Sök

Samarbete för återvändande

Polisen bedriver samarbetsprojekt för återvändande som finansieras av Europeiska kommissionens fonder.

Europeiska unionens flagga och texten Medfinansieras av Europeiska unionen

Projektet Verso - Ett samordnat återvändande

Projektet Verso – Ett samordnat återvändande är finansierat av Asyl-, migrations- & integrationsfonden (AMIF) och ämnar effektivisera arbetet med verkställande av av- och utvisningsbeslut. 

För att effektivisera arbetet med verkställande av av- och utvisningsbeslut behöver samordning och samverkan mellan de tre verkställande myndigheterna Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården utvecklas och förbättras. Polismyndighetens roll är att verkställa beslut som fattats av Migrationsverket, och Kriminalvårdens roll är att genomföra verkställigheten.

Gränspolisens arbete med verkställigheter

Syfte och tidsram

Projektet Verso ska:

  • Ta fram metodstöd för handläggare inom Polismyndigheten, vilket förväntas leda till en förbättrad intern samordning och likriktad hantering.
  • Verka för att stärka den externa samverkan, exempelvis genom att utveckla rutiner och arbetssätt som omfattar de tre verkställande myndigheterna.
  • Informera civilsamhället och på sikt öka den allmänna kunskapen om Polismyndighetens verkställighetsarbete.

Projektet pågår 1 april 2024 till 31 mars 2026.

Projektet Driftstöd Polismyndigheten

Projektet Driftstöd Polismyndigheten är finansierat av Asyl- migrations- & integrationsfonden (AMIF). Målet med projektet är att bedriva Polismyndighetens verkställighetsarbete och därmed avlägsna personer som ska återvända enligt av- och utvisningsbeslut. Handläggningen ska ske på ett så humant, värdigt och effektivt sätt som möjligt.

Genom att finansiera lönekostnader för verkställighetshandläggare i tre gränspolisregioner, samt ambassadhandläggare vid nationella gränspolissektionen på NOA, kommer projektet att resultera i att individer med av- och utvisningsbeslut kommer att avlägsnas från Sverige i enlighet med besluten.

Syfte och tidsram

Projektet Driftstöd Polismyndigheten ska:

  • Bedriva Polismyndighetens verkställighetsarbete.
  • Verkställa tredjelandsmedborgare som saknar rätt att vistas i EU.

Projektet pågår 1 april 2024 till 31 mars 2027.

Projektet ARLO II

Projektet ARLO II är finansierat av Asyl-, migrations- & integrationsfonden (AMIF). Ambulerande återvändandesambandsmän (ARLO) är sambandsmän som under kortare perioder kan placeras i tredjeland, det vill säga utanför Europa, i syfte att förbättra samarbetet med myndigheterna, lösa svåra ärenden, främja återvändandet och verkställigheter.

Projektet har tre ambulerande återvändandesambandsmän som placeras i olika länder under kortare perioder (1 vecka upp till 3 månader). Projektet har även en mindre pool med sambandsmän som kan användas vid behov för de allra kortaste uppdragen. 

Syfte och tidsram

Projektet ARLO II ska (förutom att placera sambandsmän i tredjeland):

  • Ordna delegationsbesök till Sverige där vi bjuder in både relevanta aktörer från tredjeland men även dess ambassader placerade i Europa.
  • Göra delegationsbesök i tredjeland för att visa vårt intresse av ett ökat samarbete.
  • Bygga vidare på redan etablerade kontakter men även finna nya kontaktvägar och möjligheter att verkställa i redan besökta länder.
  • Öka samarbetet med polisverksamhet utanför det gränspolisiära området i syfte att identifiera högprioriterade brottsaktiva individer med verkställbara avlägsnandebeslut.

Projektet pågår januari 2023 till december 2025.