Sök

Sprängning – sök tillstånd

Sprängning får inte utan tillstånd äga rum inom område som omfattas av detaljplan. Det gäller även för så kallad stenspräckning, som är en form av sprängning.

 • Ansökan om att få tillstånd för att spränga prövas hos polisen. Polisen prövar om den som ska spränga är lämplig och har rätt kompetens.
 • Vid behov kontrolleras även platsen för sprängningen.
 • Vid generell sprängning ska varje enskilt arbete anmälas.
 • Polisen kan i ett tillstånd uppställa de villkor som behövs med hänsyn till trafiken samt allmän ordning och säkerhet.
 • Ta alltid med tillståndet eller kopia av tillståndet till arbetsplatsen, så att du kan visa upp det om det efterfrågas.

Ändringar i föreskrifter

Arbetsmiljöverket har beslutat om vissa ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2007:1). Ändringsföreskrifterna (AFS 2019:2) trädde i kraft den 1 januari 2020. Föreskrifterna i sin helhet gäller nu för alla typer av sprängarbeten. Undantaget för ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner” har alltså upphört att gälla.

Sprängning och arbete med sprängämnen, Arbetsmiljöverket

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare.

Under vår och sommar är det många som samtidigt ansöker om olika slags tillstånd hos polisen och det kan därför ta längre tid att få ett besked.

Gör så här: 

1. Fyll i blanketten

Sök tillstånd för sprängning (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 5 MB)

Sök tillstånd för sprängning (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 173 kB)

Sprängplan – bilaga till ansökan (pdf, 4 MB)

Det är viktigt att du fyller i korrekta uppgifter så att polisen kan bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet. 

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen behöver du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Betala avgiften 

För att du ska få din tillståndsansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss så snart vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

 • Avgift för att söka tillstånd för sprängning är 1 660 kronor.

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan. 

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev. 

Generella tillstånd

Har du ett generellt tillstånd måste du anmäla varje sprängarbete till polisen.
Anmäl sprängarbetet i god tid före start till den polisregion där sprängningen ska äga rum på telefon eller e-post.

Av anmälan ska följande information framgå:

 • Namn på den som utför sprängningen.
 • Sprängplatsens gatuadress, ortnamn, kvarter och nummer.
 • Datum för sprängningen.
 • Övriga uppgifter som har betydelse i det aktuella fallet vad gäller ordning, säkerhet och trafik.
 • Diarienummer och giltighetstid för tillståndet.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för sprängning behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Tillstånd till hantering m.m. av explosiva varor

Vid sprängarbete behövs inte bara sprängtillstånd från polisen. Det behövs även tillstånd för bland annat transport och annan hantering av explosiva varor. Bestämmelser om detta finns bland annat i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) prövar vissa särskilt utpekade tillståndsfrågor, medan övriga tillstånd prövas av den kommun där varorna ska hanteras. Mer information om detta finns bl.a. på MSB:s hemsida.

Användande av offentlig plats

Om offentlig plats behöver tas i anspråk för till exempel uppställande av skyddsplank eller andra anordningar, ska särskild ansökan ges in till Polismyndigheten.

Besiktning av hus i närheten av sprängplats

Den som ska spränga kan behöva kontakta ett besiktningsföretag som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera saker, till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ av grund och vad huset är byggt av för material.

Parkerings- och stoppförbud

Krävs parkerings- eller stoppförbud eller annan trafikreglerande åtgärd vid sprängplats, ska särskild ansökan ges in till trafiknämnden i kommunen.

Allmänna råd som sprängning

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om sprängning  (pdf, 46 kB)