Sök

Polisens arbete för att skapa trygga och säkra evenemang

Polisen arbetar för att säkerställa trygghet under en period med många resurskrävande arrangemang runt om i Sverige. Här finner du svar på vanliga frågor.

Hur ska polisen mäkta med exempelvis Eurovision, demonstrationer och konserter?

– Polisen dimensionerar med rätt resurser på rätt plats och får periodvis stöd från poliser från både Norge och Danmark inom ramarna för det nordiska polissamarbetet. Genom bra planering och anpassningar till en kontinuerligt uppdaterad lägesbild flyttas resurserna dit behoven är som störst. Operativt ligger ansvaret på regionerna. Under perioden 10 april-24 maj koordineras säkerheten runt flera arrangemang i en nationell särskild händelse. Den särskilda händelsen, som leds av en kommenderingschef, ansvarar för effektiv koordinering av resurser, helhetsperspektiv och uthållighet över tid. Polisen ska upprätthålla ordning och säkerhet i hela landet och tillgodose arbetsmiljön för medarbetarna.

Polisregion Syd har planerat inför Eurovision länge.

Hur många poliser kommer vara på plats i Malmö eller Taylor Swift i Stockholm?

– Vi uttalar oss inte om våra resurser och antal poliser på olika platser, mer än i generella ordalag. Liksom vid alla större planerade händelser i Sverige kommer ett antal poliser från andra regioner i landet att ingå i en förstärkning för att arrangemangen ska bli trygga och säkra. Resurserna flyttas dit behoven är som störst.

Är polisen oroad över säkerheten vid alla arrangemang?

– Nej, planeringen har pågått länge och med tanke på det oroliga omvärldsläget har vi höjt vår förmåga. Vi uppdaterar kontinuerligt vår lägesbild och har en nära samverkan med Säkerhetspolisen och med andra myndigheter och aktörer och dimensionerar med rätt resurser på rätt plats. Människor ska kunna leva som vanligt och ta del av stora evenemang på ett tryggt och säkert sätt.

Hur ser hotnivån mot de olika arrangemangen ut?

– Terrorhotbedömningar är en fråga för Säkerhetspolisen, men vi kan konstatera att Sverige enligt Säkerhetspolisen fortsatt ligger på en fyra på en femgradig terrorhotnivå.

Vi har ett oroligt omvärldsläge som vi följer för att se om det i förlängningen kan ha påverkan på säkerhetsläget i Sverige. Här är Säkerhetspolisen en mycket viktig samarbetspartner för polisen. Vi är förberedda för att hantera en rad olika scenarier och har en bra samverkan med många olika samhällsaktörer för att allt ska flyta smidigt och vara tryggt och säkert. När det gäller arbetet mot terrorism har vi arbetat med att höja vår förmåga under en lång tid och har en robust förmåga i alla nödvändiga delar.

Kan polisen komma att ställa in konserter och andra evenemang?

– Det ingår i planeringsarbetet vid större händelser att titta på en mängd olika scenarion som skulle kunna inträffa och ta höjd för det. Polisen bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning och har ett underrättelsearbete som pågår dygnet runt i samverkan med bland annat Säkerhetspolisen. Vi har dialog med arrangören och vidtar de åtgärder som behövs, för att säkerställa arrangemanget. Det är polisen regionalt som prövar och ger tillstånd till exempelvis en konsert eller annat evenemang.

Hur påverkar ansökningar om allmän sammankomst där man vill bränna helig skrift?

– Den som lämnar in en ansökan om att hålla en allmän sammankomst får ansökan prövad enligt ordinarie rutiner. Där tittar man på om sammankomsten uppfyller de villkor som finns i ordningslagen. Polisen har vana att hantera alla sorts manifestationer och tar höjd för olika typer av opinionsyttringar vid planeringen. 

Är inte detta olämpligt om syftet är att skapa kaos och kritik från omvärlden?

– Polisens uppgift är inte att ta ställning till om något är olämpligt utan om villkoren som finns i den lag som begränsar opinionsfriheten, ordningslagen, är uppfyllda. Det förhållandet att ordningsstörningar kan förväntas uppstå på grund av en demonstration innefattar i princip inte tillräckliga skäl att vägra tillstånd till en sådan. Som utgångspunkt har den som önskar arrangera en allmän sammankomst frihet att själv välja plats och tid för sammankomsten. Ordningslagen ger dock Polismyndigheten ganska långtgående befogenheter att ändra i arrangörens val av bland annat tid eller plats genom diverse villkor vid tillståndsprövningen. Syftet med villkoren ska vara att trygga ordning och säkerhet. 

