Sök

Vad är en ordningsvakt och vad gör de?

Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning. De arbetar på flera ställen – gator och torg, sjukhus, i kollektivtrafiken och på domstolar. Ordningsvakter står under polisens ledning och är skyldiga att följa polismans anvisning.

Uppdraget

En ordningsvakts grundläggande uppgift är att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Syftet med ordningsvakternas uppdrag är att de på ett så bra sätt som möjligt ska kunna komplettera polisens ordningshållande arbete. Ordningsvakterna kan även hjälpa polisen i det brottsförebyggande arbetet. De står under polisens ledning och är skyldiga att följa polismäns anvisningar i tjänsten.

Ordningsvakter i tjänst företräder det allmänna oavsett om de är anställda av en privat, kommunal, regional eller statlig aktör. Det innebär bland annat att de precis som poliser har ett tjänstemannaskydd, men också att de kan dömas för tjänstefel.

Arbetsplatser

Ordningsvakter får arbeta på platser där

 • polisen beslutat om tillstånd att använda ordningsvakter enligt lagen om ordningsvakter
 • polisen beslutat om tillstånd enligt ordningslagen och genom villkor ställt krav på att arrangören ska använda ordningsvakter
 • det finns serveringstillstånd och kommunen genom villkor ställt krav på att tillståndshavaren ska använda ordningsvakter
 • det framgår av lag att ordningsvakter får arbeta där. Dessa platser är: vid säkerhetskontroller i domstol eller för att upprätthålla ordningen i rättssal, vid säkerhetskontroller på offentliga sammanträden i kommuner, vid Sametingets offentliga sammanträden, på frivårdskontor och vid in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

Befogenheter

Ordningsvakter får bland annat

 • omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan
 • avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.
 • genomföra kroppsvisitation av säkerhetsskäl eller för att fastställa identitet om de har envarsgripit, omhändertagit eller ska avlägsna en person
 • efter beslut av polisbefäl transportera personer som har omhändertagits för ordningsstörning eller berusning till arrest eller sjukhus
 • beslagta alkohol av ringa värde och efter beslut av polisman förstöra den
 • genomföra säkerhetskontroller i exempelvis domstol och vid offentliga sammanträden.

Ordningsvakter får, om det är nödvändigt för att lösa uppgiften, använda våld. Våldet måste dock stå i rimlig proportion till åtgärdens syfte.

Rapporterings- och underrättelseskyldighet

Ordningsvakter måste anmäla när de tjänstgör och rapportera sina ingripanden till polisen. De är också skyldiga att underrätta polisen när de får kännedom om brott eller annat som polisen bör känna till.

Tystnadsplikt

En ordningsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon fått veta i sitt arbete om enskildas personliga förhållanden eller omständigheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller för att bekämpa brott.

Klädsel och utrustning

En ordningsvakt ska ha sådan klädsel att det klart framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt, och inte kan förväxlas med en polis.

Ordningsvakters grundutrustning består av handfängsel och batong.

Uniform och utrustning för ordningsvakter

Utbildning

Grundutbildningen för ordningsvakter är 160 timmar. Fortbildningen, som genomförs innan någon förordnas på nytt, är 50 timmar. Det finns även en särskild utbildning för ordningsvakter som ska transportera personer som har omhändertagits.

Laglydnads- och lämplighetskrav

Bara laglydiga och lämpliga personer får arbeta som ordningsvakt. Innan någon antas till grundutbildningen görs kontroller i bland annat belastnings- och misstankeregistret. Den sökande ska även gå på en personlig intervju och göra fysiska tester.

Laglydnaden och lämpligheten som ordningsvakt prövas kontinuerligt av polisen under både utbildningen och tjänstgöringen. Om en ordningsvakt inte längre bedöms uppfylla kraven kan polisen återkalla förordnandet.

Ordningsvakter ska inte förväxlas med annan bevakningspersonal

Väktare

Tre väktare står i grupp och samtalar. En av dem tittar i en mobiltelefon.

Väktare arbetar med bevakning av t.ex. butiker eller personer. De har inga andra befogenheter än envar. De kan vara utrustade med bl.a. batong och handfängsel.

Skyddsvakt

Skyddsvakt med emblem med texten skyddsvakt på en vit skjorta. En kommunikationsradio hänger på skjortan där ovanför .

Skyddsvakter arbetar med bevakning av skyddsobjekt, t.ex. polisstationer, Försvarsmaktens anläggningar eller Riksdagens lokaler. De har våldsbefogenhet, får använda vissa tvångsmedel mot enskild och kan vara utrustade med skjutvapen och oc-spray.