Sök

Skärpta straff för brott gällande vapen och explosiva varor

Att inneha, hantera, förvara eller överlåta vapen och explosiva varor utan tillstånd ger stränga straff sedan årsskiftet. Ett grovt brott kan ge fängelse i mellan fyra och sju år. Ett synnerligen grovt brott kan ge fängelse i mellan sex och tio år.

– Straffskärpning är ett bra verktyg för att komma åt de kriminella nätverken. De flesta vapen beslagtas hos personer som är beredda att använda dem eller överlåta dem till någon som är beredd att använda dem. Om en person innehar ett illegalt skjutvapen räknas det ofta som grovt vapenbrott, säger Johan Gustafsson på polisens nationella skjutvapencenter.

Det är alltid olagligt att hantera illegala skjutvapen eller explosiva varor. Vapenbrott kan innebära att en person utan tillstånd exempelvis innehar, säljer, förmedlar, förvarar, gömmer, transporterar eller lånar ut vapen. Detsamma gäller för brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Fler åtal om överlåtelse

Idag avser de flesta åtal illegala innehav. I framtiden ser Johan Gustafsson gärna fler åtal som handlar om överlåtelse. Skälet är att utredningarna i större utsträckning behöver fokusera på att komma åt distributionskedjorna.

– Det är bara genom att söka vid källan och kartlägga hela kedjan som vi kan stoppa tillförseln av vapen och på så sätt motverka våldsbrotten, säger han.

Farhåga om utebliven effekt

En farhåga polisen har är att straffskärpningarna kommer att påverka gränsdragningen mellan de olika graderna av vapenbrott och därmed att färre brott kommer att bedömas som grova. Det är en allmän farhåga vid straffskärpningar att den önskade effekten uteblir vid tillämpningen. Denna fråga kommer att bevakas.

Polisen kommer därmed fokusera på att utreda förekomsten av försvårande omständigheter i utredningarna och bygga en stark förundersökning.

– Vid bedömningen om ett vapen kan befaras komma till brottslig användning räcker det att visa ”typiserad farlighet” – vi behöver alltså inte styrka konkret fara. Det betyder att vi i våra utredningar ska föra fram alla typiska omständigheter som påvisar en kriminell miljö. Det behöver inte finnas en konkret fara för att skjutvapnet ska komma till användning för att gärningen ska betraktas som grov eller synnerligen grov i lagens mening, säger Johan Gustafsson.

Omständigheter för bedömning

Det finns också vissa omständigheter som ligger till grund för domstolarnas bedömning om vapenbrottet är grovt:

  1. Vapnet har innehafts på allmän plats eller annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller innehafts i ett fordon på en sådan plats.
  2. Vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet.
  3. Innehavet, överlåtelsen, förmedlingen eller utlåningen har avsett flera vapen.
  4. Vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.
  5. Gärningen annars har varit av särskilt farlig art.