Sök
Stäng Meny

Frågor och svar om nya lagen om ordningsvakter

Här finns frågor och svar gällande den nya lagen. Frågorna kommer att uppdateras kontinuerligt under hösten 2023.

Jag vill använda ordningsvakter

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och en ny förordning om ordningsvakter att gälla. Här finns frågor och svar om tillstånd för att använda ordningsvakter.

Varför behövs det tillstånd att använda ordningsvakter?

Svar: Reglerna om tillstånd införs för att Polismyndigheten i större utsträckning än tidigare ska kunna leda ordningsvakterna i det nya bredare uppdraget att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och verka trygghetsfrämjande.

Vem kan ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter?

Svar: Både enskilda och juridiska personer (till exempel näringsidkare, kommuner, myndigheter och sjukhus) kan ansöka om tillstånd att få använda ordningsvakter.

När krävs tillstånd att använda ordningsvakter?

Svar: Från och med den 1 januari 2024 krävs det som utgångspunkt tillstånd att använda ordningsvakter. I vissa fall krävs dock inte tillstånd:

 • När rätten att använda ordningsvakter redan framgår av lag, det vill säga vid säkerhetskontroller i domstol, vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner, vid Sametingets offentliga sammanträden, på frivårdskontor, vid in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet och i domstol för att upprätthålla ordningen enligt 5 kap. 15 § rättegångsbalken.
 • När användning av ordningsvakter redan har villkorats i beslut som gäller allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller serveringstillstånd. Om det inte finns något sådant villkor måste du ansöka om tillstånd för att använda ordningsvakter.
 • Fram till utgången av år 2025 krävs det i vissa fall heller inte tillstånd för den som redan idag använder ordningsvakter, se ”Jag använder ordningsvakter redan idag”.

Behöver exempelvis en kommun tillstånd att använda ordningsvakter för andra uppgifter än säkerhetskontroll vid ett offentligt sammanträde?

Svar: Ja, tillstånd krävs om ordningsvakten ska användas för andra ordningshållande uppgifter i kommunens lokaler än vid säkerhetskontroll. Undantag från tillståndskravet gäller bara de ändamål som lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner anger.

Får jag använda fler ordningsvakter än vad som villkorats i beslutet för den allmänna sammankomsten, offentliga tillställningen eller serveringstillståndet?

Svar: Ja, fler ordningsvakter får användas, om det inte i villkoret har angetts ett högsta antal ordningsvakter.

Kan jag ansöka om tillstånd att använda bara en ordningsvakt för en kväll?

Svar: Ja, det går att ansöka om tillstånd för en kväll. Polismyndigheten gör dock bedömningen om det räcker med en ordningsvakt.

Hur ansöker jag om tillstånd att använda ordningsvakter?

Svar: Ansökan ska göras på visst formulär. Närmare information kommer att publiceras på polisen.se under hösten/vintern 2023. Ansökan kan göras från den 1 januari 2024.

Vad kostar en ansökan om tillstånd att använda ordningsvakter?

Svar: Avgiften är 870 kr.

Hur länge gäller ett tillstånd att använda ordningsvakter?

Svar: Ett tillstånd kan gälla i högst tre år.

Vad händer om tillståndsinnehavaren inte följer villkoren i tillståndet?

Svar: Om villkoren inte följs kan tillståndet komma att återkallas. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett meddelat villkor kan även dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa fall utgör inte brott.

Vad gör jag när tillståndet att använda ordningsvakter löper ut?

Svar: Du kan ansöka om ett nytt tillstånd eller förlängning av det gällande tillståndet, om förutsättningarna för det är uppfyllda. Ny ansökan och ansökan om förlängning ska göras på vissa formulär och ges in till Polismyndigheten. Information om hur du ska gå till väga kommer att läggas ut på polisen.se under hösten/vintern 2023.

Kan jag fortsätta använda ordningsvakter om mitt tillstånd gått ut men jag har ansökt om förlängning?

Svar: Om du har ansökt om förlängning av tillståndet senast fyra veckor innan giltighetstiden för det befintliga tillståndet löper ut, kan du fortsätta använda ordningsvakter tills Polismyndigheten prövat ansökan om förlängning.

