Sök

Ansök om tillstånd att använda ordningsvakter

Om du vill använda ordningsvakter måste du som huvudregel ansöka om tillstånd hos polisen. För att få tillstånd ska det finnas behov av ordningsvakter för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Tillståndet gäller i högst 3 år.

När behövs tillstånd att använda ordningsvakter?

Som huvudregel krävs det tillstånd för att få använda ordningsvakter. Tillstånd behövs om du vill använda ordningsvakter för exempelvis på

 • platser, områden eller verksamheter som motsvarar de tidigare så kallade LOV 3-områdena, till exempel torg, gallerior och kollektivtrafik
 • lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till
 • bad- och campingplatser
 • cirkusföreställningar.

Särskilt om serveringstillstånd, allmän sammankomst och offentlig tillställning

Om du har ett serveringstillstånd och kommunen genom villkor ställt krav på att du ska använda ordningsvakter, behöver du inte ansöka särskilt om tillstånd att använda ordningsvakter.

Detsamma gäller om du har fått ett beslut om tillstånd eller bevis om anmälan att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Om polisen genom villkor ställt krav på att du som arrangör ska använda ordningsvakter, behöver du inte ansöka särskilt om det.

Obs! Ordningsvakter får i dessa fall bara användas i enlighet med villkoren. Om du vill använda ordningsvakter utöver vad som framgår av villkoren, exempelvis under andra tjänstgöringstider, behöver du alltså också ansöka om tillstånd enligt lagen om ordningsvakter.

Börja alltid med att ansöka om serveringstillstånd eller tillstånd för det arrangemang du ska anordna. Invänta därefter beslut och eventuella villkor från polisen eller kommunen innan du ansöker om ytterligare tillstånd för att använda ordningsvakter.

Ansök om tillstånd att anordna arrangemang.

När behövs inte tillstånd att använda ordningsvakter?

I vissa situationer behövs inte tillstånd att använda ordningsvakter. Undantag från huvudregeln, då tillstånd inte behövs, är om

 • det framgår av lag att ordningsvakter får arbeta där. Dessa lagar är:
  - lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol och 5 kap. 15 § rättegångsbalken
  - lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner
  - lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden
  - lagen (2021:77) om säkerhetskontroll på frivårdskontor
  - lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.
 • ordningsvakterna arbetar i polisens egen verksamhet genom att vara antingen upphandlade eller anställda av Polismyndigheten.

Särskilt om serveringstillstånd, allmän sammankomst och offentlig tillställning

Om du har ett serveringstillstånd och kommunen genom villkor ställt krav på att du ska använda ordningsvakter, behöver du inte ansöka särskilt om tillstånd att använda ordningsvakter.

Detsamma gäller om du har fått ett beslut om tillstånd eller bevis om anmälan att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Om polisen genom villkor ställt krav på att du som arrangör ska använda ordningsvakter, behöver du inte ansöka särskilt om det.

Obs! Ordningsvakter får i dessa fall bara användas i enlighet med villkoren. Om du vill använda ordningsvakter utöver vad som framgår av villkoren, exempelvis under andra tjänstgöringstider, behöver du alltså också ansöka om tillstånd enligt lagen om ordningsvakter.

Börja alltid med att ansöka om serveringstillstånd eller tillstånd för det arrangemang du ska anordna. Invänta därefter beslut och eventuella villkor från polisen eller kommunen innan du ansöker om ytterligare tillstånd för att använda ordningsvakter.

Ansök om tillstånd att anordna arrangemang.

Övergångsperiod mellan 1 januari 2024 och 31 december 2025

Mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2025 kommer ordningsvakters förordnanden enligt den gamla lagen successivt att upphöra. Under denna övergångsperiod kan det finnas giltiga förordnanden och tillståndsområden enligt både den nya och gamla lagen.

Från och med 2026 kommer alla förordnanden och så kallade LOV 3-områden enligt den gamla lagen att ha upphört.

Beroende på om ordningsvakten har ett förordnande enligt den nya eller den gamla lagen gäller olika regler för var ordningsvakten får arbeta.

Ordningsvakter förordnade enligt den nya lagen (2024 eller senare)

Både helt nya ordningsvakter, som gått grundutbildning 2024 eller senare, och de ordningsvakter som gått fortbildning 2024 eller senare blir förordnade enligt den nya lagen.

Ordningsvakter som är förordnande enligt den nya lagen får arbeta där det:

 • finns ett tillstånd att använda ordningsvakter
 • finns villkor om krav på användning av ordningsvakter från polisen eller kommunen
 • enligt ordningslagen eller alkohollagen
 • framgår av lag att ordningsvakten får arbeta

Ordningsvakter förordnade enligt den gamla lagen om ordningsvakter

Ordningsvakter som har ett förordnande enligt den gamla lagen, före 2024, får arbeta på alla platser som är tillåtna enligt den nya lagen. Om de ska arbeta till exempel i säkerhetskontroller eller med ordningshållning på arena krävs dock att de gått de tidigare särskilda utbildningarna för sådana uppgifter.

