Sök
Stäng Meny

Polisen och Malmö stad samarbetar för trygghet och minskad brottslighet

Petra Stenkula och Andreas Norbrant sitter vid ett bord och håller i varsin penna för att signera samarbetsavtalet.

Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö, och Andreas Norbrant, stadsdirektör i Malmö stad signerade samarbetsavtalet.

Med ny lagstiftning från den 1 juli har en fyraårig samverkansöverenskommelse tecknats som innebär att kommunen och polisen nu delar ansvaret för det brottsförebyggande arbetet i staden.

Denna överenskommelse är den femte i ordningen av avtal mellan polisen och Malmö stad. En viktig förändring som sker i samband med undertecknandet är införandet av en ny lag från den 1 juli 2023. Lagen innebär att polisen och kommunerna nu delar ansvaret för att förebygga brott, vilket tidigare låg på polisen.  

- Det brottsförebyggande arbetet är nyckeln för att långsiktigt skapa ett tryggt och säkert Malmö och det är bra att polisen och Malmö stad även formellt delar detta ansvar nu. För att få en ännu starkare lokal förankring och komma närmre Malmöborna utökar polisen i Malmö dessutom antalet områdespoliser särskilt i de mest utsatta områdena, säger Petra Stenkula, chef för polisområde Malmö.

- Malmö stad och polisen har under många år aktivt arbetat för att göra Malmö till en trygg och säker stad för de som bor, vistas och verkar i staden. Tack vare vår långa samverkan med polisen finns väldigt mycket redan på plats, och vi ser lagen som en möjlighet att förstärka arbetet ytterligare, säger Per-Erik Ebbeståhl, hållbarhets- och trygghetsdirektör på Malmö stad.

En viktig del av den nya lagen är kravet på att kommuner ska utarbeta lägesbilder och utifrån dessa genomföra behovsanalyser och åtgärdsplaner. Dessutom kommer partnernas roller, ansvar och åtaganden gentemot varandra och andra aktörer, inklusive civilsamhället, att tydliggöras. Detta arbete kommer att påbörjas under hösten 2023.

För att säkerställa en effektiv samverkan mellan parterna kommer en styrgrupp att bildas, bestående av ledningen för polisen i Malmö och fem förvaltningsdirektörer från Malmö stad, tillsammans med trygghets- och säkerhetsdirektören.

Enligt lagen krävs det också att kommunerna inrättar en samordningsfunktion. I Malmö stad kommer denna funktion att vara placerad på stadskontorets hållbarhetsavdelning, med stöd från andra förvaltningar.

Läs hela samarbetsöverenskommelsen (pdf, 890 kB)

Läs mer om samverkan på Malmö stads hemsida