Sök

Ny lagstiftning möjliggjorde insats vid gränsnära områden

Polisen i region Bergslagen samverkade med norsk politi och Tullverket under insatsen i gränsnära områden.

Polisen i region Bergslagen samverkade med norsk politi och Tullverket under insatsen i gränsnära områden. Bild: Sophia Jiglind

En regional gränsinsats genomfördes på fem kontrollplatser i region Bergslagen under eftermiddagen och kvällen den 30 november. “Syftet var att avdelningarna ska få testa på den nya lagstiftningen om gränsnära områden“, säger polisinsatschefen.

Den 1 augusti 2023 trädde den nya lagstiftningen kring gränsnära områden i kraft i Sverige. Lagstiftningen möjliggör svenska myndigheters förmåga att bekämpa brott i gränsnära områden och kontrollera utlänningars vistelserätt i landet. Polismyndigheten ges med andra ord större befogenheter att agera i den här typen av områden.

Med denna nya lagstiftning i ryggen kunde flera olika avdelningar inom polisen i region Bergslagen tillsammans med norska politi och Tullverket genomföra områdets första insats.

– Den nya lagstiftningen är väldigt bra och syftet med den här insatsen är att personalen från de olika avdelningarna skulle få testa på den i våra gränsnära områden. Det är nytt och lite ovant. I Skåne har de haft en del liknande insatser sedan augusti, men i Bergslagen är vi först ut, säger Joakim Kristiansen.

Får jobba som svensk polis

De fem olika platserna som noga utsågs under kontrollen var E18 Hån, riksväg 61 vid Eda, E16 Vittjärn, länsväg 1054 Stöten och slutligen riksväg 70 vid Flötningen.

– Vi har genom Prümrådsbeslutet, artikel 17, begärt stöttning av norska kollegor och fått godkänt. Så i ett brottsförebyggande syfte har de fått svensk polis befogenheter och lyder under svensk ledning i insatsen. Den har vi inte fått till så många gånger tidigare, men de har varit i Höljes under rallycross-VM bland annat. Med det sagt, det har handlat om evenemang – detta är första gången de är med på en insats. Detta kommer bana väg för att vi ska kunna ha ett längre gränsöverskridande samarbete.

Just region Bergslagen har en lång gräns mot Norge och flera områden löper risk för att vara sårbara då kriminella använder dessa för att passera genom länderna, antingen med illegala varor så som vapen och narkotika, människor eller för att begå brottsliga handlingar. Det kan även vara internationella brottsnätverk som utnyttjar gränsnära områden till sin fördel. Därav är det av största vikt att genomföra kontinuerliga kontroller.

Övervakning från luften

Inför insatsen den 30 november fattades även beslut om att använda UAS, i folkmun drönare, enligt kamerabevakningslagen 14 c §, för att kunna kontrollera större områden ovanifrån. Där kunde det handla om att iaktta saker som stack ut från det normala, exempelvis bilister som försökte undvika kontrollplatsen.

– Vi kontrollerade fordon och personer. Det är viktigt att ha med sig att vi inom Polismyndigheten måste ha en grund för att genomföra detta och då är det ett år i straffskalan. Vi kan selektera genom att ha någonting bakomliggande på dem, exempelvis underrättelser eller lokalkännedom. Det kan handla om att det transporteras stöldgods i vissa typer av fordon, då kan vi selektera ut dem lite grann, göra husrannsakan i fordonet och visitera personer, säger Joakim Kristiansen, som också betonar vikten av att ha med sig UAS-piloter under insatsen.

– UAS:en som vi har med oss i dag gör att vi direkt kan se ifall någon bilist gör någonting avvikande eller kommer in från något annat håll. Det är ett oerhört viktigt hjälpmedel. Insatsen blev lyckad och bra att vi fick möjlighet att använda oss av den nya lagstiftningen och samarbeta med norsk politi och Tullverket.

Insatsen renderade i följande:

  • 10 husrannsakan i fordon enligt 8§ lagen om polisiära befogenheter i gränsnära områden.
  • 19 kroppsvisitationer enligt 8§ lagen om polisiära befogenheter i gränsnära områden.
  • 46 inre utlänningskontroller.
  • 4 rattfyllerier under påverkan av narkotika.
  • 3 grova olovliga körningar.

Prümrådsbeslutet

Artikel 17 innehåller bestämmelser om gemensamma insatser som syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga brott.

Enligt artikel 17.1 kan de behöriga myndigheter som medlemsstaterna utser i dessa syften inrätta gemensamma patruller och genomföra andra gemensamma insatser där tjänstemän från andra medlemsstater deltar i insatser på en annan medlemsstats territorium.

Enligt artikel 17.2 får den stat där insatserna äger rum (värdstaten) i enlighet med sin lagstiftning och med den utsändande statens medgivande, ge andra medlemsstaters tjänstemän rätt att utöva verkställande befogenheter i samband med gemensamma insatser. Värdstaten får också, när det är tillåtet enligt dess nationella lagstiftning, bevilja utländska tjänstemän rätt att utöva verkställande befogenheter i enlighet med den utsändande medlemsstatens lagstiftning. Verkställande befogenheter får endast utövas under överinsyn av och i regel i närvaro av värdstatens tjänstemän. De utländska tjänstemännen ska lyda under lagstiftningen i värdstaten, som även ska ansvara för deras handlingar.

I artiklarna 17.3 och 17.4 anges att utländska tjänstemän ska iaktta de anvisningar som meddelas av värdstatens behöriga myndighet och att medlemsstaterna ska lämna förklaringar i vilka de praktiska aspekterna av samarbetet fastställs

Källa: Regeringen

Vad menas med gränsnära områden

Med gränsnära områden avses i denna lag (SFS 2023:474) följande platser och
områden i närheten av dem:
1. flygplatser och hamnar som har direktförbindelse med utlandet för
kommersiell gods- eller passagerartrafik,
2. järnvägsstationer som har direkt förbindelse med utlandet för kommersiell passagerartrafik,
3. broar för vägtrafik till eller från utlandet, och
4. gränsövergångsställen på allmänna vägar.

Källa: Riksdagen