Jag använder ordningsvakter redan idag

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och en ny förordning om ordningsvakter att gälla. Här finns frågor och svar om vad som gäller för dig som redan använder ordningsvakter.

Observera att i de fall du anlitar ordningsvakter som är förordnade enligt den nya lagen krävs det som huvudregel att du har tillstånd att använda ordningsvakter. Du kan därför behöva ansöka om tillstånd redan i början av 2024. Information om hur du ansöker om tillstånd publiceras på polisen.se senare under december 2023. Ansökan kan göras från och med den 1 januari 2024.

Jag har ett tillstånd om allmän sammankomst/offentlig tillställning enligt ordningslagen och har ordningsvakter som arbetar där enligt 2 § 1 eller 2 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Tillståndet är inte villkorat med att jag måste använda ordningsvakter. Kan jag ändå använda ordningsvakter på samma plats från den 1 januari 2024?

Svar: Du kan använda ordningsvakter som är förordnade enligt 2 § den gamla lagen på samma plats även efter årsskiftet. Dessa ordningsvakter får fortsätta att tjänstgöra på de platser som framgår av deras förordnande fram till dess att deras förordnande löper ut, om det inte dessförinnan har återkallats, men allra längst till den 31 december 2025.

För att ordningsvakter – som är förordande enligt den nya lagen – ska kunna tjänstgöra där krävs dock antingen att ditt tillstånd enligt ordningslagen är villkorat med ordningsvakter eller att du har fått tillstånd att använda ordningsvakter enligt den nya lagen (2023:421) om ordningsvakter.

Jag har ett tillstånd om allmän sammankomst/offentlig tillställning enligt ordningslagen som är villkorat med att jag måste använda ordningsvakter. Förväntas jag göra något med anledning av den nya lagen om ordningsvakter?

Svar: Eftersom ditt tillstånd enligt ordningslagen är villkorat med att ordningsvakter ska tjänstgöra där kan du fortsätta att använda ordningsvakter i enlighet med villkoret och anlita både ordningsvakter som är förordnade enligt 2 § den gamla lagen, men också ordningsvakter som har förordnats enligt den nya lagen.

Jag anlitar idag ordningsvakter som arbetar på bad- och campingplatser och i lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel och lek m.m. enligt 2 § 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Kan jag använda ordningsvakter på samma plats från 1 januari 2024?

Svar: Du kan använda ordningsvakter som är förordnade enligt 2 § den gamla lagen på samma platser även efter årsskiftet. Dessa ordningsvakter får fortsätta att tjänstgöra på de platser som framgår av deras förordnande fram till dess att deras förordnande löper ut, om det inte dessförinnan har återkallats, men allra längst till den 31 december 2025.

För att ordningsvakter – som blivit förordnade enligt den nya lagen – ska kunna tjänstgöra på dessa platser krävs dock tillstånd enligt den nya lagen (2023:421) om ordningsvakter.

Jag har ett serveringstillstånd och har ordningsvakter som arbetar enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter hos mig. Serveringstillståndet är inte villkorat med att jag måste använda ordningsvakter. Kan jag ändå använda ordningsvakter på samma plats från den 1 januari 2024?

Svar: Du kan använda ordningsvakter som är förordnade enligt 2 § den gamla lagen på samma plats även efter årsskiftet. Dessa ordningsvakter får fortsätta att tjänstgöra på de platser som framgår av deras förordnande fram till dess att deras förordnande löper ut, om det inte dessförinnan har återkallats, men allra längst till den 31 december 2025.

För att ordningsvakter – som är förordande enligt den nya lagen – ska kunna tjänstgöra hos dig krävs dock antingen att ditt serveringstillstånd är villkorat med ordningsvakter eller att du har fått tillstånd att använda ordningsvakter enligt den nya lagen (2023:421) om ordningsvakter.

Jag har ett serveringstillstånd som är villkorat med att jag måste använda ordningsvakter. Förväntas jag göra något med anledning av den nya lagen om ordningsvakter?

Svar: Eftersom ditt serveringstillstånd är villkorat med att ordningsvakter ska tjänstgöra där kan du fortsätta att använda ordningsvakter i enlighet med villkoret och anlita både ordningsvakter som är förordnade enligt 2 § den gamla lagen, men också ordningsvakter som har förordnats enligt den nya lagen.

