Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Ansök om tillstånd för sprängning

Du behöver tillstånd för all sprängning i detaljplanelagt område. Det gäller även för så kallad stenspräckning, som är en form av sprängning. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

 • Sprängning innebär olika typer av sprängning med ämnen som dynamit och liknande. Att använda pyrotekniska varor är inte sprängning.
 • Ansökan om att få tillstånd för att spränga eller stenspräcka prövas hos polisen. Polisen prövar att den som ska spränga eller stenspräcka är lämplig och har tillräcklig kännedom om explosiva varor och säkerhetsföreskrifter.
 • Vid behov kontrolleras även platsen för sprängningen. Vid generell sprängning eller stenspräckning måste varje enskilt arbete anmälas.
 • Polisen kan i tillståndet ange de villkor som behövs med tanke på hänsyn till trafiken samt allmän ordning och säkerhet och som ska följas vid sprängningen.
 • Endast skut, betong och block får spräckas (sönderdelas).
 • Ta alltid med tillståndet eller kopia av tillståndet till arbetsplatsen, så att du kan visa upp det om det efterfrågas.

Ändringar i föreskrifter

Arbetsmiljöverket har beslutat om vissa ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2007:1). Föreskrifterna (AFS 2019:2) träder i kraft den 1 januari 2020. Från och med då gäller föreskrifterna i sin helhet för alla typer av sprängarbeten. Undantaget för ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner” upphör alltså att gälla.

Sprängning och arbete med sprängämnen på Arbetsmiljöverkets webbplats

Så ansöker du

1. Fyll i blanketten

Blanketter för att ansöka om sprängning och stenspräckning

Ansökan om tillstånd till sprängning - (fyll i digitalt)

Ansökan om tillstånd till sprängning - (skriv ut och fyll i för hand)

Sprängplan – bilaga till ansökan

Ansökan om tillstånd stenspräckning - (fyll i digitalt)

Ansök om tillstånd stenspräckning - (skriv ut och fyll i för hand)

Det är viktigt att du får med korrekta uppgifter för att vi ska kunna bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet.

Vad som ska skickas med i ansökan framgår av bilagan i ansökan.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan även välja att ansöka på en polisstation

3. Betala avgiften för ansökan 

För att du ska få din tillståndsansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

 • Avgift för ansökan tillstånd för sprängning är 1 350 kronor.
 • Avgift för ansökan tillstånd för stenspräckning är 1 350 kronor.

En fysisk och juridisk person kan söka och få tillstånd. 

Du kan också ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Gör därför din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Anmäl varje stenspräckning

Har du fått ett generellt tillstånd för stenspräckning, måste du anmäla varje spräckningsarbete, för varje geografisk område till polisen.

Anmäl stenspräckningsarbete i god tid före start till den polisregion där spräckningen ska äga rum på telefon eller e-post.

Adresser för tillståndsansökan

Information som ska vara med i anmälan

 • Namn på firman och person som utför stenspräckningen.
 • Spräckplatsens gatuadress, ortnamn, kvarter och nummer.
 • Datum för stenspräckningen
 • Övriga uppgifter som har betydelse i det aktuella fallet vad gäller ordning, säkerhet och trafik
 • Diarienummer och giltighetstid för tillståndet ska uppges vid anmälan.

Besiktning av hus i närheten av sprängplats

Den som ska spränga ska kontakta ett besiktningsföretag som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen bör besiktigas men det beror också på omständigheterna.

Andra typer av tillstånd för explosiva varor

Det är kommunen som prövar ansökan om tillstånd för att hantera och förvara explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) prövar ansökan om tillstånd för att bland annat importera eller exporterar explosiva varor.

Ordningslagen på riksdagens webbplats

Till toppen