De får också fortsätta arbeta på platserna som framgår av deras förordnande tills dessa löper ut (senast den 31 december 2025). Om ordningsvakter går fortbildningen får de dock därefter bara arbeta på platser som är tillåtna enligt den nya lagen.

Så här går ansökan till

1. Ansökan

Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd att använda ordningsvakter (PM 676.1). Du kan välja att fylla i den digitalt eller att skriva ut och fylla i den för hand.

PM 676.1 Ansökan om tillstånd att använda ordningsvakter (pdf, 2 MB)

PM 676.1 Ansökan om tillstånd att använda ordningsvakter (för utskrift) (pdf, 182 kB)

I ansökan ska du motivera varför den allmänna ordningen och säkerheten eller tryggheten på den aktuella platsen, i området eller verksamheten kan förbättras av att ordningsvakter arbetar där.

Det ska också tydligt framgå vilken geografisk yta som ansökan avser. Du behöver därför bifoga en karta eller ritning till ansökan.

Skicka ansökan via e-post eller vanlig post till polisregionen där platsen området, eller verksamheten finns.

Adress- och kontaktuppgifter

När du har skickat in ansökan kommer du att få information om hur ansökningsavgiften på 870 kronor ska betalas. När avgiften är betald påbörjas handläggningen.

2. Prövning av ansökan

Om det finns oklarheter i din ansökan kommer du att kontaktas för komplettering. Vid bedömningen av om det är ändamålsenligt med ordningsvakter tittar polisen särskilt på

 • vilken art och omfattning uppdraget ska ha
 • var ordningsvakternas uppdrag ska utföras
 • vilka möjligheter till ledning och kontroll polisen kommer att ha över ordningsvakternas arbete.

3. Beslut om tillstånd

Om polisen bedömer att förutsättningarna är uppfyllda får du ett beslut om tillstånd att använda ordningsvakter.

Beslutet kan förenas med villkor. Villkoren framgår av tillståndsbeslutet, och som tillståndshavare är du skyldig att följa dessa. Villkoren kan exempelvis innebära att du måste använda minst ett visst antal ordningsvakter eller att ordningsvakterna ska tjänstgöra vissa specifika tider.

Ett beslut om tillstånd att använda ordningsvakter gäller i högst 3 år. Om du vill förlänga tillståndet behöver du ansöka om förlängning. Ansökan måste komma in senast 4 veckor innan tillståndet löper ut för att du ska få fortsätta använda ordningsvakter tills polisen har prövat ansökan om förlängning.

Obs! Som tillståndshavare är du skyldig att informera tjänstgörande ordningsvakter om innehållet i tillståndet och på vilken plats det gäller.

Godkännande av fordon för transport

Ordningsvakter får under vissa förutsättningar transportera omhändertagna personer.

Fordon som ska användas för transport av omhändertagna personer måste vara anpassat för sådana transporter. Transportfordonet måste godkännas av polisen innan det får användas.

Fordon som används för transport av en omhändertagen person ska vara utrustat med

 • skydd som förhindrar insyn genom bilrutor till det utrymme där den omhändertagne är placerad under transporten,
 • skydd som förhindrar att den omhändertagne kan skada eller på annat sätt fysiskt störa fordonets förare under transporten, och
 • första hjälpen-utrustning

Ansökan om godkännande av transportfordon ska göras av fordonets registrerade ägare. Ansök om godkännande genom att fylla i blanketten Ansökan om godkännande av fordon för transport (PM 679.1). Du kan välja att fylla i den digitalt eller att skriva ut och fylla i den för hand.

Ansökan om godkännande av fordon för transport (pdf, 189 kB)

I ansökan ska du visa de anpassningar av fordonet som har gjorts. Skicka ansökan och bilagor via e-post eller vanlig post till den polisregion där transporterna med fordonet i huvudsak planeras att utföras. Ansökan är avgiftsfri.

Adress- och kontaktuppgifter

Upplysningsskyldighet

Som tillståndshavare är du skyldig att upplysa polisen om förändringar som kan påverka förutsättningarna för tillståndet. Upplysningar ska lämnas om det till exempel skett en stor ökning eller minskning av ordningsstörningar i området eller om verksamheten har bytt ägare.

Fyll i blanketten Upplysningar om ändrade förutsättningar (PM 676.3) och skicka till polisregionen som beslutat om tillståndet.

Anmälan upplysning om ändrade förutsättningar för tillstånd (för dator) (pdf, 2 MB)

Anmälan upplysning om ändrade förutsättningar för tillstånd (för utskrift) (pdf, 147 kB)

Frågor om ansökan

Har du frågor? Svar på vanliga frågor.

Har du andra frågor om din ansökan ska du vända dig till polisregionen där området, platsen eller verksamheten ligger. Kontaktuppgifter till polisregionerna.

Information om personuppgiftsbehandling

Vid ansökan om tillstånd att använda ordningsvakter behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du uppger i formulären i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning och för att utföra de uppgifter som följer av lagen (2023:421) om ordningsvakter. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter.