allra första FN-insatsen med en civil poliskomponent inleddes. Idag deltar också en del av polisens civilanställda i insatserna, vilket kommer att utvecklas de kommande åren.

Inom polisen finns en särskild sektion som ansvarar för rekrytering, utbildning, utrustning och hemkomst av de polisanställda som ingår i utlandsstyrkan. Sektionen ansvarar också för svensk polis medverkan i insatsorganisationernas policyutveckling och för polisens bilaterala biståndsverksamhet.