Jag anlitar idag ordningsvakter som arbetar i ett LOV 3-område. Kan jag använda ordningsvakter på samma plats från den 1 januari 2024?

Svar: Du kan använda ordningsvakter som är förordnade enligt 3 § den gamla lagen på samma plats även efter årsskiftet. Dessa ordningsvakter får fortsätta att tjänstgöra på de platser som framgår av deras förordnande fram till dess att deras förordnade löper ut, om det inte dessförinnan har återkallats, eller till dess att giltighetstiden för det så kallade LOV 3-området löper ut. Den längsta tiden en enskild ordningsvakt kan tjänstgöra på ett sådant område är den 31 december 2025 förutsatt att giltighetstiden för LOV 3-området inte löpt ut innan dess.

För att ordningsvakter – som blivit förordnande enligt den nya lagen – ska kunna tjänstgöra på dessa platser krävs dock tillstånd enligt den nya lagen (2023:421) om ordningsvakter.

Vad händer med de så kallade LOV 3-områdena som finns idag?

Svar: Enligt den gamla lagen ansökte den enskilde ordningsvakten om att bli förordnad för ett visst tjänstgöringsställe. På polisen.se framgår beslutade LOV 3-områden och giltighetstiden för dessa. När giltighetstiden upphör måste den som vill anlita ordningsvakter på det området ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter där. Förordnandena kan dock som längst gälla till och med den 31 december 2025.

Vad gäller när den anlitade ordningsvaktens förordnande löper ut och ordningsvakten beviljas ett nytt förordnande enligt den nya lagen?

Svar: Om du ska använda en ordningsvakt som har ett förordnande enligt den nya lagen, både den som förordnats för första gången och den som förordnats på nytt, behöver du som huvudregel ett tillstånd för att använda ordningsvakter. Detta gäller även om du redan använder ordningsvakter som är förordnande enligt den gamla lagen på samma plats. Tillstånd krävs inte om användandet av ordningsvakter framgår av lag eller av annan författning, t.ex. vid säkerhetskontroll i domstol, frivårdskontor m.m. Tillstånd krävs inte heller om du har ett beslut om allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen med villkor om ordningsvakter eller om du har ett serveringstillstånd enligt alkohollagen med villkor om ordningsvakter. Du får då använda ordningsvakter som förordnats enligt den nya lagen i enlighet med villkoret.

Jag vill bli ordningsvakt

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och en ny förordning om ordningsvakter att gälla. Här finns frågor och svar om förordnande av ordningsvakter.

Vad krävs enligt den nya lagen för att bli ordningsvakt?

Svar: Du ska ha fyllt 20 år, ha genomgått föreskriven utbildning för ordningsvakt och med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget. Det krävs inte svenskt medborgarskap.

Vad kostar det att ansöka om ett förordnande som ordningsvakt?

Svar: Ansökningsavgiften är 870 kr.

Hur länge gäller ett förordnande enligt den nya lagen?

Svar: Högst fem år.

Var får jag tjänstgöra om jag blir förordnad enlig den nya lagen?

Svar: Du får tjänstgöra där det

 1. finns ett tillstånd att använda ordningsvakter.
 2. följer av lag eller annan författning d.v.s.
  a) vid säkerhetskontroller i domstol,
  b) vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner,
  c) vid Sametingets offentliga sammanträden,
  d) på frivårdskontor,
  e) vid in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet och
  f) i domstol för att upprätthålla ordningen enligt 5 kap. 15 § rättegångsbalken.
 3. villkorats om ordningsvakter i ett beslut som gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt ordningslagen eller serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Vad kostar utbildningen och hur lång är den?

Svar: Grundutbildningen kommer från den 1 januari 2024 att kosta 10 000 kr exklusive moms (12 500 inklusive moms) och omfatta minst 160 timmar. En ordningsvakt måste vart femte år gå en fortbildning för att få ett nytt förordnande. Fortbildningen kostar 5 000 kr exklusive moms(6 250 kr inklusive moms). Omfattningen kommer att anges i Polismyndighetens nya föreskrifter för ordningsvakter i slutet av år 2023.

