Sök
Stäng Meny

Hotell och pensionat – sök tillstånd, e-tjänst

Du som ska driva ett hotell eller pensionat för minst nio gäster eller som har minst fem gästrum behöver tillstånd från polisen. Använd vår e-tjänst och läs mer om vad du behöver tänka på.

Ansök, ändra uppgifter eller begär återkallelse via e-tjänst

I e-tjänsten kommer du att få välja om du vill ansöka om tillstånd, ändra uppgifter i ditt nuvarande tillstånd eller begära återkallelse av ditt nuvarande tillstånd.

Checklista innan du startar

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer så ska du använda vår blankett istället. 

Jag har förberett filer som ska bifogas

Om du vill ansöka om tillstånd behöver du bifoga följande filer i e-tjänsten:

Om du vill ändra uppgifter i ditt nuvarande tillstånd eller begära återkallelse av nuvarande tillstånd ska du ha tillståndets ärendenummer tillgängligt (t.ex. A123.123/2000). Du hittar detta på ditt nuvarande tillståndsbevis.

Starta e-tjänsten tillstånd för hotell och pensionat

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för att bedriva hotell- eller pensionatrörelse behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning och för att utföra de uppgifter som följer av lag (1966:742) om hotell-och pensionatrörelse. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 10 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

När behövs tillstånd?

Tillstånd från polisen krävs för att få driva ett hotell eller pensionat som samtidigt kan ta emot minst nio gäster eller som har minst fem gästrum.

Tillstånd krävs inte för följande:

 • bostäder som används för vård, tillsyn, utbildning eller uppfostran,
 • obemannade stugor som ligger avskilt och som kan användas av allmänheten för tillfällig övernattning vid exempelvis vandring,
 • enkelt utrustade stugor utan vatten och avlopp på en campingplats.

Ansöka om tillstånd

Det är den person eller det företag som sköter driften av hotellet eller pensionatet som ska ansöka om tillstånd. Till ansökan behövs ett antal dokument bifogas. Vilka dokument som behöver bifogas skiljer sig beroende på om ansökan görs i egenskap av ett företag, förening eller annan juridisk person eller om ansökan görs i egenskap av privatperson eller enskild näringsverksamhet.

Förvaltarfrihetsbevis för föreståndare och ersättare

Du behöver bifoga ett förvaltarfrihetsbevis för föreståndaren respektive ersättaren för verksamheten. Ansöker du i egenskap av privatperson eller enskild näringsverksamhet ska ett sådant bevis även bifogas för sökanden. Ett förvaltarfrihetsbevis kan du få från överförmyndarnämnden eller överförmyndaren i din kommun. I vissa kommuner stämplar ett sådant intyg på personens personbevis. Kontakta din kommun som kan hjälpa dig vidare.

Registreringsbevis (vid företag, förening eller annan juridisk person)

Om du ansöker i egenskap av ett företag, förening eller annan juridisk person behöver du bifoga ett registreringsbevis. Av registreringsbeviset framgår bland annat om ett företag är i konkurstillstånd eller inte. Tillstånd meddelas nämligen inte den som är i konkurstillstånd. Kontakta Bolagsverket för att få ett registreringsbevis.

Intyg om konkursfrihet (vid privatperson eller enskild näringsverksamhet)

Tillstånd meddelas inte den som är i konkurstillstånd. Om du ansöker i egenskap av privatperson eller enskild näringsverksamhet behöver du därför bifoga ett intyg om konkursfrihet. Kontakta Bolagsverket för att då ett sådant intyg.

Bygglovshandlingar

Om du har ett beviljat bygglov för ditt hotell eller pensionat ska du bifoga detta till din ansökan. Om du inte har bygglovshandlingar när du skickar in din ansökan behöver du inte skicka in det i efterhand om handläggaren hos polisen inte särskilt begär det.

Ett tillstånd för att driva hotell eller pensionat är som huvudregel giltigt i fem år. Därefter behöver du ansöka om ett nytt tillstånd.

Ändra i nuvarande tillstånd

Du som driver ett hotell eller pensionat och som redan har ett tillstånd ska meddela polisen om omständigheterna ändras. Exempel på ändringar som ska meddelas polisen är

 • byte av föreståndare,
 • att en ny ersättare har tillkommit,
 • att en tidigare ersättare har slutat,
 • ändringar i antal rum och/eller bäddar,
 • uppdaterade kontaktuppgifter.

När du meddelar en ändring av ditt nuvarande tillstånd tänk då på följande:

 • uppge tillståndets ärendenummer. Ärendenummer är detsamma som tillståndets unika diarienummer. Du hittar det på ditt nuvarande tillstånd (t.ex. A123.123/2000).
 • om du vill byta föreståndare eller ersättare behöver du bifoga ett förvaltarfrihetsbevis för den nya föreståndaren eller ersättaren. Ett förvaltarfrihetsbevis kan du få från överförmyndarnämnden eller överförmyndaren i din kommun. I vissa kommuner stämplar ett sådant intyg på personens personbevis. Kontakta din kommun som kan hjälpa dig vidare.
 • om ditt nuvarande tillståndsbevis är utfärdat innan 2015 bifoga en kopia på det.

Återkalla tillstånd

Om hotellet eller pensionatet upphör har du en skyldighet att anmäla detta till polisen som därefter återkallar tillståndet. Detsamma gäller om du av olika anledningar inte längre vill använda tillståndet eller om det efter att du fått tillståndet uppkommer några hinder mot att starta verksamheten. Det är den som står som tillståndshavare som är den som ska begära en återkallelse av tillståndet.

Vid en begäran om återkallelse av tillståndet behöver du uppge tillståndets ärendenummer. Ärendenummer är detsamma som tillståndets unika diarienummer. Du hittar det på ditt nuvarande tillståndsbevis (t.ex. A123.123/2000)

Avgift för handläggning av ditt ärende

En ansökan om tillstånd för att driva ett hotell eller pensionat kostar 4 600 kr. Avgiften tas ut för att vi ska handlägga din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. Du har möjlighet att betala avgiften med kort direkt i e-tjänsten, eller välja att få en inbetalningsavi skickad till dig.

Att meddela ändringar i ett nuvarande tillstånd är kostnadsfritt, likaså att begära en återkallelse av nuvarande tillstånd.

Blanketter

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i en blankett som du skickar till oss.