Läs mer om vad som gäller: Polisens arbete - demonstrationer

Hur ser polisen på risker för demonstrationer som eskalerar?

– Polisen tar höjd för att det kommer att bli en del manifestationer närmaste perioden runt om i landet. Alla människor i Sverige har grundlagsskyddade fri- och rättigheter där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår. Det ställs dock krav på arrangören att planera för säkerheten och polisen har dialog med arrangörerna. Med mycket folk i rörelse kan manifestationer också innebära en del påverkan i trafiken och framkomligheten. 

Läs mer om vad som gäller: Tillstånd - anordna arrangemang

Vad har polisen för verktyg för att hantera upplopp med stora folksamlingar?

– Svensk polis har höjt förmågan att hantera våldsamma upplopp och allvarliga ordningsstörningar och förbättrat säkerheten för medarbetare vid våldsamma upplopp. En central del av detta är att förmågan Särskild Polistaktik (SPT) är införd i samtliga polisregioner. Förmågan fanns tidigare endast i storstadsregionerna.

Om SPT: Höjd förmåga att hantera våldsamma upplopp

Hur kommer allmänheten, exempelvis Malmöborna under Eurovision, att påverkas?

– Det kommer att bli en påverkan på lokalområdet där allmänheten märker av de säkerhetshöjande åtgärderna – exempelvis genom att polisen spärrar av olika områden. Vi gör det som vi anser lämpligt för att skapa ett tryggt och säkert arrangemang. Polisen kommer att också att ha en ökad närvaro på platser där det vistas många människor. Närvaron kan vara synlig, men vi arbetar också med dold närvaro och förstärkning av olika slag, exempelvis ökad kamerabevakning. I Malmö kommer det under Eurovision att vara många poliser som är utrustade med förstärkningsvapen. Detta är ingenting att vara orolig för, utan en försiktighetsåtgärd. 

Om polisens förberedelser inför Eurovision Song Contest.

Gäller väskförbudet fortfarande?

– Sedan hösten 2023 råder det väskförbud på större evenemang i Sverige.

Information om väskförbud

Vad gör polisen åt ryktesspridning och desinformation?

– Polisen uppmanar allmänheten att söka bekräftad information på myndigheternas webbplatser och att inte sprida rykten. Kommer uppgifter om hot, låt polisen bedöma uppgifter som rör säkerheten till evenemanget. Polisens huvudkanal är polisen.se, som vid behov länkar till Krisinformation.se.

Öka din motståndskraft mot desinformation: Bli inte lurad, på Myndigheten för psykologiskt försvars webbplats.

Polisen uppmanar också allmänheten att vara vaksam och tipsa polisen om du ser något som avviker. Man kan använda e-tjänsten Tipsa polisen på polisen.se eller ringa 114 14 och ange att man vill tipsa polisen. Gäller det pågående brott eller en akut situation ska du alltid ringa 112.

Det är svårt att på förhand veta vilken nytta ett enskilt tips gör, men när polisen väger samman allt kan just ditt tips visa sig vara mycket värdefullt. 

Väntas cyberattacker? Hur jobbar polisen mot cyberbrottslighet?

– Det finns risk för olika typer av cyberbrott. Organisationer ansvarar själva för sin cybersäkerhet. Polisens uppdrag relaterat till cybersäkerhet är att:

  • ansvara för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter i vår egen verksamhet.
  • utreda begångna brott. Detta gör vi i nära samverkan med andra myndigheter i Sverige, t ex via Nationellt Cybersäkerhetscenter (NCSC) samt myndigheter och samarbetspartners i andra länder.

Cyberbrott är svårutredda bland annat för att det ofta är internationella grupperingar som ligger bakom attackerna och det krävs samverkan både nationellt och internationellt för att nå framgång.

Det är av största vikt att alla som blir utsatta för cyberbrott polisanmäler och delger polisen så mycket bevisning som möjligt så snabbt som möjligt för att vi inte ska förlora tid. 

Om bedrägeri - dataintrång