Jag är förordnad som ordningsvakt

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och en ny förordning om ordningsvakter att gälla. Här finns frågor och svar om vad som gäller för dig som redan är förordnad som ordningsvakt.

Gäller förordnandet efter den 1 januari 2024?

Svar: Förordnandet är giltigt tills giltighetstiden på förordnandet löper ut – men som längst till den 31 december 2025 enligt övergångsbestämmelserna till den nya lagen.

Exempel: Ett förordnande som gäller till den 31 maj 2025 upphör att gälla den 31 maj 2025. Gäller förordnandet till den 20 mars 2026 upphör förordnandet att gälla den 31 december 2025.

Var får jag tjänstgöra från den 1 januari 2024?

Svar: Du får fortsätta att tjänstgöra på de platser som framgår av ditt nuvarande förordnande. Du får även tjänstgöra där det finns ett tillstånd enligt den nya lagen att använda ordningsvakter.

Behöver jag som redan är förordnad göra något med anledning av den nya lagen?

Svar: Ja, du behöver genomgå en kompletterande utbildning under hösten 2023 för att ha rätt kompetens för att kunna utföra nya uppgifter som följer av den nya lagen. Särskild information om den kompletterande utbildningen har skickats ut till samtliga förordnade ordningsvakter. Om förordnandet löper ut inom kort kan kunskaperna istället erhållas genom en fortbildning.

Vad händer om jag inte genomför den kompletterade utbildningen?

Svar: Du saknar då rätt kompetens för att utföra de nya uppgifterna och får inte utföra dem.

Vad kostar den kompletterande utbildningen och var hålls den?

Svar: Den är kostnadsfri under 2023 och är digital.

Behöver jag fortfarande ha med mig mitt bevis om förordnande vid tjänstgöring, trots att all rapportering sker i Nova?

Svar: Ja, du ska kunna visa upp sitt bevis om förordnande om någon begär det. Den nya lagen och rapporteringen i Nova innebär ingen förändring.

Jag har nyss gått fortbildning, behöver jag gå ny fortbildning redan under 2024?

Svar: Du behöver gå ny fortbildning i samband med att ditt förordnade löper ut. På grund av övergångsbestämmelserna till den nya lagen gäller ett förordnande enligt den gamla lagen som längst till den 31 december 2025. Det innebär att samtliga ordningsvakter behöver förordnas enligt den nya lagen under åren 2024 och 2025.

För att förordnas på nytt behöver du genomgå en ny fortbildning med det innehåll som regleras i Polismyndighetens föreskrifter på området.

Vad kostar den nya fortbildningen och hur lång kommer den att vara?

Svar: Från den 1 januari 2024 kommer fortbildningen att kosta 5 000 kr. Fortbildningens omfattning kommer att fastställas i Polismyndighetens kommande föreskrifter i slutet av år 2023.

Vad händer med de tidigare särskilda utbildningarna?

Svar: De tidigare särskilda utbildningarna, den så kallade arenautbildningen och utbildningen för säkerhetskontroll i domstol, kommer att tas bort. Från den 1 januari 2024 kommer motsvarande moment i stället att ingå i grundutbildningen och fortbildningen.

Vad kostar den nya särskilda utbildningen och hur lång kommer den att vara?

Svar: Från den 1 januari 2024 kommer den särskilda utbildningen att kosta 5 000 kr. Omfattningen av den särskilda utbildningen för transport av omhändertagna personer kommer att fastställas i Polismyndighetens kommande föreskrifter i slutet av år 2023.

Ordningsvaktens uppdrag och befogenheter

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och en ny förordning om ordningsvakter att gälla. Här finns frågor och svar om ordningsvaktens uppdrag och befogenheter.

Vad betyder det att ordningsvakten enligt den nya lagen får användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet?

Svar: Ordningsvakter ska kunna hjälpa Polismyndigheten i uppdraget att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. För att förtydliga detta ändras ordningsvaktens uppdrag i den nya lagen. Förändringen innebär dock inte att ordningsvakter ska användas för uppgifter som kräver polisiär kompetens.

Ordningsvakter ges en större roll i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Genom sin närvaro på platser där allmänheten vistas kan de medverka till att tryggheten ökar. Deras närvaro kan och medföra att brott förebyggs och motverkas på flera sätt. De kan exempelvis ingripa i ett tidigt skede vid ordningsstörningar eller rapportera händelser och iakttagelser till Polismyndigheten.

