Sök
Stäng Meny

Filminspelning på offentlig plats – sök tillstånd, e-tjänst

Du behöver tillstånd från polisen för att få använda en offentlig plats för filminspelning. Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Tänk på att det tillstånd du får av Polismyndigheten endast avser tillstånd att använda platsen där filminspelningen ska äga rum. Övriga tillstånd kan fortfarande behövas, så som exempelvis tillstånd att använda drönare på vissa platser (Transportstyrelsen). Kontakt kan också behöva tas med Länsstyrelsen om inspelningen påverkar större vägar. På verksamt.se kan du läsa om tillstånd inom filmbranschen.

Ansök och betala via e-tjänsten

Sök tillstånd för filminspelning på offentlig plats via vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du betala avgiften för ansökan med betalkort.

Checklista innan du startar

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer så ska du använda vår blankett istället. 

Jag har förberett filer som ska bifogas

Du behöver bifoga följande filer i e-tjänsten:

  • Scenbeskrivning, där det framgår vad som ska ske på platsen.
  • Skiss som visar placering av utrustning på platsen i förhållande till omgivningen, till exempel kamerastativ, monitor, tält och fikabord.
  • Beskrivning av hur fordonstrafikanter och gångtrafikanter ska stoppas och en skiss på placering av flaggvakter (om det är aktuellt).

Starta e-tjänsten tillstånd för filminspelning

Avgift för handläggning av ditt ärende

Avgiften för att vi ska handlägga ditt ärende för filminspelning på offentlig plats är 870 kr. Om ditt ärende är omfattande kan du behöva betala en högre avgift. Du får inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås.

Du har möjlighet att betala med kort direkt i e-tjänsten, eller välja att få en inbetalningsavi skickad till dig.

Andra tillstånd kan behövas

Om pyroteknik kommer att användas i samband med filminspelningen så krävs ett särskilt tillstånd för det. Du har möjlighet att ansöka om tillståndet direkt i e-tjänsten för filminspelning, eller att skicka in en ansökan via blankett i efterhand. Avgiften för en ansökan om tillstånd för användning av pyroteknik är 870 kr. Blanketten finns på tillståndssidan för fyrverkerier

Om det ska avlossas lösa skott från ett vapen som kräver licens så krävs tillstånd för skottlossning.

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Detta gäller även de personuppgifter du uppger om andra. De personuppgifter som lämnas i och med ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till en kommun då kommunen ska yttra sig i ärendet enligt ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter