Sök

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor – sök tillstånd

Du kan behöva tillstånd från polisen för att kunna använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor. Detta gäller både om de ska användas utomhus eller inomhus och i samband med ett evenemang.

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra.

Pyrotekniska varor inomhus 

Tillstånd krävs även för användning av pyrotekniska varor vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som hålls inomhus. Det finns tillfällen då undantag görs efter en prövning av polisen.

Kolla lokala bestämmelser 

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Det är därför viktigt att du kontrollerar med din kommun om vad som gäller där du vill vara.

Observera att om du som arrangör planerar att anordna ett fyrverkeri för allmänheten kan detta under vissa omständigheter utgöra en offentlig tillställning, till exempel om du vill bjuda in publik till platsen där fyrverkerierna ska avfyras. För att få anordna en offentlig tillställning på offentlig plats behöver du ett tillstånd för detta.

Här kan du söka tillstånd från polisen för offentlig tillställning med fyrverkeri.

Allmänna regler

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier och andra produkter eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Sedan 2002 rådet det så kallat ”smällarförbud” i Sverige.  Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd från kommunen.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers och liknande mindre produkter som är avsedda att användas inomhus.

Ansvar för användning och försäljning

  • Den som använder pyrotekniska varor ansvarar för att personer eller egendom inte kommer till skada. Om pyrotekniska varor används vid en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst, t.ex. en konsert, ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.
  • För att få hantera pyrotekniska varor krävs i många fall både utbildning och ett särskilt tillstånd för hantering av pyrotekniska varor från kommunen, läs mer om användning av explosiva varor på MSB:s webbplats. 
  • För att sälja fyrverkerier och andra pyrotekniska varor måste du ha tillstånd från kommunen, där det ofta är räddningstjänsten som ansvarar för tillståndsprövningen. Detsamma gäller för förvaring av sådana varor. Läs mer om försäljning och förvaring av pyrotekniska varor på MSB:s webbplats.
  • I vissa fall krävs också tillstånd för att använda gasol. Läs mer om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor på MSB:s webbplats. 

Raketer med styrpinne

För att använda raketer med styrpinne krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning. Läs mer om fyrverkerier på MSB:s webbplats eller kontakta din kommun.

Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller särskilda bestämmelser. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen.

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare.

Under vår och sommar är det många som samtidigt ansöker om olika slags tillstånd hos polisen och det kan därför ta längre tid att få ett besked.

Gör så här:

1. Fyll i blanketten 

Sök tillstånd för att använda pyrotekniska varor (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 1 MB)

Sök tillstånd för att använda pyrotekniska varor (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 170 kB)

Tänk på att fylla i ansökan utförligt så att vi kan bedöma din ansökan med tanke på ordning och säkerhet. Ta gärna hjälp av Säkerhetsguiden för evenemang, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation.

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgift för att söka tillstånd för pyrotekniska varor är 870 kronor.

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för användning av pyrotekniska varor behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan vid behov komma att lämnas ut till en kommun eller andra myndigheter, exempelvis Transportstyrelsen, under handläggningen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter