Sök

Ung och misstänkt för brott

Är du ung och misstänkt för att ha begått brott? Eller är du förälder till en ung misstänkt? Polisen är skyldig att snabbt utreda vad som hänt om du som är ung misstänks för brott.

Alla under 18 år räknas som barn. Är du barn och har begått ett brott ska utredningen hanteras så fort det går. Det är viktigt för att

 • utredningen ska bli så bra som möjligt 
 • kopplingen mellan brottet och straffet ska bli tydlig.

Särskilda regler när unga misstänks för brott

Det finns olika regler beroende på hur gammal du är, till exempel om du är under 15 år eller under 18 år. 

Under 15 år och misstänkt för brott?

Om du är under 15 år kan du inte bli dömd i domstol. Då får socialtjänsten bestämma vad som ska hända.

Vid ett allvarligt brott kan en åklagare begära att domstolen ska göra en så kallad bevistalan. Då tar domstolen ställning till om du har begått ett brott eller inte men något straff delas inte ut.

När barn eller unga misstänks för brott, Åklagarmyndigheten

Det här gäller om du är under 15 år och misstänkt för brott:

 • Utredningen får inte ta längre tid än tre månader, om det inte finns särskilda omständigheter.
 • Ett förhör med dig ska planeras och genomföras av en utbildad barnförhörsledare.

Mellan 15 och 17 år och misstänkt för brott?

Det här gäller om du är mellan 15 och 17 år och misstänkt för brott:

 • Dina föräldrar eller vårdnadshavare blir underrättade och får möjlighet att närvara vid förhör.
 • Socialtjänsten blir underrättad och bör närvara vid förhör.
 • Det får gå max sex veckor från det att du underrättats om att det finns en misstanke om brott till dess att åklagare tar beslut om det blir ett åtal i domstol eller inte.
 • En offentlig försvarare ska alltid förordnas vid utredning av brott som begåtts av unga personer.

Lagar och regler

När barn och unga misstänks för brott gäller särskilda lagar och regler. Alla utredningar mot barn ska genomföras med hänsyn till Barnkonventionen.

Barnkonventionen, UNICEF

LUL – lagen om unga lagöverträdare

Förundersökningskungörelsen

Rättegång och straff

Är det som du är misstänkt för tillräckligt allvarligt för att du ska kunna dömas för det blir det rättegång. Under rättegången är det en domare som avgör om det finns tillräckliga bevis för en dom.

Straff för dig som är 15–17 år

 Om domaren anser att du är skyldig får du något eller några av följande straff:

 • böter
 • skyddstillsyn
 • ungdomsvård (som är ett åtgärdsprogram inom socialtjänsten)
 • ungdomstjänst
 • sluten ungdomsvård.

Hos Sveriges domstolar kan du läsa mer om olika straff.

Sveriges domstolar

Uppgifter i polisens register

Om du döms för ett brott blir du registrerad i polisens belastningsregister. Vad du döms för påverkar hur lång tid du kommer att vara registrerad i belastningsregistret.

Är du registrerad i belastningsregistret påverkar det vilka typer av anställningar du kan få och din möjlighet att ta körkort. Du kan själv begära ut ett utdrag ur belastningsregistret.

Begära utdrag ur belastningsregistret

Förälder till ett barn som är misstänkt för brott

Du som är förälder eller vårdnadshavare kan bli ekonomiskt ansvarig för skador som ditt barn orsakat genom brott. Om ni är två föräldrar har båda, var för sig, ett skadeståndsansvar.

Skadeståndsansvar och maxbelopp

Du kan behöva betala skadestånd:

 • Vid personskador: Det gäller både fysiska och psykiska skador. Hit räknas till exempel utgifter för sjukvård och psykoterapi, men även inkomstförlust på grund av brottet. Personskador omfattar även ersättning för bestående skador.
 • Vid sakskador: Det vill säga skador på egendom. Exempel är ersättning för det som har stulits eller för reparationer.
 • Vid kränkning: Ersättning för den kränkning av den personliga integriteten som vissa allvarliga brott innebär.

Maxbeloppet för dig som förälder

Ditt ansvar som förälder är begränsat till att som mest omfatta en femtedel av det prisbasbelopp som gällde vid det tillfälle då skadan uppkom för varje skadehändelse. Prisbasbelopp är olika fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De räknas årligen fram av Statistiska centralbyrån och fastställs av regeringen.

I undantagsfall finns det möjlighet för dig som förälder att få skadeståndet nedsatt. Det kallas för jämkning och kan ske vid följande:

 • Om ersättningen blir för betungande i förhållande till din inkomst och din ekonomi.
 • Om du och barnet inte har någon kontakt, och detta inte beror på dig som förälder.
 • Om ditt barn under en kort tid gjort sig skyldig till många brott som utgör separata händelser.
 • Om du som förälder kan anses ha gjort allt som rimligen kan krävas för att hindra att barnet begår brott.

Tycker du att ditt skadeståndsansvar ska jämkas? Eller finns det någon annan anledning till att du inte ska ansvara för skador som ditt barn har orsakat. Då bör du så snart som möjligt kontakta polisen.

Polisens arbete

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så arbetar polisen förebyggande

 • Samarbete mellan polisen och till exempel socialtjänst, skolor och frivilligorganisationer är viktig för att förebygga brott.
 • Det är polisens ansvar att informera socialtjänsten om ungdomar som riskerar att hamna i brottslighet. Då kan socialtjänsten ge dem och deras familjer det stöd och den hjälp de behöver.
 • Polisen arbetar med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Arbetssättet innebär bland annat att polisen, socialtjänsten och skolan samverkar kring ungdomar som har begått brott.
 • Polisen rör sig på platser där ungdomar samlas och det finns risk att brott sker.
 • Polisen försöker att på olika sätt försvåra för ungdomar att få tag i alkohol och droger.