Sök

Behandling av personuppgifter vid trygghetsmätningar

Vid Polismyndighetens trygghetsmätningar samlar Origo Group AB in personuppgifter. Dessa uppgifter raderas när de inte behövs längre för att kunna genomföra undersökningen. Polismyndigheten får aldrig ta del av personuppgifterna.

Polismyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningar för att undersöka den upplevda tryggheten i olika områden, så kallade trygghetsmätningar. Sådana enkätundersökningar genomförs med hjälp av externa undersökningsföretag. För närvarande har Polismyndigheten avtal med undersökningsföretaget Origo Group AB.

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid genomförandet av dessa enkätundersökningar. Polismyndigheten kommer dock aldrig att komma i kontakt med personuppgifter i samband med att trygghetsmätningar genomförs, utan bara anonymiserat material i rapporter. Origo Group AB behandlar uppgifterna för Polismyndighetens räkning som personuppgiftsbiträde i enlighet med ett särskilt avtal.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse och ändamålet är att genomföra trygghetsmätningar för polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Origo Group AB har vid urvalet samlat in uppgifter om namn, adress, i vissa fall mobiltelefonnummer, kön och ålder från Marknadsinformation i Sverige AB. Dessa uppgifter sparas bara så länge de behövs för att kunna genomföra undersökningen och raderas sedan. Som längst sparas uppgifterna sex månader från det att de samlades in.

Under genomförandet av undersökningen används ett unikt individnummer vid registrering för att undvika direkt koppling till personuppgifter (pseudonymisering). Efter att datainsamlingen är genomförd och kvalitetssäkringen är klar raderas alla direkta personuppgifter. Dina enkätsvar är därefter helt anonyma och kan inte spåras tillbaka till dig.

Dina rättigheter

Behandling av personuppgifter hos Origo Group AB