Sök

Barnahus för barn utsatta för våld och övergrepp

Till Barnahus kommer barn och unga under 18 år som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Här samlas alla de behöver träffa på en och samma plats.

Barnvänlig inredning på ett Barnahus.

Barnahus finns på olika platser i Sverige

Barnahus finns på olika platser i landet. Du kan kontakta polisen på 114 14 som kan hänvisa till ditt lokala Barnahus.

På nätverket Barnafrids webbplats  hittar du också kontaktuppgifter till olika Barnahus runt om i landet. Till Barnahus är du alltid välkommen att vända dig med frågor. 

Barnafrid 

Barn är individer med egna rättigheter

Barnahus arbetar efter FN:s konvention om barns rättigheter. Det är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har någonsin fått så stor uppslutning över hela världen som FN:s konvention om barns rättigheter.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

FN:s konvention om barns rättigheter på United Nations Children's Fund, UNICEF Sveriges webbplats

Barnperspektivet i fokus

Utifrån barnets ålder och mognad bör ha samma förutsättningar och information ges som till en vuxen målsägande.

Barn har inte samma möjlighet som vuxna att påtala brott och vet heller inte alltid att en handling är brottslig. Det gäller i än högre grad när förövaren är en person som står barnet nära.

I utredningar med barn ska det rättsliga utredningsintresset vägas mot barnets intresse av skydd, omvårdnad och integritet.

Barnet har

  • rätt till insyn i utredningen
  • rätt till likvärdiga villkor, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut och att barnet ska få säga sin mening och få den respekterad
  • rätt att välja att inte berätta, både som målsägande och vittne
  • rätt att aktivt delta vid huvudförhandling om barnet vill det.

Misstanke om brott mot barn

Vid misstanke om att en minderårig är utsatt för brott bör detta anmälas till polis och/eller socialtjänst i den kommun där barnet bor.

Anmälningsplikt

Är du anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård omfattas du av anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. 

Socialtjänstlag (2001:453)14 kapitel 1 §, Sveriges riksdag

Ta reda på mer