Ansök om tillstånd för sprängning

Sprängning får inte äga rum inom område som omfattas av detaljplan utan tillstånd. Det gäller även för så kallad stenspräckning, som är en form av sprängning. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

 • Ansökan om att få tillstånd för att spränga prövas hos polisen. Polisen prövar om den som ska spränga är lämplig och har rätt kompetens.
 • Vid behov kontrolleras även platsen för sprängningen.
 • Vid generell sprängning och stenspräckning ska varje enskilt arbete anmälas.
 • Polisen kan i ett tillstånd ange de villkor som behövs med tanke på hänsyn till trafiken samt allmän ordning och säkerhet och som ska följas vid sprängningen.
 • Endast skut, betong och block får spräckas (sönderdelas).
 • Ta alltid med tillståndet eller kopia av tillståndet till arbetsplatsen, så att du kan visa upp det om det efterfrågas.

Ändringar i föreskrifter

Arbetsmiljöverket har beslutat om vissa ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2007:1). Ändringsföreskrifterna (AFS 2019:2) trädde i kraft den 1 januari 2020. Föreskrifterna i sin helhet gäller nu för alla typer av sprängarbeten. Undantaget för ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner” har alltså upphört att gälla.

Alla ansökningar om sprängtillstånd som prövas av polisen efter årsskiftet 2019/2020 prövas i enlighet med ändringsföreskrifterna. Polisen kräver bland annat att det finns sprängarbas för alla typer av sprängarbeten, alltså även för så kallad stenspräckning. Kompetenskraven för sprängarbas framgår av 6 § i föreskrifterna. Om Polisen behöver begära in kompletteringar tar handläggningen längre tid.

Sprängning och arbete med sprängämnen på Arbetsmiljöverkets webbplats

Så ansöker du

1. Fyll i blanketten

Blanketter för att ansöka om tillstånd till sprängning

Ansökan om tillstånd till sprängning - (fyll i digitalt)

Ansökan om tillstånd till sprängning - (skriv ut och fyll i för hand)

Sprängplan – bilaga till ansökan

Skicka in din ansökan i god tid. Tänk också på att fylla i de efterfrågade uppgifterna noggrant och utförligt. Det är viktigt att korrekta uppgifter anges för att polisen ska kunna bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan även välja att ansöka på en polisstation

3. Betala avgiften för ansökan 

För att du ska få din tillståndsansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När din ansökan inkommit skickas inbetalningsavi ut. När avgiften är betald kan handläggningen av ditt ärende påbörjas. Det finns möjlighet att betala på en polisstation.

 • Avgift för ansökan tillstånd för sprängning är 1 660 kronor.

Anmäl varje stenspräckning

Har du sedan tidigare ett generellt tillstånd för stenspräckning måste du anmäla varje spräckningsarbete, för varje geografiskt område, till polisen.

Anmäl stenspräckningsarbete i god tid före start till den polisregion där spräckningen ska äga rum på telefon eller e-post.

Av anmälan ska följande information framgå:

 • Namn på den som utför stenspräckningen.
 • Spräckplatsens gatuadress, ortnamn, kvarter och nummer.
 • Datum för stenspräckningen.
 • Övriga uppgifter som har betydelse i det aktuella fallet vad gäller ordning, säkerhet och trafik.
 • Diarienummer och giltighetstid för tillståndet.

Tillstånd till hantering med mera av explosiva varor

Vid sprängarbete behöver den som ska spränga utöver tillstånd till sprängning även tillstånd för bland annat hantering av explosiva varor, detta enligt 16 § första stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Av 17 och 18 §§ samma lag framgår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) prövar vissa särskilt utpekade tillståndsfrågor, medan övriga tillstånd prövas av den kommun där varorna ska hanteras.

Användande av offentlig plats

Om offentlig plats behöver tas i anspråk för till exempel uppställande av skyddsplank eller andra anordningar, ska särskild ansökan ges in till Polismyndigheten.

Besiktning av hus i närheten av sprängplats

Den som ska spränga kan behöva kontakta ett besiktningsföretag som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera saker, till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ av grund och vad huset är byggt av för material.

Parkerings- och stoppförbud

Krävs parkerings- eller stoppförbud eller annan trafikreglerande åtgärd vid sprängplats, ska särskild ansökan ges in till trafiknämnden i kommunen.

Till toppen