Innebär den nya lagen nya arbetsuppgifter för ordningsvakter?

Svar: Ordningsvakter kan användas för fler ändamål än tidigare. Ordningsvakter kan enligt den nya lagen användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. De får även fler befogenheter, då de framöver får förstöra beslagtagen alkohol, genomföra kroppsvisitation för att fastställa någons identitet och i vissa fall transportera omhändertagna personer.

För att ha rätt kompetens för att utföra de nya uppgifterna måste ordningsvakter som har ett giltigt förordnande genomgå en kompletterande utbildning eller fortbildning.

När får en ordningsvakt, efter beslut av Polismyndigheten, förstöra alkohol?

Svar:

 • Om ordningsvakten tjänstgör vid en allmän sammankomst (t.ex. en konsert) eller en offentlig tillställning (t.ex. ett idrottsevenemang) och påträffar en person som dricker eller innehar alkohol och det inte är tillåtet enligt de villkor som framgår av tillståndsbeviset eller bevis om anmälan. Värdet på alkoholen måste dock vara ringa (upp till ca 5 000 kr) för att ordningsvakten ska få förstöra alkoholen.
 • Om ordningsvakten tjänstgör inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel (t.ex. en tågstation eller i kollektivtrafiken) och påträffar en person som dricker alkohol där det inte är tillåtet. Värdet på alkoholen måste dock vara ringa (upp till ca 5 000 kr) för att ordningsvakten ska få förstöra alkoholen.

Får en ordningsvakt förstöra alkohol som påträffas i en krogkö?

Svar: Nej, i regel inte. Ordningsvakter får bara förstöra alkohol om de tjänstgör vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Krogköer eller köer till ett evenemang är vanligtvis inte en del av en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Ordningsvakter får ingripa mot ordningsstörningar som är i direkt anslutning till en verksamhet som har tillstånd att använda ordningsvakter (jfr Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter, FAP 670-1). Att någon dricker alkohol i en kö till en krog eller liknande är dock inte per automatik en sådan ordningsstörning som gör att ordningsvakter kan ingripa.

Kan en polis ge anvisning till ordningsvakter att utföra andra uppgifter än sådana som de är anlitade för?

Svar: En ordningsvakt är skyldig att följa en polismans anvisningar. Det gäller dock inte om det är uppenbart att anvisningen inte angår tjänstgöring som ordningsvakt eller om den strider mot lag eller annan författning. I normala fall bör anvisningen inte gå utanför ordningsvaktens ordinarie uppdrag och geografiska verksamhetsområde. I undantagsfall och när det är nödvändigt ur ett samhällsperspektiv kan det dock bli aktuellt för en ordningsvakt att utföra uppgifter som till viss del ligger utanför det egentliga uppdraget. Exempel på sådana situationer kan vara större olyckshändelser, terrordåd eller andra allvarliga händelser.

Kan Polismyndigheten anställa egna ordningsvakter?

Svar: Polismyndigheten har en möjlighet att anställa egna ordningsvakter. Arbete pågår med hur en sådan anställning kan komma att se ut.

Vilka arbetsuppgifter får en ordningsvakt genomföra efter en fortbildning som genomgåtts under år 2024 och 2025?

Svar: En ordningsvakt som genomgått fortbildning med godkänt resultat under 2024 och 2025 har med stöd av 4 kap. 1 § och punkten 7 i övergångsbestämmelserna i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2023:18) om ordningsvakter rätt att tjänstgöra i säkerhetskontroller, in- och utpasseringskontroller och arbete med folksamling. Detta gäller oavsett om ordningsvakten har ett giltigt förordnande utfärdat med stöd av den gamla eller den nya lagen om ordningsvakter.

Det innebär att en ordningsvakt kan tjänstgöra i säkerhetskontroller, in- och utpasseringskontroller och arbete med folksamling även om denne har ett förordnande som utfärdats med stöd av den gamla lagen, förutsatt att förordnandet fortfarande är giltigt. Vid tillsyn behöver ordningsvakten uppge att han eller hon har genomfört godkänd fortbildning. Den som utför tillsynen kan kontrollera uppgifterna internt.