Sök

Resultat från arbetsplatsinspektion i Boden

Tisdag den 11 juni genomfördes en myndighetsgemensam arbetsplatsinspektion på bygget av det nya stålverket i Boden.

Vid inspektionerna kontrollerades byggverksamhet på ett begränsat område inom den stora byggarbetsplatsen. Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket.

Från Polisens sida var insatsens mål att utföra kontroll av utländska medborgare som arbetar i Sverige för att säkra att de har rätt tillstånd för att arbeta i Sverige samt att de har alla rättigheter som förväntas av arbetstagare i Sverige.

Resultat

Polisen

Polisen kontrollerade totalt två olika entreprenörer, båda inom byggbranschen. 32 inre utlänningskontroller genomfördes och samtliga var utan anmärkning.

Arbetsmiljöverket

Kontroll av elva företag mot utstationeringsregistret. På två företag saknades arbetstagare helt i registret, arbetstagare i övriga företag som kontrollerades återfanns i utstationeringsregistret. Underlag för vidare utredning kommer att upprättas för de företag som saknades i utstationeringsregistret.

Kontroll genomfördes också avseende arbetstider för tre av företagen samt utbildningsintyg för arbetstagare med särskilda uppgifter. Inga brister noterades gällande arbetstider och utbildningsintyg.

Skattverket

Genomförda kontroller av personalliggare hos 23 företag. Det såg väldigt bra ut där de verksamma personerna som kontrollerades var inregistrerade för arbetspasset förutom i några enstaka fall där några personer hade missat att registrera sig i personalliggaren.

Kontaktpersoner för frågor om arbetsplatsinspektionerna

Polismyndigheten

Håkan Ershammar, telefonnummer 070-684 45 66.

Arbetsmiljöverket

Lina Andersson, telefonnummer 010-730 92 58.

Skatteverket

Patrik Lundgren, telefonnummer 010-573 97 23.

Del av ett regeringsuppdrag

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. De nio myndigheter som samverkar är:

  • Arbetsmiljöverket
  • Polismyndigheten
  • Skatteverket
  • Ekobrottsmyndigheten
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Åklagarmyndigheten

Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet deltar i arbetet inför, under och efter kontrollerna utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning.

Samhällsomvandlingen i norra Sverige

I norra Sverige pågår omfattande industrietableringar. Mycket pengar satsas i dessa projekt och det kommer att generera många arbetstillfällen. I och med detta finns också en risk för ökad arbetslivskriminalitet.

Den myndighetsgemensamma samverkan syftar till att minska brottsligheten avseende utnyttjande av arbetskraft, genom människohandel och människoexploatering, den ekonomiska brottsligheten avseende utnyttjande av välfärdssystemen på felaktiga grunder och undanhållande av stora ekonomiska summor från samhället samt brotten mot arbetsmiljölagstiftningen.