Frontex

Frontex är EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå. Frontex samordnar medlemsstaternas gränskontroll.

Varje år passerar cirka 700 miljoner människor EU:s yttre gräns. Kontrollen av EU:s yttre gränser är därför mycket viktig för alla EU-och Schengen-associerade länder. Frontex uppgift är att i samarbete med medlemsländerna koordinera det operativa arbetet vid EU:s yttre gränser. Frontex bildades 2005 och har sitt säte i Warszawa, Polen.

Nationell kontaktpunkt för Frontex är Noa/Gränspolissektionen. Sektionschefen representerar Sverige i Frontex styrelse.

Frontex huvuduppgifter

 • Samordna det operativa samarbetet mellan medlemsländernas förvaltning av de yttre gränserna.
 • Bistå med utbildning av nationell gränsbevakningspersonal.
 • Genomföra riskanalyser.
 • Följa upp utvecklingen inom forskningen som är av betydelse för gränskontrollen.
 • Bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd.
 • Erbjuda tekniskt stöd till gemensamma insatser för återsändande av personer.

Byrån ska underlätta och effektivisera tillämpningen av befintliga och framtida åtgärder inom EU som rör förvaltningen av de yttre gränserna, och i synnerhet Schengengränserna. Varje medlemsland har ansvar för att kontrollera sina egna gränser, men byrån bidrar till enhetliga gränskontroller inom Schengenområdet. Frontex har blivit en central kontaktpunkt och fastställer normer för all gränsbevakning i EU. Byrån ser till att viktig information omedelbart sprids till alla gränsmyndigheter. Frontex kan bistå med förmedling av utrustning och specialutbildad gränspersonal, samt samordnar insatser till de yttre luft-, sjö- och landgränserna. 

Gemensamma Frontexinsatser ger resultat

Sverige deltar varje år i olika gränskontrollerande operationer. Det gemensamma gränssamarbetet har resulterat i att ett stort antal personer misstänkta för smuggling av människor, narkotika eller cigaretter har kunnat gripas.

Resultat av gemensamma insatser

2018 (till och med oktober) har Frontexgemensamma insatser resulterat i upptäckten av följande:

 • 845 stulna fordon
 • 3557 falska/missbrukade dokument
 • 638 gripna människosmugglare
 • 35 069 300 cigaretter i beslag
 • 113 214 kilo hasch i beslag

Vid en gemensam insats är det medlemsstaterna som står för personal, fartyg, flygplan och andra resurser, men Frontex ersätter kostnader för personal och utrustning (transport, bränsle och underhåll) under utplaceringen. Frontex är dock ifärd med att anskaffa egen teknisk utrustning för att minska beroendet av medlemsstaterna.

Dokument och länkar

Beslut om Polismyndighetens deltagande i Frontex

Förordningar som styr Frontex verksamhet:

Frontexförordningen (EU) 2019/1896

Eurosurförordningen (EU) 1052/2013

Sjögränsövervakningsförordningen (EU) 656/2014

På Frontex webbplats hittar du mer information om byråns verksamhet samt publikationer och annat informationsmaterial.

Frontex webbplats

Till toppen