Sök
Stäng Meny

Använda offentlig plats – sök tillstånd

Du behöver ofta tillstånd för att använda en offentlig plats. Tillstånd krävs exempelvis för att ställa upp en uteservering, byggetablering eller skyltar. Tillstånd krävs bara för offentlig plats inom detaljplanelagt område.

Just nu är handläggningstiden längre än normalt

Just nu är det många som ansöker om tillstånd. Det kan därför ta längre tid innan du får ett beslut om användande av offentlig plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Tänk på att ansöka i god tid.

Ansök och betala via e-tjänst

I e-tjänsten kan du ansöka om tillstånd för all typ av användning av offentlig plats, förutom filminspelning, som är en separat e-tjänst: Sök tillstånd för filminspelning


Observera att e-tjänsten endast gäller tillstånd att använda platsen. Gäller ansökan annat än att bara ställa upp något kan det vara en allmän sammankomst eller offentlig tillställning du ska anordna. 


Checklista innan du startar

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer så ska du använda vår blankett istället. 

Jag har förberett filer som ska bifogas

Du behöver bifoga en skiss i e-tjänsten som visar placeringen av det som ska ställas upp på platsen i förhållande till omgivningen. Skissen ska även visa mått på det som ska ställas upp på platsen.

Starta e-tjänsten tillstånd för offentlig plats

När krävs tillstånd?

Exempel på användande av offentlig plats där tillstånd oftast krävs:

  • byggetablering,
  • filminspelning,
  • uteservering och
  • placering av skyltar eller uppställning av bord, tält, scen eller liknande.

Om kommunen kräver det behövs tillstånd från polisen för vissa typer av användande av offentlig plats. Här är några exempel:

  • affischering,
  • insamling av pengar i bössor eller liknande,
  • försäljning och torghandel och
  • störande buller som exempelvis pålning, nitning och stenkross.

Här behöver du kontrollera med din kommun om de kräver ett polistillstånd.

Du behöver inte tillstånd om platsen bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Om platsen ska användas för att anordna en sammankomst eller tillställning som är öppen för allmänheten att delta i, till exempel demonstration, högtidsfirande eller tivoli, ska du söka tillstånd för allmän sammankomst eller offentlig tillställning istället. 

Blanketter

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du fylla i en blankett som du skickar till polisen.

Tänk på att söka i god tid

Under handläggningen skickas ofta förfrågan om synpunkter till kommunen och andra berörda myndigheter. Under vår och sommar är det många som söker samtidigt och det kan då ta längre tid att få ett beslut.

Avgift för att handlägga ditt ärende

Avgiften för att polisen ska handlägga ditt ärende om användande av offentlig plats är 870 kr, så länge det inte rör sig om insamling av pengar, då är avgiften istället 320 kr. Avgiften tas ut för att vi ska handlägga din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås..

Du har möjlighet att betala med kort direkt i e-tjänsten, eller välja att få en inbetalningsavi skickad till dig.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Detta gäller även de personuppgifter du uppger om andra. De personuppgifter som lämnas i och med ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till en kommun då kommunen ska yttra sig i ärendet enligt ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Relaterad information

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 
Ordningslagen, Sveriges riksdag