Sök tillstånd för att använda offentlig plats

Du behöver ofta tillstånd för att använda en offentlig plats, som en gata, trottoar eller park.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Ansök och betala via e-tjänst

Om du ska ansöka om tillstånd för uteservering, byggetablering eller filminspelning är det smidigast att använda våra e-tjänster. I e-tjänsterna kan du betala avgiften för ansökan med betalkort. 

Sök tillstånd för uteservering

Sök tillstånd för byggetablering 

Sök tillstånd för filminspelning

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför detaljplanen ska du istället ansöka om tillstånd hos Trafikverket.

Sök tillstånd enligt väglagen hos Trafikverket

Offentlig plats – exempel som kräver tillstånd

  • Uteservering.
  • Filminspelning.
  • Placering av skylt, bord, tält eller scen.
  • Insamling av pengar i bössor eller liknande (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).
  • Försäljning på offentlig plats. På vissa platser tillåter kommunen försäljning/torghandel utan polistillstånd. Kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller.
  • Byggetablering (t.ex. placering av container, byggsäck eller byggnadsställning).
  • Störande buller. Exempelvis pålning, nitning och stenkross (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).
  • Affischering (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).

Du behöver inte tillstånd om platsen bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Tänk på att söka i god tid

Under handläggningen skickas ofta remisser (förfrågan om synpunkter) till kommunen och andra berörda myndigheter.

Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar den.

Blanketter

Det enklaste är att använda våra e-tjänster men om du ska ansöka om tillstånd för annan verksamhet på offentlig plats använder du någon av blanketterna nedan.

1. Spara eller skriv ut blanketten och fyll sedan i den

Sök tillstånd för att använda offentlig plats (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för att använda offentlig plats (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider 

3. Betala avgiften 

För att få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Om du använder en e-tjänst kan du betala direkt med betalkort. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgift för att söka tillstånd att använda en offentlig plats är 870 kronor. Avgiften för att söka tillstånd för insamling av pengar är 320 kronor. (Om ditt ärende är omfattande kan du behöva betala en högre avgift.) 

Du får inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås.

4. Du får ett besked 

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter Stäng

Vid ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Detta gäller även de personuppgifter du uppger om andra. De personuppgifter som lämnas i och med ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till en kommun då kommunen ska yttra sig i ärendet enligt ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 

Ordningslagen, Sveriges riksdag