Sök

Anordna arrangemang – sök tillstånd, e-tjänst

Du behöver tillstånd för att anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst, som en marknad, stadsfest eller demonstration. För vissa tillställningar och sammankomster krävs endast en anmälan.

Ansök om tillstånd via e-tjänst

I e-tjänsten kan du ansöka om tillstånd och göra anmälan för olika typer av arrangemang, både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Checklista innan du startar

 • Du har svenskt personnummer eller samordningsnummer

  Om du saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer så ska du använda blankett istället.

  Blanketter för ansökan om arrangemang

 • Du har inte skyddad identitet

  Om du har skyddad identitet så ska du använda blankett istället.

  Blanketter för ansökan om arrangemang

 • Du har förberett filer som ska bifogas

  I e-tjänsten ska du bifoga en säkerhetsplan för hur ordning och säkerhet ska upprätthållas under arrangemanget. Har du inte förberett en sådan kan du ange detta direkt i e-tjänsten.

  I e-tjänsten ska du även bifoga en skiss som beskriver hur du ska använda platsen för arrangemanget, till exempel:

  • Placering över sådant som ska ställas upp på platsen. Gärna med utsatta mått.
  • Gatunamn om evenemanget är utomhus.
  • Utrymningsvägar om evenemanget är inomhus.
 • Du har förberett övrigt som kan behöva bifogas

  Beroende på vad det är för typ av arrangemang kan du bli ombedd att bifoga:

  • Ritning för hantering av pyrotekniska varor.
  • Besiktningsprotokoll för tält (som rymmer fler än 150 personer) och tivolianordningar.

  Observera att om alkohol ska serveras söker du om tillstånd för det hos kommunen. 

Just nu är handläggningstiden längre än normalt

Just nu är det många som vill ansöka om tillstånd. Det innebär att vi har längre handläggningstider för ansökan om användande av offentlig plats och för att anordna arrangemang, varför det kan ta längre tid innan du får ett beslut. Tänk på att ansöka i god tid.

Tillstånd krävs om arrangemanget anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde till den.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för, eller anmälan av, en allmän sammankomst och/eller offentlig tillställning, behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan vid behov komma att lämnas ut till en kommun i de fall kommunen ska yttra sig i ärendet i enlighet med ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Vad är en allmän sammankomst?

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 • sammankomster som hålls för religionsutövning,
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk,
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

En allmän sammankomst är en grundlagsskyddad rättighet som polisen bara i undantagstillstånd kan vägra tillstånd för. Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att samla människor till en allmän sammankomst.

Polisens arbete vid demonstrationer, med frågor och svar

Avgiften för ansökan om allmän sammankomst är 320 kr.

Vad är en offentlig tillställning?

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor,
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Nya regler för vissa danstillställningar från och med 1 juli 2023

Danstillställningar som anordnas på platser som inte är offentliga, som restauranger och nattklubbar, behöver från och med 1 juli 2023 inte längre tillstånd för att få anordnas. Sådana danstillställningar ska i stället anmälas till polisen. Anmälan är kostnadsfri.

Avgiften för ansökan om offentlig tillställning är 870 kr.

Anordna arrangemang på allmän väg

Om ditt arrangemang ska hållas helt eller delvis på en allmän väg kan det t.ex. krävas tillfälliga trafikavstängningar och ändrade vägmärken. Din ansökan bör då ha inkommit minst fyra månader i förväg för att nödvändiga åtgärder på och kring vägen ska hinna utföras i tid.

Beroende på vilka säkerhetsåtgärder som behövs kan det krävas beslut av både länsstyrelsen och Trafikverket, utöver tillstånd från polisen. Länsstyrelsen beslutar bl.a. om lokala trafikföreskrifter, såsom föreskrifter om hastighetsbegränsning och vägavstängningar. Trafikverket ansvarar bl.a. för att sätta upp och ta ned vägmärken på allmänna statliga vägar i samband med evenemang. Trafikverket kan komma att ta ut kostnader för de åtgärder som de vidtar i samband med evenemanget. För frågor om detta bör du vända dig till Trafikverket.

Observera att det aldrig är tillåtet för funktionärer att dirigera trafik.

Om ordningsvakter vid arrangemang från och med den 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 började en ny lag att gälla. Det innebär bland annat att det krävs tillstånd för att få använda ordningsvakter för arrangemang (en allmän sammankomst eller offentlig tillställning). Om du redan har meddelats villkor om att ordningsvakter ska närvara i ditt tillstånd eller bevis om anmälan från polisen behöver du inte ansöka om tillstånd för att få använda ordningsvakter. Om det inte framgår av villkoren i ditt tillstånd eller bevis om anmälan att ordningsvakter ska närvara eller du vill använda ordningsvakter utöver vad som framgår av villkoren, exempelvis under andra tjänstgöringstider, behöver du ansöka om tillstånd enligt lagen om ordningsvakter.

Ansök om tillstånd att använda ordningsvakter.

Pyroteknik vid evenemanget?

Om du vill använda pyroteknik vid din sammankomst, till exempel vid sceneffekter, kan du ansöka om detta samtidigt som du ansöker om tillstånd för allmän sammankomst.

För mer information se Tillstånd och regler för pyrotekniska varor.

Var ute i god tid när du söker tillstånd

I vissa fall kan ansökningar om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar behöva skickas till kommunen eller andra berörda myndigheter för synpunkter. Skicka därför in din ansökan i så god tid som möjligt. Om din ansökan är komplett ifylld går handläggningen fortare.

Har din ansökan kommit in för sent finns det risk för att vi inte hinner handlägga ditt ärende i tid och att du därför inte får något tillstånd. Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked.

Planera för säkerheten

Du som anordnar en allmän sammankomst är ansvarig för säkerheten och det är därför viktigt att du planerar för detta. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa, som tid och plats för en demonstration. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Säkerhetsguide för evenemang finns vägledning i hur du kan gå till väga för att anordna säkra evenemang.

Säkerhetsguide för evenemang, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Om alkohol ska serveras söker du tillstånd för det hos kommunen.

Blanketter

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du fylla i en blankett som du skickar till polisen.

Avgifter

Om ditt arrangemang kräver tillstånd måste du betala en avgift. Du får en inbetalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att ansökan handläggs först när avgiften är betald.

 • Avgiften för ansökan om allmän sammankomst är 320 kr.
 • Avgiften för ansökan om offentlig tillställning är 870 kr.

Om din ansökan även omfattar uppställning på offentlig plats eller användande av pyrotekniska varor tillkommer ytterligare ansökningsavgifter.

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgifter för tillstånd

Relaterad information

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 
Ordningslagen, Sveriges riksdag

Säkerhet för hoppborg, Konsumentverket