Gadjá kerén le Raj baré bučí pe trafíkóske došá

Katé šaj džinés sar le Raj baré kerén bučí pe trafíkóske došá, sar naprimér kána tradán prja fúgo, mató drabéndar vaj řičiátar.

Informácia vaj o žanglimós pa matóri, vaj kavér vurdoná thaj pa matoréngo impórto thaj trafíkóske réglurja, thaj pa pórcia vaj kavér pučinimáta, arakhés kaj Transportstyrelsen. Informácia vaj o žanglimós pa sa so ramól pe pa Tradimásko lil matorásko, motorciklétako, traktorósko, maléngo skoter thaj EU- mopédo, šaj arakhés pe webbthan (Tradimásko lilésko portálo). 

Transportstyrelsen

Trafíkóske kamrerúrja 

Koté pe le dromá, kaj vazdiné trafíkóske kamrerúrja but xancilé le baré trafíkóske bájora, kaj manúš mulé, vaj areslé zuralés dukhadé.
        
Godó kaj tradá prja fúgo thaj aviló registrerimé katár le kamrerúrja, si te avél rodinó katár le theméske Raj baré ATK-séktsia ándo Kiruna. Kotár šaj phandavén vaj šaj den jag le kamrerúrja. Le kamrerúrja si diné jag kána si but trafíko vaj te si daranó drom thaj but trafíkóske bájora godolé dromésa.       

Kána jekh matóra pašál karíng jekh kámera, regestríl thaj džinél jekh rádar sar de fúgo tradán. Le trafikóske kámera lel férdi patréto pe lgodjá matóra kaj tradá prja fúgo de so si slóbodo. Pála godjá si jekh manúš kaj lel anglé o patréto. O manúš kaj bešél pašá túte ánde matóra či sikavén les ándo patréto.

Kána si lénge te róden, róden vi e matóra thaj o manúš kaj tradá e matóra ánde but fjálo regístrora. O patréto kaj la o trafikósko kámera, si te avél rodinó ánde regístra pa pasapórturja vaj ánde trademásko líl. Te si, ke si sa godó manúš pe o patréto katár le pasapórtura vaj ándo trademásko líl, traden túke jekh dokuménto jekhé patrésa pe godó manúš kaj von dingín ke tradá e matóra, thaj vi den informácia, sar de fúgo tradá e matóra. Te naštín te dikhén kon sas kaj tradá po patréto, traden jekh pušaimáta godoléske kaj si ramomé pe matóra, kaj von pušén kasko matóra si.  

Matoráko thaj paraxodósko mačimós

E gránitsa pa matoráko mačimós si 0,10 miligramóra alkohol per lítri balvál kaj mukés avrí ánda muj, godo si sa godjá sar 0,2 promille ándo rat. E krís phenél ke matoráko mačimós ašés te pučinés štráfo, vaj aresés maxímo šov šon ánde témnitsa.
    
E gránitsa pe maj barí matoráko matčimós si 0,50 milligrámora alkohol per lítra balvál kaj mukés avrí ánda muj, godo si sa godjá sar 1,0 promille ándo rat. E kris šaj došarél o šoféri temnetsása ándo maxímo duj berš. Vi godolá šoféri kaj sas but maté ánda alkohol vaj kavér drabá, vaj kerdiné baré došá ándo tráfiko, ánde kris šaj avén godolá manúš došalé pa baro matoráko matčimós.

E telaluní promilósko gránitsa pe paraxodósko mačimós si 0,2. O promilósko gránitsa, pa barí pajésko mačimós, si 1,0.  Pajésko mačimós šaj lel o manúš štráfo te pučinés, vaj den témnitsa ánde maximó šov šon. Pe baró pajésko mačimós, šaj del e kris godolés kaj tradá mató, maxímo duj berš témnitsa. Le Raj baré vaj le maréaske kontrolántora thaj le granitsárja, lénde si slóbodo te len jekh próba sóde alkohol si tut ándo balvál kaj mukés avrí ánda muj kána san po paraxódo.  

É telaluní gránitsa te na sírden čiró líl pálpale si, 0,5 milligrámora per lítra balvál kaj mukés avrí ánda o muj.    

Polisens arbete med trafikbrott på svenska.